English
IN HIERDIE AFDELING

 

Verslag van die onafhanklike ouditeur oor die opgesomde groep- finansiële jaarstate

AAN DIE LEDE VAN MEDIA24 BEHEREND EIENDOMS BEPERK

Die opgesomde gekonsolideerde finansiële state, wat bestaan uit die opgesomde verkorte gekonsolideerde staat van finansiële posisie soos op 31 Maart 2014, en die opgesomde gekonsolideerde state van omvattende inkomste en kontantvloei vir die jaar wat op daardie datum geëindig het, soos uiteengesit hier, is opgestel uit die geouditeerde gekonsolideerde finansiële state van Media24 Beherend Eiendoms Beperk vir die jaar geëindig 31 Maart 2014. Ons het ’n ongekwalifiseerde ouditmening uitgespreek oor die gekonsolideerde finansiële state in ons verslag van 12 Junie 2014. Ons ouditverslag oor die geouditeerde gekonsolideerde finansiële state bevat ’n paragraaf “Ander verslae wat deur die Maatskappywet vereis word” (sien hieronder).

Die opgesomde gekonsolideerde finansiële state bevat nie alle openbaarmakings wat deur die Internasionale Finansiële Verslagdoeningstandaarde en die Suid-Afrikaanse Maatskappywet met betrekking tot finansiële jaarstate vereis word nie. Die lees van die opgesomde gekonsolideerde finansiële state kan dus nie as ’n vervanging van die lees van die geouditeerde gekonsolideerde finansiële state van Media24 Beherend Eiendoms Beperk beskou word nie.

Direkteure se verantwoordelikheid vir die opgesomde gekonsolideerde finansiële state

Die maatskappy se direkteure is verantwoordelik vir die opstel van ’n opsomming van die geouditeerde gekonsolideerde finansiële state ooreenkomstig die vereistes van die Suid-Afrikaanse Maatskappywet soos van toepassing op opgesomde finansiële state, en vir sodanige interne beheer wat die direkteure nodig ag vir die opstel van finansiële state wat vry is van wesenlike wanvoorstelling, hetsy weens bedrog of foute.

Ouditeur se verantwoordelikheid

Dit is ons verantwoordelikheid om ’n mening oor die opgesomde groep- finansiële state uit te spreek op grond van ons prosedures, wat ooreenkomstig Internasionale Ouditstandaard (ISA) 810: Aanstellings om oor Opgesomde Finansiële State verslag te doen, uitgevoer is.

Mening

Na ons mening is die opgesomde gekonsolideerde finansiële state in alle wesenlike opsigte in ooreenstemming met die geouditeerde gekonsolideerde finansiële state van Media24 Beherend Eiendoms Beperk vir die jaar geëindig 31 Maart 2014, waaruit dit opgestel is, ooreenkomstig die vereistes van die Maatskappywet van Suid-Afrika soos van toepassing op opgesomde finansiële state.

Die paragraaf “Ander verslae wat deur die Maatskappywet vereis word” in ons ouditverslag van 12 Junie 2014 verklaar dat ons, as deel van ons oudit van die gekonsolideerde finansiële state vir die jaar geëindig 31 Maart 2014, die direkteursverslag en die ouditkomitee se verslag gelees het om te bepaal of daar wesenlike teenstrydighede tussen hierdie verslae en die geouditeerde gekonsolideerde finansiële state bestaan. Hierdie verslae is die verantwoordelikheid van die betrokke opstellers. Die paragraaf “Ander verslae wat deur die Maatskappywet vereis word” verklaar dat ons, op grond van die lees van hierdie verslae, nie wesenlike teenstrydighede tussen hierdie verslae en die geouditeerde gekonsolideerde finansiële state geïdentifiseer het nie. Die paragraaf verklaar verder dat ons nie hierdie verslae geoudit het nie, en dus nie ’n mening oor hierdie verslae uitspreek nie. Die paragraaf “Ander verslae wat deur die Maatskappywet vereis word” het nie ’n uitwerking op die opgesomde gekonsolideerde finansiële state of ons mening daaroor nie.

PricewaterhouseCoopers Geïnk.
Direkteur: H Zeelie

Geregistreerde ouditeur

Kaapstad, Suid-Afrika
12 Junie 2014