English
IN HIERDIE AFDELING

 

Direkteure se verantwoordelikheidsverklaring

vir die jaar geëindig 31 Maart 2014

Die opgesomde finansiële jaarstate van die groep is die verantwoordelikheid van die direkteure van Media24 Beherend Eiendoms Beperk. In die nakoming van hierdie verantwoordelikheid steun hulle op die bestuur van die groep om die finansiële jaarstate in ooreenstemming met Internasionale Finansiële Verslagdoeningstandaarde (IFRS) en die Suid-Afrikaanse Maatskappywet Nr 71 van 2008 op te stel. As sodanig sluit die opgesomde finansiële jaarstate bedrae in wat op beoordelings en ramings deur bestuur berus. Dié inligting is volledig en op ’n verantwoordelike wyse weergegee.

Die direkteure aanvaar verantwoordelikheid vir die opstel, integriteit en billike weergawe van die opgesomde finansiële jaarstate, en is van mening dat die stelsels en interne finansiële beheermaatreëls wat deur bestuur ingestel is, doeltreffend is.

Op grond van ramings en beskikbare kontantbronne is die direkteure van oordeel dat die maatskappy en groep genoeg bronne het om binne die afsienbare toekoms sy bedrywighede as ’n lopende saak voort te sit. Die lewensvatbaarheid van die maatskappy en die groep word deur die finansiële jaarstate ondersteun.

Die groep- finansiële jaarstate waaruit die opgesomde finansiële jaarstate afgelei is, is geouditeer deur die onafhanklike ouditeursfirma PricewaterhouseCoopers Geïnk., aan wie onbeperkte toegang tot alle finansiële rekords en verwante data, insluitend notules van alle vergaderings van aandeelhouers, die direksie en komitees van die direksie, verleen is. Die direkteure is van mening dat alle bestuursverklarings wat tydens die oudit aan die onafhanklike ouditeur gerig is, geldig en toepaslik was.

PricewaterhouseCoopers Geïnk. se ouditverslag verskyn hier.

Die opgesomde finansiële jaarstate is op 12 Junie 2014 deur die direksie goedgekeur en namens hulle onderteken deur:

R C C Jafta E Weideman
Voorsitter Uitvoerende hoof

12 Junie 2014