English
IN HIERDIE AFDELING

 

Vergoedingsverslag

Mensehulpbronne- en vergoedingskomitee en sy rol

Die mensehulpbronne- en vergoedingskomitee, onder voorsitterskap van mev Ruda Landman, bestaan slegs uit onafhanklike nie-uitvoerende direkteure. Mnr Ton Vosloo was vir die grootste deel van die finansiële jaar voorsitter van die komitee, tot met sy bedanking op 21 November 2013. Mev Ruda Landman en mnr Neil van Heerden is op 21 November 2013 as lede van die komitee aangestel. Nie-uitvoerende direkteure en sekere lede van bestuur woon vergaderings op uitnodiging by, waar gepas. Hierdie komitee het die afgelope finansiële jaar vier keer vergader.

Die hoofverantwoordelikhede van die mensehulpbronne- en vergoedingskomitee is die volgende:

 • bepaling en goedkeuring van die groep se algemene vergoedingsbeleid, wat by elke algemene jaarvergadering voorgelê moet word vir ’n nie-bindende adviserende stem deur aandeelhouers
 • opstel van ’n jaarlikse vergoedingsverslag vir insluiting by die maatskappy se geïntegreerde jaarverslag
 • jaarlikse hersiening en goedkeuring van die vergoedingspakkette van topbestuur, insluitend aansporingskemas en verhogings, en versekering dat die pakkette gepas en in ooreenstemming met die vergoedingsbeleid is
 • jaarlikse beoordeling van die uitvoerende hoof se prestasie
 • jaarlikse hersiening van die vergoeding van nie-uitvoerende direkteure in die direksie en sy komitees. Voorstelle moet by die direksie aanbeveel word vir finale goedkeuring deur aandeelhouers by die algemene jaarvergadering. Vergoeding moet vooraf deur aandeelhouers goedgekeur word
 • nakoming van gedelegeerde verantwoordelikhede met betrekking tot die Media24-groep se aandeelgebaseerde aansporingsplanne – bv die aanstelling van trustees en nakomingsbeamptes
 • goedkeuring van senior aanstellings en bevorderings
 • evaluering van voorvalle van onetiese gedrag deur senior bestuurders en die uitvoerende hoof
 • jaarlikse hersiening van die maatskappy se kode vir etiek en sakegedrag
 • jaarlikse hersiening van die komitee se handves en, indien gepas, aanbeveling van nodige wysigings daaraan vir goedkeuring deur die direksie
 • goedkeuring van wysigings aan die Media24-groep se aandeelgebaseerde aansporingsplanne
 • jaarlikse selfevaluering van die doeltreffendheid van die komitee en verslagdoening aan die direksie oor hierdie bevindings, en
 • hersiening van planne ten opsigte van diensbillikheid en vaardigheidsontwikkeling in die werkplek.

Vergoedingstrategie en -beleid

Media24 se vergoedingstrategie is daarop gemik om bevoegde leiers te lok, te motiveer en te behou in sy strewe om volhoubare aandeelhouerswaarde te skep. Ons poog om entrepreneurs, asook die beste kreatiewe ingenieurs en joernaliste te lok om die waarde van die groep verder uit te bou en om topprestasie te erken.

Ons vergoedingsbeleid en -praktyke laat die vergoeding en aansporing van bestuur en werknemers strook met die groep se sakestrategie vir die lang termyn.

Primêre doelwitte sluit in:

 • die behoefte om uitnemende prestasie te bevorder
 • om werknemers se energie op sleutelsakedoelwitte te rig
 • om die doeltreffendste opbrengs op besteding aan werknemers te verkry
 • om uiteenlopende behoeftes oor verskillende kulture heen te dek, en
 • om ’n geloofwaardige vergoedingsbeleid te hê.

Media24 het ’n geïntegreerde benadering tot sy vergoedingstrategie, met ’n gebalanseerde ontwerp waarin beloningskomponente met Media24 se strategiese rigting en besigheidspesifieke waardedryfvere moet ooreenstem.

Oorsig van vergoeding

Nie-uitvoerende direkteure kry jaarlikse vergoeding in plaas van ’n betaling per vergadering. Dit is ter erkenning van die deurlopende verantwoordelikheid van direkteure vir die doeltreffende beheer van die maatskappy. Hierdie vergoeding word aangevul deur vergoeding vir dienste in die komitees van die direksie en filiaaldireksies. Die voorsitter van die direksie, asook die voorsitters van die komitees, ontvang ’n premie.

Onafhanklike advies word ingewin om die mensehulpbronne- en vergoedingskomitee te help om direkteure se vergoeding jaarliks te hersien. Hierdie vergoeding is nie aan Media24 se aandeelprys of prestasie gekoppel nie. Nie-uitvoerende direkteure kom nie in aanmerking vir die toekenning van aandele ingevolge die groep se aansporingskemas nie. Die direksie beveel jaarliks vooruit die vergoeding van nie-uitvoerende direkteure aan vir goedkeuring deur aandeelhouers.

Wat die vergoeding van bestuurshoofde betref, streef die groep daarna om bevoegde en toegewyde leiers te lok, te motiveer en te behou en sodoende volhoubare aandeelhouerswaarde te skep. Ons poog om topprestasie te erken en entrepreneurs, asook die beste joernaliste en ingenieurs te lok om die waarde van die groep verder uit te bou. Die vergoedingsbeleid is daarop gemik om hierdie doelwit te bereik. Die fokus is dus nie primêr op die gewaarborgde jaarlikse vergoedingspakket nie, maar eerder op individuele aansporingsplanne wat aan die skepping van aandeelhouerswaarde gekoppel is.

In hierdie konteks struktureer Media24 gewoonlik pakkette op die grondslag van totale koste vir die maatskappy (wat ’n basiese salaris insluit, en moontlik ’n motortoelae, pensioen, mediese fonds en ander opsionele voordele). Hierbenewens kwalifiseer die meeste bestuurshoofde vir individuele en/of spanprestasieaansporings. Op senior vlak vermy ons standaardpakkette en probeer ons die vergoedingstruktuur by die behoeftes van die betrokke onderneming aanpas.

Vergoedingspakkette word jaarliks hersien en gemonitor en met gerapporteerde syfers vir soortgelyke poste vergelyk om te verseker dat dit billik en versoenbaar is. Pakkette in die Media24-groep word gestruktureer om in ooreenstemming met die mediaan van die mark te wees, maar met die voorbehoud dat ’n posisie nader aan of in die boonste kwartiel van portuurmaatskappye nodig is vir sleuteltalent op sowel professionele as bestuursvlak. Ons het nie ’n spesifieke groepbeleid om byvoorbeeld die mediaan te betaal nie.

Die meeste bestuurshoofde het ’n jaarlikse kontantbonusskema, mits strategiese en bedryfsdoelwitte behaal word.

Jaarlikse bonus

Die jaarlikse bonus kan uit ’n veranderlike komponent bestaan wat daarvan afhang of finansiële en bedryfsdoelwitte bereik is, asook vaste bedrae vir die bereiking van spesifieke afsonderlike doelwitte. Die aansporing vir elke bestuurder word jaarliks vooruit ooreengekom. Aansporings berus op teikens wat verifieerbaar is en by die groep se sakeplan, risikobestuursbeleid en strategie inskakel. Indien teikens nie gehaal word nie, word geen bonus betaal nie.

Langtermyn-aansporings

Langtermyn-aansporings is gewoonlik aandeelgebaseerde aansporingskemas ten opsigte van Media24-aandele en/of aandele of aansporingsregte in die onderskeie maatskappye of filiale. Hierdie regte vestig gewoonlik oor ’n tydperk van vier of vyf jaar en moet binne vyf tot 10 jaar ná die toekenningsdatum uitgeoefen word. Die aandele/aansporingsregte is nie gratis nie. Die aandele/aansporingsregte word teen markwaarde op die toekenningsdatum vir die werknemer aangebied. Werknemers vind dus slegs daarby baat indien hulle, saam met kollegas in daardie eenheid, oor die vestigingstydperk addisionele waarde kan skep. Die prestasievoorwaarde is dus om netto nuwe waarde bo die volle waarde op die uitreikingsdatum te skep. Die mensehulpbronne- en vergoedingskomitee hersien jaarliks die aandeeltoekennings (op verskillende tye in die jaar). Voorts, indien ’n bepaalde maatskappy in die groep gedurende die jaar persone in diens neem, kan die mensehulpbronne- en vergoedingskomitee ook besluit om op daardie tydstip toekennings aan die betrokke persone toe te staan. Geen aandele/aansporingsregte word gedurende ’n geslote handelstydperk toegeken nie en die terugdatering van toekennings word verbied. Geen onderwater-aandele/- aansporingsregte (met ’n hoër uitoefeningsprys as die heersende aandeelprys) sal herprys en outomaties weer toegeken word nie. Riglyne is vir toekennings vasgestel.

Daar is geen outomatiese aanspraak op bonusse of vroeë vestiging van aandeelgebaseerde aansporings indien ’n bestuurder die maatskappy se diens verlaat nie. Daar is ’n gemiddelde maksimum aantal aandele/aansporingsregte wat altesaam en aan enige individu toegeken kan word vir elke aandeelgebaseerde aansporingskema.

Dienskontrakte

Bestuurslui se kontrakte is gewoonlik aan plaaslike diensvoorwaardes onderworpe. Topbestuur en nie- uitvoerende direkteure se kontrakte bevat nie ‘goue valskerm’-klousules nie. Geen kontrak is aan beperkingsbetalings gekoppel nie.

Nie-uitvoerende direkteure is onderworpe aan regulasies by aanstelling en rotasie ingevolge die maatskappy se akte van oprigting en die Maatskappywet.

Aandeelgebaseerde aansporingsplanne

Die groep het ’n aantal aandeelgebaseerde aansporingskemas. Volledige besonderhede verskyn in die finansiële jaarstate, wat by www.media24.com beskikbaar is. Daar is geen verwatering nie, aangesien dit aandeel-aansporingsregte is. Daar is ’n bepaalde maksimum getal aandele/aandeelaansporingsregte wat gemiddeld of aan enige individu toegeken mag word.

Uitvoerende direkteure se kontrakte

Geen uitvoerende direkteur het ’n kennistydperk van meer as een jaar nie. Geen uitvoerende direkteur se dienskontrak sluit voorafbepaalde vergoeding as gevolg van beëindiging in wat meer as een jaar se salaris en voordele bedra nie. Die uitvoerende direkteure het onbepaalde werknemerkontrakte.

Nie-uitvoerende direkteure se aanstellingsvoorwaardes

Aanstellings in die direksie

Die direksie het ’n beleid aanvaar oor prosedures vir die aanstelling en oriëntering van direkteure. Die nominasiekomitee beoordeel van tyd tot tyd die vaardighede wat deur nie-uitvoerende direkteure in die direksie verteenwoordig word en besluit of hierdie vaardighede aan die maatskappy se behoeftes voldoen. Jaarlikse selfbeoordelings deur die direksie en sy komitees help ook hiermee. Direkteure word genooi om voorstelle te lewer met die identifisering van potensiële kandidate. Die lede van die nominasiekomitee, wat almal onafhanklik is, stel geskikte kandidate vir oorweging deur die direksie voor. ’n Evaluering oor die geskiktheid en gepastheid van elke kandidaat word gedoen.

Uittrede en herkiesing van direkteure

Alle nie-uitvoerende direkteure is elke drie jaar onderhewig aan uittrede en herkiesing deur aandeelhouers. Voorts is alle nie-uitvoerende direkteure in die geval van ’n tussentydse aanstelling onderhewig aan verkiesing deur aandeelhouers, by die eerste gepaste geleentheid. Die name van nie-uitvoerende direkteure wat vir verkiesing of herkiesing voorgelê word, word vergesel van kort biografiese besonderhede om aandeelhouers in staat te stel om ’n ingeligte besluit oor hul verkiesing te neem. Nie- uitvoerende direkteure word nie outomaties weer aangestel nie.

Direkteursvergoeding

      31 Maart
  Aantekeninge   2013
R'000
  2014
R'000
 
Direkteursvergoeding            
Nie-uitvoerende direkteure            
Vergoeding vir dienste as direkteure     2 871   3 456  
Vergoeding vir dienste as direkteure van filiaalmaatskappye     1 960   615  
      4 831   4 071  
Nie-uitvoerende direkteure se vergoeding vir dienste as direkteure            
Direkteursgelde     2 070   2 460  
Komitee- en trusteevergoeding 1 & 2   801   996  
      2 871   3 456  
Aantekeninge
1. Komiteevergoeding sluit gelde in vir die bywoning van vergaderings van die ouditkomitee, risikokomitee, mensehulpbronne- en vergoedingskomitee, nominasiekomitee, veiligheids-, gesondheids- en omgewingskomitee, en die uitvoerende komitee van die direksie.
2. Trusteevergoeding sluit fooie in vir die bywoning van verskeie trusteevergaderings van die maatskappy se aftreefonds.

Uitvoerende direkteure en sleutelbestuur se vergoeding het altesaam R55m bedra (2013: R51m). Dit het bestaan uit korttermyn-werknemervoordele van R44m (2013: R34m), ná-aftredevoordele van R3m (2013: R2m) en aandeelgebaseerde betalings van R8m (2013: R16m). Geen beëindigingsvoordele is betaal nie (2013: R0m).