English
IN HIERDIE AFDELING

 

Sertifikaat deur die maatskappysekretaris

vir die jaar geëindig 31 Maart 2014

Ingevolge artikel 88(2)(e) van die Maatskappywet Nr 71 van 2008, soos gewysig, bevestig ek, Lurica Jineanne Klink, in my hoedanigheid as maatskappysekretaris van Welkom Yizani Beleggings (RF) Beperk, dat die maatskappy vir die oorsigtydperk alle opgawes en kennisgewings wat van ’n publieke maatskappy vereis word, by die Kommissie vir Maatskappye en Intellektuele Eiendom ingedien het en dat sodanige verslae en kennisgewings, na my beste kennis en wete, waar, korrek en bygewerk is. Die finansiële jaarstate is opgestel ooreenkomstig artikel 29.

L J Klink
Maatskappysekretaris

12 Junie 2014