English
IN HIERDIE AFDELING

 

Direkteursverslag

vir die jaar geëindig 31 Maart 2014

Aard van sakebedrywighede

Welkom Yizani Beleggings (RF) Beperk is op 10 Julie 2006 ingevolge die wette van die Republiek van Suid-Afrika geïnkorporeer. Die hoofbedrywighede van Welkom Yizani Beleggings (RF) Beperk is:

a) die hou van slegs Media24 Beherend Eiendoms Beperk gewone aandele, kontant en ander bates wat ontvang of verkry word uitsluitlik as gevolg van, of met betrekking tot, die hou van Media24 Beherend Eiendoms Beperk gewone aandele
b) die ontvangs en uitkering van dividende en ander uitkerings ingevolge sy aandeelhouding in Media24 Beherend Eiendoms Beperk, en
c) die verskaffing van ’n platform vir oor-die-toonbankverhandeling van aandele in Welkom Yizani Beleggings (RF) Beperk met ingang van 9 Desember 2013.

Bedryfs- en finansiële oorsig

Die finansiële resultate van die groep en maatskappy is uiteengesit hier.

Sien aantekening 6 vir besonderhede van die gemagtigde en uitgereikte aandelekapitaal.

Dividende

Die direksie beveel aan dat ’n dividend van 29,4 sent per gewone aandeel en 46,6 sent per voorkeuraandeel verklaar word (2013: 28,7 sent per gewone aandeel en 45,5 sent per voorkeuraandeel).

Direkteure, maatskappysekretaris en ouditeur

Die direkteure van die maatskappy word hieronder aangedui. Lurica Jineanne Klink is die maatskappysekretaris. Die adres en posadres van die maatskappysekretaris is aangedui hier.

Naam   Datum aangestel   Kategorie
R C C Jafta   28 November 2012   Onafhanklik nie-uitvoerend
P O Goldhawk   22 Junie 2007   Onafhanklik nie-uitvoerend
A H Adhikar   14 Oktober 2010   Onafhanklik nie-uitvoerend

PricewaterhouseCoopers Geïnk. is ingevolge artikel 90(6) van die Suid-Afrikaanse Maatskappywet van 2008 as ouditeur aangestel.

Gebeurtenisse ná die balansstaatdatum

Geen gebeurtenisse wat ná 31 Maart 2014 plaasgevind het, het die maatskappy genoodsaak om bykomende openbaarmakings te doen of die syfers soos aangebied in hierdie finansiële jaarstate aan te pas nie.

Namens die direksie

R C C Jafta
Voorsitter

12 Junie 2014