Aantekeninge by die groep- finansiële jaarstate | Aantekening 7
PDF icon Laai die PDF af    Groep   Maatskappy  
    2014
R’000
  2013
R’000
  2014
R’000
  2013
R’000
 
7. Langtermynverpligtinge                
  37 300 000 (2013: 37 300 000) veranderlikekoers-, kumulatiewe aflosbare voorkeuraandele van R0,001 elk 37   37   37   37  
  – Beginsaldo 37   37   37   37  
  Aandelepremie 372 963   372 963   372 963   372 963  
  – Beginsaldo 372 963   372 963   372 963   372 963  
    373 000   373 000   373 000   373 000  
  Korttermyngedeelte van langtermynverpligtinge (opgelope voorkeuraandeel-dividende) 55 017   48 415   55 017   48 415  
  – Beginsaldo 48 415   41 537   48 415   41 537  
  – Dividende vir huidige jaar 23 574   23 402   23 574   23 402  
  – Dividende betaal (16 972)   (16 524)   (16 972)   (16 524)  
    428 017   421 415   428 017   421 415  
  Nul (2013: nul) voorkeuraandele is gedurende die jaar afgelos.

Voorkeuraandele dra rente teen 65% (2013: 65%) van die prima uitleenkoers. Daar is geen vaste terugbetalingsvoorwaardes aan die rente gekoppel nie. Rentebetalings sal plaasvind op grond van direksiegoedkeuring. Die voorkeuraandele word besit deur Naspers Beperk.

Die voorkeuraandele is aflosbaar op enige van die volgende voorkeur-aflosdatums:

verpligtend ná 10 jaar, naamlik 8 Desember 2016, of sodanige verlengde tydperk wat deur die voorkeuraandeelhouers toegelaat word, of
aandeelhouersooreenkoms volgens die keuse van die voorkeuraandeelhouers, of
vrywillig deur Welkom Yizani Beleggings (RF) Beperk binne drie jaar uit beskikbare kontantbronne, of
verpligtend ná drie jaar uit beskikbare kontantbronne.