English
IN HIERDIE AFDELING

 

Verslag van die ouditkomitee

vir die jaar geëindig 31 Maart 2014

Die ouditkomitee lê graag hierdie verslag voor, soos vereis deur artikel 94 van die Suid-Afrikaanse Maatskappywet Nr 71 van 2008, soos gewysig (“die Wet”).

Verantwoordelikhede van die ouditkomitee

Die ouditkomitee het die verantwoordelikhede ooreenkomstig sy handves uitgevoer en ingevolge die Wet soos volg nagekom:

 • Die tussentydse finansiële state en finansiële jaarstate is nagegaan, met ’n aanbeveling by die direksie om hulle te aanvaar. Tydens sy oorsig het die komitee:
  toepaslike stappe gedoen om te verseker dat die finansiële jaarstate ooreenkomstig Internasionale Finansiële Verslagdoeningstandaarde (IFRS) en soos vereis deur die Maatskappywet van Suid-Afrika opgestel is
  interne finansiële beheermaatreëls oorweeg en, waar toepaslik, aanbevelings daaroor gedoen
  kwelvrae of klagtes met betrekking tot rekeningkundige beleid, interne oudit, die oudit of inhoud van finansiële jaarstate, en interne finansiële beheermaatreëls gehanteer, en
  regsake oorweeg wat ’n beduidende impak op die organisasie se finansiële jaarstate kan hê.
 • Die eksterne ouditverslae oor die finansiële jaarstate is nagegaan.
 • Die handves vir interne oudit en die interne ouditplan is goedgekeur.
 • Die interne oudit- en risikobestuursverslae is nagegaan en, waar toepaslik, is aanbevelings aan die direksie voorgelê.
 • Die doeltreffendheid van risikobestuurs-, beheer- en bestuurstoesigprosesse is geëvalueer
 • Die onafhanklikheid van die eksterne ouditeur is geverifieer. PricewaterhouseCoopers Geïnk. is as die ouditeur vir 2014 genomineer en die aanstelling van mnr H Zeelie as die aangewese ouditeur is aangeteken.
 • Die ouditgelde en diensvoorwaardes van die eksterne ouditeur is goedgekeur.
 • Die aard en omvang van toelaatbare nie-ouditdienste is bepaal en kontrakvoorwaardes vir die lewering van nie-ouditdienste deur die eksterne ouditeur is goedgekeur.

Lede van die ouditkomitee en bywoning van vergaderings

Die ouditkomitee het tot 21 November 2013 uit mnre S S de Swardt, J J M van Zyl en T Vosloo, almal nie-uitvoerende direkteure, bestaan. Prof R C C Jafta was tot op 17 April 2013 ’n lid van die komitee en het die komiteevergadering op 5 April 2013 bygewoon. Sy is op 17 April 2013 deur mnr S S de Swardt as voorsitter en lid van die komitee opgevolg toe sy aangestel is as voorsitter van die Media 24-direksies. Mnr L N Jonker en mev J C Held is op onderskeidelik 21 November 2013 en 1 Januarie 2014 as komiteelede aangestel in die plek van mnre J J M van Zyl en T Vosloo, wat op 21 November 2013 as direkteure bedank het. Die ouditkomitee vergader minstens drie keer per jaar ooreenkomstig sy handves. Vyf vergaderings is gedurende die oorsigjaar gehou. Besonderhede van bywoning verskyn hier. Al die lede tree onafhanklik op soos beskryf in artikel 94 van die Wet.

Naam van komiteelid   Kwalifikasies
S S de Swardt   BAHons en BEcon, Nieman-genoot (Harvard)
J J M van Zyl   BScIng(Meg) (UK) en PrIng
T Vosloo   Besturende direkteur van Naspers Beperk vanaf 1984. Nieman-genoot (Harvard), drie eredoktorsgrade vir kommunikasie, sakeleierskap en bevordering van Afrikaans
L N Jonker   BScAgric
J C Held   BCom(Regte)

Interne oudit

Die ouditkomitee hou toesig oor die groep se finansiële state en verslagdoeningsproses, insluitend die interne beheerstelsel. Die komitee is verantwoordelik om te verseker dat die groep se interne ouditfunksie onafhanklik is en die nodige hulpbronne, status en gesag in die organisasie het om sy pligte te kan nakom. Voorts hou die ouditkomitee toesig oor samewerking tussen die interne en eksterne ouditeure, en dien as ’n skakel tussen die direksie en hierdie funksies.

Bywoning

In hul rol as ouditeure vir die groep, het die interne en eksterne ouditeure al die vergaderings van die ouditkomitee bygewoon en daarby verslag gedoen. Die groep se risikobestuursfunksie was ook verteenwoordig. Sekere direkteure en betrokke senior bestuurders het vergaderings op uitnodiging bygewoon.

Vertroulike vergaderings

Agendas van die ouditkomitee maak voorsiening vir vertroulike vergaderings tussen die komiteelede en die interne en eksterne ouditeure.

Onafhanklikheid van eksterne ouditeur

Tydens die oorsigjaar het die ouditkomitee ’n verklaring deur die eksterne ouditeur nagegaan en, na sy eie evaluering, die onafhanklikheid van die ouditeur bevestig.

Kundigheid en ervaring van die direkteur verantwoordelik vir die finansiële funksie

Die ouditkomitee het hom daarvan vergewis dat die direkteur wat vir die finansiële funksie verantwoordelik is, oor die toepaslike kundigheid en ervaring beskik. Verder het die komitee hom daarvan vergewis dat die samestelling, ervaring en vaardighede van die finansiële funksie aan die groep se vereistes voldoen.

Nakoming van verantwoordelikhede

Die komitee het bepaal dat hy gedurende die finansiële jaar alle regs- en ander verantwoordelikhede ooreenkomstig die opdragte in sy handves, waarvan besonderhede hier uiteengesit is, nagekom het. Die direksie het dit onderskryf.

S S de Swardt
Voorsitter: Ouditkomitee

12 Junie 2014