English
IN HIERDIE AFDELING

 

Verslag van die onafhanklike ouditeur

AAN DIE LEDE VAN WELKOM YIZANI BELEGGINGS (RF) BEPERK

Ons het die finansiële jaarstate asook die groep- finansiële jaarstate van Welkom Yizani Beleggings (RF) Beperk geouditeer. Hierdie finansiële jaarstate bestaan uit die direkteursverslag, state van finansiële posisie soos op 31 Maart 2014, die state van omvattende inkomste en veranderings in ekwiteit, die state van kontantvloei vir die jaar wat op daardie datum geëindig het, ’n opsomming van die hoof- rekeningkundige beleid en ander verklarende aantekeninge, en die direkteursverslag, soos hier uiteengesit .

Direkteure se verantwoordelikheid vir die finansiële state

Die maatskappy se direkteure is verantwoordelik vir die opstel en billike weergawe van hierdie finansiële state in ooreenstemming met Internasionale Finansiële Verslagdoeningstandaarde (IFRS), en op die wyse wat deur die Maatskappywet van Suid-Afrika vereis word, en vir sodanige interne beheer wat die direkteure nodig ag om die opstel van finansiële state moontlik te maak wat vry is van wesenlike wanvoorstelling, hetsy weens bedrog of foute.

Ouditeur se verantwoordelikheid

Ons verantwoordelikheid is om op grond van ons oudit ’n mening oor hierdie finansiële state uit te spreek. Ons het ons oudit ooreenkomstig Internasionale Ouditstandaarde uitgevoer. Daardie standaarde vereis dat ons aan etiese vereistes voldoen en die oudit beplan en uitvoer om redelike gerusstelling te verkry dat die finansiële state vry is van wesenlike wanvoorstelling.

’n Oudit behels dat sekere prosedures uitgevoer word om ouditbewyse te verkry oor die bedrae en openbaarmakings in die finansiële state. Die gekose prosedures hang af van die ouditeur se oordeel, insluitend die beoordeling van die risiko’s van wesenlike wanvoorstelling van die finansiële state, hetsy weens bedrog of foute. Tydens daardie risikobeoordeling oorweeg die ouditeur interne beheermaatreëls met betrekking tot die entiteit se opstel en billike weergawe van die finansiële state, ten einde ouditprosedures te ontwerp wat in die omstandighede toepaslik is, maar nie met die doel om ’n mening oor die doeltreffendheid van die entiteit se interne beheermaatreëls uit te spreek nie. ’n Oudit sluit ook ’n evaluering in van die toepaslikheid van die rekeningkundige beleid wat gebruik is en die redelikheid van rekeningkundige ramings wat deur die trustees gedoen is, asook ’n evaluering van die algehele voorstelling van die finansiële state.

Ons is van oordeel dat die ouditbewyse wat ons verkry het, toereikend en toepaslik is om ’n grondslag vir ons ouditmening te bied.

Mening

Na ons mening is die finansiële jaarstate in alle wesenlike opsigte ’n billike weergawe van die finansiële stand van Welkom Yizani Beleggings (RF) Beperk soos op 31 Maart 2014, en van sy finansiële prestasie en kontantvloei vir die jaar wat op daardie datum geëindig het, ooreenkomstig Internasionale Finansiële Verslagdoeningstandaarde en op die wyse wat deur die Maatskappywet van Suid-Afrika vereis word

PricewaterhouseCoopers Geïnk.
Direkteur: R Jacobs

Geregistreerde ouditeur

Paarl
12 Junie 2014