English
IN HIERDIE AFDELING

 

Korporatiewe bestuurstoesig

Inleiding

Die direksie bedryf die sake van die groep met integriteit, deur geskikte korporatiewe bestuurstoesigpraktyke toe te pas.

Media24 is ’n vooraanstaande mediagroep in Afrika. Dit is ’n filiaal van Naspers Beperk, ’n maatskappy wat op die JSE Beperk (JSE) en die Londense aandelebeurs (LSE) genoteer is. Media24 is dus onderhewig aan die noteringsvereistes van die JSE, asook wetgewing van toepassing op openbare genoteerde maatskappye in Suid-Afrika (waar van toepassing op ’n filiaal van ’n maatskappy wat op die JSE genoteer is) en die riglyne in die King-kode en -verslag oor korporatiewe bestuurstoesig vir Suid-Afrika van 2009 (King III).

Voldoening aan die toepaslike JSE- en LSE-noteringsvereistes word deur die ouditkomitee van die direksie gemonitor. Die direksie se oudit-, risiko-, mensehulpbronne- en vergoedings-, nominasie- en veiligheids-, gesondheids- en omgewingskomitees speel sleutelrolle om goeie korporatiewe bestuurstoesig te verseker. Die groep gebruik onafhanklike eksterne adviseurs om regulatoriese ontwikkelinge te monitor sodat bestuur aanbevelings oor sake rakende korporatiewe bestuurstoesig aan die Media24-direksie kan voorlê.

Toepassing van en benadering tot King III

Die direksie en sy komitees moet toesien dat die beginsels en praktyke soos vervat in King III toegepas en by die bestuurstoesigpraktyke van die maatskappye in die groep ingelyf word.

’n Gedissiplineerde rapporteringstruktuur verseker dat Media24 Beherend se direksie ten volle bewus is van filiale se bedrywighede, risiko’s en geleenthede. Alle beheerde entiteite in die groep moet die beginsels van King III, soos van toepassing op hul ondernemings, onderskryf. Sake- en bestuurstoesigstrukture het duidelike goedkeuringsraamwerke. Media24 se oudit- en risikokomitees monitor nakoming en vordering en doen hieroor aan die Media24-direksie verslag.

Die samestelling van die direksiekomitees is gedurende die afgelope jaar hersien, en waar nodig, gewysig. Nader besonderhede hiervan en van die ondernemingswye risikobestuursraamwerk is by die geïntegreerde jaarverslag ingesluit.

Volgens die oorheersende beginsel in King III om toe te pas of te verduidelik, is die direksie na sy beste wete oortuig daarvan dat die groep prosesse ter ondersteuning van die beginsels van King III, soos van toepassing op die groep, gevolg het of tans vestig.

King III bepaal dat direkteure ’n praktiese begrip moet hê van die uitwerking van die wette, reëls, kodes en standaarde wat op die maatskappy en sy besigheid van toepassing is. Die maatskappy vertolk nie dat hierdie bepalings beteken dat die direksie oor regskundigheid op alle gebiede waar die maatskappy bedrywig is moet beskik nie, of vertroud moet wees met alle wette wat op die maatskappy en sy verskillende ondernemings van toepassing is nie, nóg is dit prakties moontlik uitvoerbaar. Dit is ook nie prakties moontlik om dit te kan doen nie. Die Media24-direksie sien egter toe dat toereikende strukture en stelsels in plek is, en dat bekwame persone in beheer is om die groep se voldoening aan die toepaslike wette te verseker. Voorts bestuur die direksie bestuurstoesig met behulp van sy oudit- en risikokomitee. Hierdie komitees monitor die behoorlike werking van hierdie strukture en stelsels en doen hieroor verslag aan die direksie.

Die direksie is van oordeel dat die huidige vergoedingstruktuur van ’n enkele jaarlikse fooi vir nie-uitvoerende direkteure meer gepas is vir die direksie en sy komitees, en die bydrae van die lede beter weerspieël. Direkteure ontvang nie bykomende fooie as direkteure van Media24 Beherend Eiendoms Beperk nie. Hulle ontvang slegs fooie as direkteure van Media24 Eiendoms Beperk.

Verklaring oor sake-etiek

Die groep se kode vir etiek en sakegedrag is gedurende die jaar hersien en is beskikbaar by www.media24.com.

Hierdie kode geld vir alle direkteure en werknemers in die groep. Om toe te sien dat maatskappye in die groep toepaslike prosesse vestig en ’n ondersteunende beleid en prosedures instel, is ’n deurlopende proses. Bestuur fokus op beleide en prosedures wat belangrike etiese risiko’s, soos belangebotsings, die aanvaarding van onvanpaste geskenke en aanvaarbare sakegedrag dek.

Die mensehulpbronne- en vergoedingskomitee hou toesig oor sake-etiek. Die dissiplinêre kodes en prosedures van die verskillende maatskappye word gebruik om nakoming te verseker van die beleid en praktyke wat die oorkoepelende kode vir etiek en sakegedrag ondersteun. Onetiese gedrag deur senior personeellede, asook die wyse waarop die maatskappy se dissiplinêre kode in sodanige gevalle toegepas is, word by hierdie komitee aangemeld.

Media24 is daartoe verbind om sy sake te bedryf op ’n grondslag wat aan die wet voldoen, met integriteit en behoorlike nakoming van etiese sakepraktyke. Daar word van alle direkteure en werknemers verwag om aan hierdie beginsels te voldoen en veral belangebotsings te vermy, en hulle te weerhou van binnehandel, onwettige teenmededingende aktiwiteite, en omkopery en korrupsie.

Verklikkerfasiliteite is in plek. Dit stel alle werknemers in staat om onetiese gedrag in die werkplek anoniem aan te meld.

Nakomingsraamwerk

Media24 maak deel uit van sy beheermaatskappy se groep-regsnakomingsprogram, wat geskep is om formele beslag te gee aan praktyke wat al ’n geruime tyd gevolg word. Dit behels die opstel en instandhouding van inventarisse van wesenlike wette en regulasies wat op elke sake-eenheid van toepassing is; die uitvoer van beleid en prosedures op grond van hierdie wette en regulasies; die instel van prosesse om nakoming te beheer en te monitor en risiko’s te verminder; die monitering van nakoming; die toepassing van doeltreffende opleidings- en bewusmakingsprogramme, en verslagdoening aan die verskillende direksies en bestuur in die groep oor die doeltreffendheid van die nakomingsaksies.

Media24 se regsnakomingskomitee hou toesig oor die regsnakomingsprogram in die groep, deur onder andere:

 • die standaarde, kodes en opleidingstrategieë waarop die beheermaatskappy besluit het, aan te pas om behoorlike toepassing by Media24 te verseker
 • die risikogebiede in Media24 te identifiseer en in ’n register aan te teken
 • bewerings van nie-nakoming na te gaan en ondersoeke te monitor
 • plaaslike maatskappybeleid en -prosedures na te gaan, en
 • nakomingsbeleid en -prosedures te monitor.

Media24 se bestuurder van regs- en regulatoriese aangeleenthede is die voorsitter van die regsnakomingskomitee en doen oor die vordering van die komitee verslag aan die direksie se risikokomitee.

Die direksie

Samestelling

Die besonderhede van die direkteure op 31 Maart 2014 word hier uiteengesit. Mnr Koos Bekker het op 31 Maart 2014 bedank en verskyn nie as deel van dié lys direkteure nie.

Media24 het ’n unitêre direksiestruktuur wat ’n toesighoudende sowel as ’n beherende funksie vervul. Die direksie het ’n handves wat ’n duidelike verdeling van verantwoordelikhede aandui. Die meeste direksielede is nie-uitvoerende direkteure, wat onafhanklik van bestuur staan. Om te verseker dat niemand onbeperkte besluitnemingsmag en -gesag het nie, is die rolle van die voorsitter en uitvoerende hoof geskei om ’n duidelik omskrewe verdeling van verantwoordelikhede te verseker.

Mev Ruda Landman is op 21 November 2013 in die rol van leidende onafhanklike direkteur aangestel en hanteer alle sake wat nie deur die onafhanklike nie-uitvoerende voorsitter hanteer word nie.

Op 31 Maart 2014 het die direksie uit nege onafhanklike nie-uitvoerende direkteure, twee nie-uitvoerende direkteure en twee uitvoerende direkteure bestaan. Ses direkteure (46%) het uit voorheen benadeelde groepe gekom en vyf direkteure (38%) was vroue. Mnre Neil van Heerden en Lourens Jonker en prof Hein Willemse is op 21 November 2013 as direkteure aangestel. Mev Jo-Ann Held en mnr Abduraghman (Manie) Mayman is op 1 Januarie 2014 as direkteure aangestel.

Mnre Ton Vosloo, Boetie van Zyl, Lambert Retief, Koos Pieterse en Koos Bekker het gedurende die jaar as direkteure bedank.

Die voorsitter

Die voorsitter is ’n onafhanklike nie-uitvoerende direkteur. Sy gee leiding aan die direksie in die geheel en verseker dat die direksie doeltreffend en gefokus is en as ’n eenheid funksioneer. Die voorsitter se verantwoordelikhede sluit in:

 • om breë leiding aan die direksie te gee sonder om die beginsel van kollektiewe verantwoordelikheid vir direksiebesluite te beperk, en terselfdertyd direksielede se individuele pligte in ag te neem
 • om die direksie, saam met die uitvoerende hoof, ten opsigte van kommunikasie met aandeelhouers, ander belanghebbendes en – indirek – die breë publiek te verteenwoordig
 • om met die hulp van die direksie en sy komitees die integriteit en doeltreffendheid van die bestuurstoesigproses te verseker
 • om gereeld met die groep se uitvoerende hoof oor bedryfsaangeleenthede in gesprek te wees en deurlopend met ander direksielede oorleg te pleeg oor enige saak wat vir die voorsitter van belang is, insluitend die bestuur van botsende belange
 • om in oorleg met die uitvoerende hoof en maatskappysekretaris toepaslike inhoud en orde van die agendas van direksievergaderings te verseker en toe te sien dat direksielede die dokumente spoedig ontvang
 • om seker te maak dat direksielede behoorlik ingelig word oor sake wat uit direksievergaderings voortspruit, en dat toepaslike inligting aan die direksie voorgelê word
 • om as ’n fasiliteerder by direksievergaderings op te tree om ’n goeie vloei van menings te verseker. Die voorsitter sorg dat genoeg tyd vir bespreking toegelaat word, en dat die besprekings op logiese en aanvaarbare gevolgtrekkings uitloop, en
 • om die direksie se samewerking en individuele direkteure se prestasie en interaksie by vergaderings te monitor. Die voorsitter vergader jaarliks met direkteure om hul prestasie te evalueer.

Die uitvoerende hoof

Die uitvoerende hoof rapporteer aan die direksie en is verantwoordelik vir die daaglikse sake van die groep en toepassing van beleid en strategieë wat deur die direksie aanvaar is. Uitvoerende hoofde van die onderskeie ondernemings help haar met hierdie taak. Gesag wat deur die direksie aan bestuur toegesê is, word deur die uitvoerende hoof in ooreenstemming met goedgekeurde gesagsvlakke gedelegeer. Die funksies en verantwoordelikhede van die uitvoerende hoof sluit in:

 • ontwikkeling van die maatskappy se strategie vir oorweging en goedkeuring deur die direksie
 • ontwikkeling en aanbeveling by die direksie van jaarlikse sakeplanne en begrotings wat die maatskappy se langtermynstrategie ondersteun
 • monitering van en verslagdoening aan die direksie oor die prestasie van die maatskappy
 • skep van ’n geskikte organisasiestruktuur vir die maatskappy om sy strategiese beplanning uit te voer
 • aanbeveling/aanstelling van die uitvoerende span en versekering dat behoorlike opvolgbeplanning en prestasiebeoordelings plaasvind, en
 • versekering dat die maatskappy aan toepaslike wette, korporatiewe bestuurstoesigbeginsels, sake-etiek en toepaslike beste praktyke voldoen en, indien nie, dat die nie-voldoening verantwoord word.

Oriëntering en ontwikkeling

’n Induksieprogram word aangebied vir nuwe lede van die direksie en sleutelkomitees. Dié program, wat by die spesifieke behoeftes van die aangestelde individue aangepas word, behels bedryfs- en maatskappyspesifieke oriëntering en sluit vergaderings met senior bestuur in. Die maatskappysekretaris help die voorsitter met die induksie en oriëntering van direkteure en reël spesifieke opleiding waar nodig. Die maatskappy sal voortgaan met die ontwikkeling van direkteure om kundigheid uit te brei en begrip te skep van die werksaamhede van die ondernemings in die groep.

Botsings van belange

Potensiële botsings van belange word op toepaslike wyse bestuur om te verseker dat daar geen belangebotsings tussen kandidaat- en bestaande direkteure se verpligtinge teenoor die maatskappy en hul persoonlike belange is nie. Enige belang in kontrakte met die maatskappy moet amptelik openbaar gemaak en gedokumenteer word. Direkteure moet ook Media24 se beleid ten opsigte van die verhandeling van Naspers-sekuriteite nakom.

Onafhanklike advies

Individuele direkteure mag, in oorleg met die voorsitter of die uitvoerende hoof, op die maatskappy se koste onafhanklike professionele advies inwin oor enige saak wat verband hou met die uitvoering van hul pligte as direkteure.

Rol en funksie van die direksie

Die direksie het ’n handves aanvaar waarin sy verantwoordelikhede soos volg uiteengesit word:

 • bepaling van die soort besigheid wat die maatskappy bou en die dienste wat die maatskappy aan sy gebruikers lewer
 • bepaling van die groep se waardes en insluiting daarvan by die Media24-groep se kode vir etiek en sakegedrag; versekering dat nakoming van hierdie kode met die werksaamhede van die groep geïntegreer word
 • verskaffing van strategiese leiding aan die maatskappy en verantwoordelikheid vir die aanvaarding van strategiese planne (wat uit bestuursgeledere ontstaan)
 • monitering van die maatskappy se finansiële prestasie asook prestasie op maatskaplike en omgewingsgebied
 • identifisering en monitering van voldoening aan belangrike wette, reëls, kodes en standaarde van toepassing op die maatskappy
 • identifisering van wesenlike belanghebbendes en monitering van bestuur se interaksieproses met hierdie belanghebbendes
 • goedkeuring van die jaarlikse sakeplan en begroting wat deur bestuur opgestel en uitgevoer word, met inagneming van volhoubaarheidsaspekte as deel van langtermynbeplanning
 • behoud van volle en effektiewe beheer oor die maatskappy, en monitering van bestuur met betrekking tot die uitvoering van die goedgekeurde jaarlikse begroting en sakeplan, soos van tyd tot tyd gewysig
 • toesig oor die opstel en goedkeuring van die maatskappy se finansiële state (vir aanvaarding deur aandeelhouers) en tussentydse, voorlopige en geïntegreerde verslae (soos nagegaan deur die ouditkomitee) en versekering van die integriteit en billike weergawe daarvan
 • oorweging en, indien gepas, verklaring van dividende wat aan aandeelhouers betaal word
 • evaluering van die maatskappy en die groep se lewensvatbaarheid as ’n lopende saak, met behoorlike dokumentering van sodanige evaluering
 • bepaling van die keuring en oriëntering van direkteure
 • aanstelling van die uitvoerende hoof, wat aan die direksie verslag doen, en die direkteur verantwoordelik vir die finansiële funksie, en versekering dat opvolging beplan word
 • stigting van direksiekomitees soos en wanneer gepas, met duidelike opdragte en verantwoordelikhede
 • aanstelling van die voorsitters van die direksie en sy komitees
 • jaarlikse evaluering van die prestasie en doeltreffendheid van direkteure, die direksie in die geheel en sy komitees
 • versekering dat die maatskappy toereikende risikobestuur toepas, deur middel van gestruktureerde, toepaslike en doeltreffende risikobestuurstelsels en -prosesse in die hele onderneming, wat die direksie in staat stel om van tyd tot tyd risikoverdraagsaamheidsvlakke te bepaal
 • versekering dat doeltreffende risikogebaseerde interne oudit in plek is wat die direksie in staat stel om in die maatskappy se geïntegreerde jaarverslag oor die doeltreffendheid van die maatskappy se interne beheerstelsels verslag te doen
 • bepaling van die vlakke van delegering ten opsigte van spesifieke sake, met toepaslike gesag wat aan komitees van die direksie en bestuur gedelegeer word
 • bepaling van die maatskappy se kommunikasiebeleid
 • openlike en tydige kommunikasie met aandeelhouers en betrokke belanghebbendes, met groter klem op inhoud as formaat
 • versekering dat prosesse bestaan om geskille so doeltreffend en spoedig moontlik op te los. Alternatiewe geskiloplossing sal oorweeg word waar gepas, en
 • jaarlikse hersiening van die handveste van die direksie se komitees.

Direksievergaderings en bywoning

Die direksie vergader minstens vier keer per jaar, asook wanneer spesifieke omstandighede dit vereis. Die uitvoerende komitee skenk aandag aan dringende sake wat nie tot die volgende geskeduleerde vergadering kan oorstaan nie. Die direksie het die afgelope finansiële jaar vier keer vergader. Die onafhanklike nie-uitvoerende direkteure vergader minstens een keer per jaar sonder die uitvoerende hoof, die direkteur verantwoordelik vir die finansiële funksie en die voorsitter, om die prestasie van hierdie persone te bespreek.

Die maatskappysekretaris tree as sekretaris vir die direksie en sy komitees op en woon alle vergaderings by. Besonderhede van bywoning van vergaderings verskyn hier.

Evaluering

Die nominasiekomitee voer die jaarlikse evalueringsproses uit. Die prestasie van die direksie en sy komitees, asook die voorsitter van die direksie, word met verwysing na hul onderskeie mandate ooreenkomstig die direksie se handves en dié van sy komitees geëvalueer. Die komitees doen selfevaluerings teenoor hul handveste vir oorweging deur die direksie.

Hierbenewens word die prestasie van elke direkteur met behulp van ’n evalueringsvraelys deur die ander direksielede geëvalueer. Die voorsitter van die nominasiekomitee bespreek die resultate van die evaluering met elke direkteur en kom met hom of haar ooreen oor enige opleidingsbehoeftes of aspekte waaraan die betrokke direkteur aandag moet gee. Indien ’n direkteur se prestasie nie as bevredigend beskou word nie, sal die direksie nie aanbeveel dat hy/sy herkies word nie.

’n Gekonsolideerde opsomming van die evaluering asook enige aksies wat nodig is, word aan die direksie voorgelê en bespreek. Die leidende onafhanklike direkteur lei die bespreking van die voorsitter se prestasie, met verwysing na die resultate van die evalueringsvraelys, en gee terugvoer aan die voorsitter.

Die jaarlikse evaluering van die direksie se doeltreffendheid het getoon dat die direksie en sy komitees goed gefunksioneer het en hul pligte volgens die mandate soos vervat in die onderskeie handveste nagekom het. Voorts is die onafhanklikheid van elke direkteur geëvalueer. Die direksie het vasgestel dat hoewel sommige direkteure nege jaar of langer in die direksie dien, hulle almal bewys gelewer het van hul onafhanklikheid van aard en oordeel, en dat daar geen verhoudinge of omstandighede was wat moontlik of skynbaar hul onafhanklikheid sou kon aantas nie.

Direksiekomitees

Hoewel die hele direksie verantwoordelik en aanspreeklik bly vir die prestasie en sake van die maatskappy, delegeer hy sekere funksies aan direksiekomitees en bestuur om die direksie te help om sy pligte behoorlik na te kom. Daar is toepaslike strukture vir hierdie delegering, asook gepaardgaande monitering- en rapporteringstelsels.

Elke komitee tree binne ooreengekome skriftelike opdragte op. Die voorsitter van elke komitee doen by elke geskeduleerde direksievergadering verslag. Die voorsitter van elke komitee is ’n nie-uitvoerende direkteur en is verplig om algemene jaarvergaderings by te woon om vrae van aandeelhouers te beantwoord. Die bestaande direksiekomitees word hieronder bespreek.

Uitvoerende komitee

Hierdie komitee bestaan uit ’n meerderheid van nie-uitvoerende direkteure, van wie een die voorsitter van die direksie is (en ook as voorsitter van die uitvoerende komitee dien), en twee uitvoerende direkteure. Die uitvoerende komitee tree namens die direksie op in die bestuur van dringende aangeleenthede wanneer die direksie nie in sitting is nie, onderhewig aan statutêre beperkings en die direksie se beperkings op delegering. Hierdie komitee het nie die afgelope finansiële jaar vergader nie. Sien die afdeling oor bywoning van vergaderings.

Ouditkomitee

Hierdie komitee, onder voorsitterskap van mnr Salie de Swardt, bestaan slegs uit onafhanklike nie-uitvoerende direkteure. Mnr Lourens Jonker en mev Jo-Ann Held het gedurende die jaar lede van die ouditkomitee geword. Al die lede is finansieel geletterd en beskik oor beduidende sake- en finansiële kundigheid.

Die komitee het die afgelope finansiële jaar vyf vergaderings gehou. Besonderhede van bywoning verskyn hier. Die uitvoerende hoof en direkteur verantwoordelik vir die finansiële funksie woon komiteevergaderings op uitnodiging by.

Sowel die interne as die eksterne ouditeure het onbeperkte toegang tot die komitee deur die voorsitter. Die interne en eksterne ouditeure maak ook hul bevindings aan die komitee bekend terwyl lede van die uitvoerende bestuur nie teenwoordig is nie.

Die voorsitter van die direksie mag nie ’n lid van die ouditkomitee wees nie, maar kan vergaderings op uitnodiging bywoon.

Die hoofverantwoordelikhede van hierdie komitee, benewens sy statutêre verantwoordelikhede ingevolge die Maatskappywet, is die volgende:

 • nagaan van die maatskappy se geïntegreerde verslag, finansiële jaarstate, tussentydse en voorlopige verslae, en enige ander maatskappynuusvrystellings met ’n wesenlike finansiële impak of impak op interne beheer, en die goedkeuring van voormelde vir voorlegging aan en goedkeuring deur die direksie
 • nagaan van die gedokumenteerde evaluering van die lewensvatbaarheid van die maatskappy en die groep op ’n lopendesaak-grondslag, met toepaslike aanbevelings aan die direksie
 • ontvangs van al die eksterne ouditeursverslae regstreeks van die eksterne ouditeur
 • jaarlikse hersiening van en verslagdoening oor die kwaliteit en doeltreffendheid van die ouditproses, insluitend die beoordeling van die eksterne ouditeur se onafhanklikheid; of die ouditeur die oudit volgens plan uitgevoer het en die redes vir enige veranderings vasgestel het; verkryging van terugvoer oor die uitvoering van die oudit vanaf sleutelbestuurslede van die maatskappy, insluitend die direkteur verantwoordelik vir die finansiële funksie en die hoofouditbestuurder
 • evaluering van die hoofvennoot van die eksterne ouditeur, wat aan gereelde rotasie onderhewig sal wees soos toepaslike regulasies vereis
 • voorlegging van die komitee se gevolgtrekkings oor die eksterne ouditeur aan die direksie, voor die jaarlikse versoek aan aandeelhouers om die aanstelling van die eksterne ouditeur goed te keur
 • goedkeuring van die eksterne ouditeur se diensvoorwaardes en vergoeding. Evaluering van en kommentaar oor die eksterne ouditeur se ouditplanne, omvang van bevindings, geïdentifiseerde kwessies en verslae
 • ontwikkeling van ’n beleid vir die direksie om nie-ouditdienste wat deur die eksterne ouditeur gelewer word, goed te keur en die goedkeuring van nie-ouditdienste wat deur die eksterne ouditeur gelewer word ooreenkomstig bogenoemde beleid
 • ontvangs van kennisgewing van rapporteerbare ongerymdhede (soos omskryf in die Wet op die Ouditprofessie) wat deur die eksterne ouditeur aan die Onafhanklike Regulatoriese Raad vir Ouditeure gerapporteer is
 • evaluering van die doeltreffendheid van die interne ouditfunksie, insluitend sy doel, aktiwiteite, omvang, toereikendheid en koste, en goedkeuring van die jaarlikse interne ouditplan en enige wesenlike veranderings daaraan
 • versekering dat die komitee behoorlik aandag gegee het aan:
  finansiële verslagdoeningsrisiko’s
  interne finansiële beheer
  risiko van bedrog met betrekking tot finansiële verslagdoening, en
  IT-risiko’s met betrekking tot finansiële verslagdoening
 • evaluering van die aard en omvang van die formeel-gedokumenteerde hersiening van interne finansiële beheermaatreëls wat jaarliks deur interne oudit namens die direksie uitgevoer moet word. Verslagdoening aan die direksie en in die geïntegreerde jaarverslag oor swakhede in interne finansiële beheermaatreëls wat as wesenlik beskou word (afsonderlik of saam met ander swakhede) en tot werklike wesenlike finansiële verlies, bedrog of foute gelei het
 • goedkeuring van die handves vir interne oudit, wat jaarliks hersien moet word
 • bevestiging van die aanstelling of ontslag van die hoof van die groep se interne ouditfunksie en periodieke hersiening van sy/haar prestasie
 • versekering dat die interne ouditfunksie van tyd tot tyd aan ’n onafhanklike kwaliteitevaluering onderwerp word
 • nagaan van interne oudit en die risikokomitee se verslae
 • hersiening van prosedures om te verseker dat die vereistes van relevante aandelebeurse, waar van toepassing op Media24, nagekom word
 • hersiening van prosedures in die lig van die King III-kode oor korporatiewe bestuurstoesig, soos van tyd tot tyd gewysig
 • monitering van voldoening aan die direksie-goedgekeurde gesagsvlakke in die groep
 • evaluering van:
  regsaangeleenthede wat die finansiële state kan raak
  belangrike aangeleenthede wat deur die interne en eksterne ouditeure en enige ander partye gerapporteer is, insluitend stilswyende potensiële risiko’s vir die groep en aanbevelings oor toepaslike verbeterings
  belangrike onopgeloste rekeningkundige of ouditkwessies, en
  vordering ten opsigte van die afhandeling van alle onopgeloste kwessies wat deur die interne en eksterne ouditeure gerapporteer is
 • die daarstelling van prosedures vir die ontvangs, behoud en hantering van klagtes ontvang deur die maatskappy in verband met rekeningkundige, interne beheer- en ouditaangeleenthede, risikobestuur en bestuur van moontlik bedrieglike aktiwiteite, insluitend prosedures vir vertroulike, anonieme rapportering deur werknemers ten opsigte van twyfelagtige aangeleenthede
 • jaarlikse evaluering van die prestasie en toepaslikheid van die finansiële funksie en van die kundigheid en ervaring van die direkteur verantwoordelik vir die finansiële funksie. Die resultate van die evaluering moet in die geïntegreerde verslag bekend gemaak word
 • versekering dat ’n gekombineerde gerusstellingsmodel toegepas word om ’n gekoördineerde benadering tot alle gerusstellingsaktiwiteite te lewer, en dat die betrekkinge tussen die eksterne verskaffers en die maatskappy gemonitor word. Koördinering tussen interne en eksterne ouditeure moet geëvalueer word
 • verslagdoening aan aandeelhouers by die algemene jaarvergadering oor hoe die komitee gedurende die finansiële jaar sy pligte ooreenkomstig die Maatskappywet nagekom het
 • uitvoer van opdragte wat van die direksie ontvang word
 • jaarlikse hersiening van die komitee se handves en, waar gepas, aanbeveling van nodige wysigings daaraan vir goedkeuring deur die direksie
 • jaarlikse selfevaluering van die doeltreffendheid van die komitee en verslagdoening aan die direksie oor hierdie bevindings, en
 • monitering van verwanteparty-transaksies binne direksie-goedgekeurde magtigingsvlakke.

Mensehulpbronne- en vergoedingskomitee

Die hoofdoel van die mensehulpbronne- en vergoedingskomitee is om die direksie se verantwoordelikheid ten opsigte van strategiese mensehulpbronnekwessies in die groep na te kom, en spesifiek te fokus op die aanstelling, vergoeding en opvolging van topbestuur. Die komitee bestaan uit minstens drie onafhanklike nie-uitvoerende direkteure. Die verantwoordelikhede van hierdie komitee word in die vergoedingsverslag toegelig.

Risikokomitee

Die risikokomitee, onder voorsitterskap van mnr Salie de Swardt, bestaan uit minstens drie onafhanklike nie-uitvoerende direkteure met risikobestuursvaardighede en -ervaring, asook die uitvoerende hoof en direkteur verantwoordelik vir die finansiële funksie. Mnre Lourens Jonker en Manie Mayman en mev Jo-Ann Held het gedurende die jaar lid geword van die komitee. Mnr Steve Pacak het op 4 April 2014 as ’n lid by die komitee aangesluit.

Die voorsitter van die direksie mag nie as voorsitter van hierdie komitee dien nie. Lede van die komitee is, in die geheel beskou, persone met risikobestuursvaardighede en -ondervinding.

Die komitee het die afgelope finansiële jaar vyf vergaderings gehou. Besonderhede van bywoning verskyn hier.

Die komitee het die volgende hoofverantwoordelikhede:

 • nagaan van ’n risikobestuursbeleid en -plan wat deur bestuur ontwikkel is, en goedkeuring daarvan vir aanbeveling by die direksie. Die risikobestuursbeleid en -plan moet jaarliks hersien word
 • monitering van die toepassing van die risikobestuursbeleid en -plan, deur toe te sien dat ’n geskikte risikobestuurstelsel in die hele onderneming bestaan, met toereikende en doeltreffende prosesse wat strategie, etiek, werksaamhede, verslagdoening, voldoening, IT en volhoubaarheid insluit
 • aanbevelings by die direksie oor risikoaanwysers, vlakke van risiko-verdraagsaamheid en -aptyt
 • monitering dat risiko’s deur bestuur hersien word, en dat bestuur toepaslike stappe oorweeg en implementeer om geïdentifiseerde risiko’s aan te pak, sodat die risiko’s bestuur word binne die vlakke van risikoverdraagsaamheid en risiko-aptyt wat deur die direksie goedgekeur is
 • versekering dat risikobestuur gereeld deur bestuur geëvalueer word
 • uitreiking van ’n formele opinie aan die direksie oor die doeltreffendheid van die risikobestuurstelsel en -proses
 • nagaan van verslagdoening oor risikobestuur wat by die geïntegreerde jaarverslag ingesluit moet word, en versekering dat dit aktueel, omvattend en relevant is, en
 • jaarlikse selfevaluering van die doeltreffendheid van die komitee en verslagdoening aan die direksie oor hierdie bevindings.

Veiligheids-, gesondheids- en omgewingskomitee

Die veiligheids-, gesondheids- en omgewingskomitee, onder voorsitterskap van mev Ruda Landman, het op 31 Maart 2014 uit vyf lede bestaan, almal onafhanklike nie-uitvoerende direkteure. Prof Debra Meyer is sedert 21 November 2013 ’n lid van die komitee. Prof Russel Botman was ‘n lid van die komitee tot sy afsterwe op 28 Junie 2014.

Die komitee het die afgelope finansiële jaar twee vergaderings gehou. Besonderhede van bywoning verskyn hier. Die komitee het die volgende hoofverantwoordelikhede:

 • goedkeuring van die raamwerk, beleid en riglyne vir veiligheids-, gesondheids- en omgewingsbestuur
 • hersiening en monitering van die groep se beleide met betrekking tot veiligheids-, gesondheids- en omgewingsaangeleenthede
 • monitering van sleutelaanwysers rakende ongelukke en voorvalle
 • nagaan van die maatskappy se voldoening aan beleide, riglyne en toepaslike plaaslike en internasionale standaarde en relevante plaaslike wette ten opsigte van veiligheids-, gesondheids- en omgewingsaangeleenthede, en
 • nagaan van jaarlikse verslagdoening oor veiligheids-, gesondheids- en omgewingsaangeleenthede.

Interne beheerstelsels

Die maatskappy het ’n interne beheerstelsel in alle wesenlike filiale en gesamentlike ondernemings. Ten opsigte van entiteite waarin Media24 nie ’n beherende belang het nie, probeer direkteure wat Media24 in daardie entiteite se direksies verteenwoordig, die versekering kry dat beduidende risiko’s bestuur word en dat interne beheerstelsels doeltreffend is. Media24 se interne ouditeure monitor die werking van interne beheerstelsels en doen aanbevelings by bestuur en die oudit- en risikokomitees. Die eksterne ouditeur oorweeg elemente van die interne beheerstelsels as deel van sy oudit en meld geïdentifiseerde tekortkomings aan.

Alle beheerstelsels het egter tekortkomings, insluitend die moontlikheid van menslike foute en die ontduiking of verontagsaming van beheermaatreëls. Selfs die beste interne beheerstelsel kan slegs gedeeltelike gerusstelling gee. Die groep se interne beheerstelsels is ontwerp om redelike – nie absolute – gerusstelling te gee oor die integriteit en betroubaarheid van die finansiële jaarstate; om verantwoordbaarheid van sy bates te beveilig, te verifieer en te handhaaf; en om bedrog, potensiële aanspreeklikheid, verlies en wesenlike wanvoorstellings op te spoor, terwyl die toepaslike wette en regulasies nagekom word.

Die groep het sy interne beheerstelsels vir die jaar tot 31 Maart 2014 geëvalueer. Niks het gedurende die jaar onder die direksie, eksterne of interne ouditeure se aandag gekom wat dui op enige wesenlike gebreke in die funksionering van die groep se interne beheermaatreëls en -stelsels nie. In die geheel is interne beheer doeltreffend, behalwe ten opsigte van gebreke gerapporteer in die bedryfskapitaalbestuursprosesse van die uitgewers- en verspreidingsafdelings.

Interne oudit

’n Interne ouditfunksie bestaan in die hele groep. Dit is ’n onafhanklike evalueringsmeganisme wat die groep se prosedures en stelsels (insluitend interne beheermaatreëls, openbaarmakingsprosedures en inligtingstelsels) evalueer en verseker dat dit doeltreffend funksioneer. Die hoof van interne oudit rapporteer aan die voorsitter van Media24 se ouditkomitee, met administratiewe rapportering aan die direkteur verantwoordelik vir die finansiële funksie. ’n Groot deel van die interne ouditveldwerk word uitgekontrakteer.

Nie-ouditdienste

Die groep se beleid oor nie-ouditdienste verskaf riglyne vir die hantering van oudit-, ouditverwante, belasting- en ander nie-ouditdienste wat deur Media24 se onafhanklike eksterne ouditeur aan groepentiteite gelewer kan word. Dit spesifiseer ook dienste wat nie deur die onafhanklike eksterne ouditeur gelewer mag word nie.

Die ouditkomitee keur oudit- en nie-ouditdienste vooraf goed om te verseker dat dit aan toepaslike wetgewing voldoen en nie die onafhanklike eksterne ouditeur se onafhanklikheid aantas nie. Hierdie goedkeuring berus op drie beginsels – dat die onafhanklike eksterne ouditeur se onafhanklikheid as aangetas beskou sal word indien hy ’n diens lewer waar hy:

 • ’n bestuursrol in die maatskappy vervul, of
 • sy eie werk oudit, of
 • as ’n kampvegter vir die maatskappy optree.

IT-bestuurstoesig

Weens die verreikende aard van inligtingstegnologie en die tempo waarteen dié tegnologie verander, is ’n betroubare raamwerk nodig om die IT-omgewing behoorlik te beheer en leemtes te vermy wat die groep aan onaanvaarbare risiko’s kan blootstel. Ingevolge die Media24-groep se IT-bestuurstoesighandves is COBIT die voorkeurraamwerk vir IT-bestuurstoesig.

Maatskappysekretaris

Die maatskappysekretaris moet aan die direksie leiding gee oor die nakoming van hul verantwoordelikhede ingevolge wetgewing en regulatoriese vereistes. Direkteure het onbeperkte toegang tot die advies en dienste van die maatskappysekretaris. Die maatskappysekretaris speel ’n aktiewe rol in die maatskappy se korporatiewe bestuurstoesigproses en verseker dat die verrigtinge en sake van die direksie, die maatskappy self en, waar toepaslik, aandeelhouers behoorlik geadministreer word. Sy is ook die maatskappy se gedelegeerde inligtingsbeampte. Die maatskappysekretaris sien toe dat Media24-direkteure geslote tydperke vir die verhandeling van Naspers-aandele nakom. Die maatskappysekretaris woon alle direksie- en komiteevergaderings by.

Aandeelhouers

Die direksie moedig aandeelhouers aan om die algemene jaarvergadering, waarvan die kennisgewing by hierdie jaarverslag ingesluit is, by te woon. By hierdie geleentheid kan aandeelhouers vrae aan die direksie, bestuur en die voorsitters van die onderskeie direksiekomitees stel.

Die maatskappy se webwerf www.media24.com verskaf die jongste en historiese finansiële en ander inligting, waaronder finansiële verslae.