English
IN HIERDIE AFDELING

 

State van finansiële posisie

op 31 Maart 2014

Laai die (EXCEL) af

 

 

      Groep   Maatskappy  
  Aanteke-
ninge
  2014
R’000
  2013
R’000
  2014
R’000
  2013
R’000
 
Bates                    
Nie-bedryfsbates     642 672   640 462   603 709   603 709  
Belegging in geassosieerde maatskappy 3   642 672   640 462   603 709   603 709  
Bedryfsbates     8 820   6 982   8 820   6 982  
Ander debiteure 5   392   375   392   375  
Kontant en kontantekwivalente 11   8 428   6 607   8 428   6 607  
Totale bates     651 492   647 444   612 529   610 691  
Ekwiteit en verpligtinge                    
Kapitaal en reserwes     216 953   221 280   177 989   184 527  
Aandelekapitaal en -premie 6   146 022   146 022   146 022   146 022  
Ander reserwes     118 834   117 288      
Opgelope (verlies)/wins     (47 903)   (42 030)   31 967   38 505  
Nie-bedryfslaste     373 000   373 000   373 000   373 000  
Langtermynverpligtinge 7   373 000   373 000   373 000   373 000  
Bedryfslaste     61 540   53 164   61 540   53 164  
Korttermyngedeelte van langtermynverpligtinge 7   55 017   48 415   55 017   48 415  
Bedrae betaalbaar 8   2 286   1 337   2 286   1 337  
Aandeelhouers vir dividend     4 237   3 412   4 237   3 412  
Totale ekwiteit en verpligtinge     651 492   647 444   612 529   610 691