English
IN HIERDIE AFDELING

 

Direkteure se verantwoordelikheidsverklaring

vir die jaar geëindig 31 Maart 2014

Die direkteure is verantwoordelik vir die opstel, integriteit en die billike weergawe van die finansiële jaarstate asook die groep- finansiële jaarstate van Welkom Yizani Beleggings (RF) Beperk. Die groep- finansiële jaarstate is opgestel in ooreenstemming met Internasionale Finansiële Verslagdoeningstandaarde (IFRS), en op die wyse wat deur die Maatskappywet van Suid-Afrika vereis word, en sluit bedrae in wat op beoordelings en ramings deur bestuur berus.

Die direkteure is van mening dat, met die opstel van die groep se finansiële state, die mees geskikte rekeningkundige beleid, gerugsteun deur redelike beoordelings en ramings wat konsekwent toegepas is, gebruik is en dat alle toepaslike IFRS nagevolg is. Die finansiële state is ’n billike weergawe van die resultate van bedrywighede vir die jaar en die finansiële posisie van die groep en maatskappy aan die einde van die jaar ooreenkomstig IFRS. Die finansiële jaarstate word deur Leandra Louw opgestel en Alwaan Sharief, ’n geoktrooieerde rekenmeester (SA), in sy hoedanigheid as senior finansiële bestuurder, was die toesighouer.

Die direkteure het ’n verantwoordelikheid om toe te sien dat rekeningkundige rekords bygehou word. Die rekeningkundige rekords moet, met redelike akkuraatheid, die finansiële posisie en resultate van die maatskappy weergee ten einde die direkteure in staat te stel om te verseker dat die finansiële jaarstate aan die betrokke wetgewing voldoen.

Die maatskappy word bedryf in ’n gevestigde beheeromgewing wat gedokumenteer is en gereeld nagegaan word. Dit sluit risikobestuur en interne beheerprosedures in wat ontwerp is om redelike, maar nie absolute, gerusstelling te gee dat bates beskerm word en dat die risiko’s waaraan die besigheid blootgestel is, beheer word. Niks het onder die direkteure se aandag gekom wat aandui dat daar gedurende die oorsigtydperk ’n wesenlike gebrek in die funksionering van hierdie kontroles, prosedures en stelsels was nie.

Die lopendesaak-beginsel is toegepas in die voorbereiding van die finansiële jaarstate. Op grond van ramings en beskikbare kontantbronne het die direkteure geen rede om te glo dat die groep en maatskappy nie binne die afsienbare toekoms ’n lopende saak sal wees nie. Die lewensvatbaarheid van die groep en maatskappy word deur die finansiële jaarstate ondersteun.

Die finansiële jaarstate is geouditeer deur die onafhanklike ouditeursfirma PricewaterhouseCoopers Geïnk., aan wie onbeperkte toegang tot alle finansiële rekords en verwante data, insluitend notules van alle vergaderings van aandeelhouers, die direksie en komitees van die direksie, verleen is. Die direkteure is van mening dat alle bestuursverklarings wat tydens die oudit aan die onafhanklike ouditeur gerig is, geldig en toepaslik was.

PricewaterhouseCoopers Geïnk. se ouditverslag verskyn hier

Die finansiële jaarstate is deur die direksie goedgekeur en namens hulle onderteken deur:

R C C Jafta P O Goldhawk
Voorsitter Direkteur

12 Junie 2014