English
IN HIERDIE AFDELING

 

Balans tussen wins, mense en ons planeet

Media24 erken dat volhoubare ontwikkeling ’n wêreldwye kwessie is wat tot geleenthede sowel as risiko’s vir sakebedrywighede lei. As ’n toonaangewende media-groep het Media24 ten doel om homself te posisioneer om sodanige uitdagings die hoof te bied.

Namate Media24 sy sakebedrywighede uitbrei, beoog hy om by te dra tot die gemeenskappe waarin hy bedrywig is, sy eie mense te ontwikkel, tot algemene ekonomiese vooruitgang by te dra, en sy impak op die omgewing te beperk.

Met die formulering van die beleid is gebiede waarop die groep ’n betekenisvolle bydrae tot volhoubare ontwikkeling kan maak in die markte waarin hy bedrywig is, ontleed, om die integrasie van hierdie aspekte by die daaglikse bedrywighede en die formulering van strategie te vergemaklik.

Uittreksel uit Media24 se beleid vir volhoubare ontwikkeling

Media24 bring mense in aanraking met mekaar en streef daarna om ’n belangrike rol te speel in die ekonomiese ontwikkeling van die mark waarin hy bedrywig is. Media24 is een van die land se mees bemagtigde mediamaatskappye ná die bekendstelling van sy breedgebaseerde swart ekonomiese bemagtigingskema in 2006. Die maatskappy het ’n SEB-status van vlak 3 en het volpunte in die kategorieë eienaarskap, maatskaplik-ekonomiese ontwikkeling en ondernemingsontwikkeling op sy SEB-telkaart behaal.

Een van die groep se belangrikste bydraes tot Suid-Afrika is op die gebied van onderwys. Ons dra by tot die verbetering van geletterdheidsvlakke deur ons koerante, tydskrifte en skoolboeke (lees hier vir meer ).

Werknemerforums in al ons sake-eenhede werk saam met bestuur om personeel te betrek en te motiveer, transformasie te bevorder, en te belê in die gemeenskappe waarin ons bedrywig is.

Met die uitbreiding van ons ondernemings val die klem steeds op volhoubare ontwikkeling. In ooreenstemming met ons beleid, wil ons bydra tot die gemeenskappe waarin ons werk, ons eie mense ontwikkel, ekonomiese welvaart op nasionale en individuele vlak bevorder, en ons impak op die omgewing so laag as moontlik hou.

Staat van toegevoegde waarde

vir die jaar geëindig 31 Maart 2014

  31 Maart 2014
R’m
  31 Maart 2014
R’m
 
Inkomste 8 171   7 790  
Koste van inkomstegenerering 4 536   4 102  
Waarde toegevoeg 3 635   3 688  
Inkomste uit beleggings 42   66  
Welvaart geskep 3 677   3 754  
Waardeverdeling:        
Werknemers        
Salarisse, lone en voordele 2 036   1 971  
Verskaffers van kapitaal 223   274  
Finansieringskoste 81   136  
Dividende betaal 142   138  
Owerhede        
Totale belasting betaal 1 106   1 088  
Herbelê in die groep 312   421  
Waardevermindering en amortisasie 319   313  
Ander kapitale items (139)   59  
Teruggehoue verdienste 132   49  
  3 677   3 754  

Verspreiding van welvaart

Strategie

In ’n medialandskap wat gedurig verander, streef ons daarna om Media24 voortdurend te herskep om vir gebruikers en kliënte relevant en nuttig te bly en waarde vir ons aandeelhouers te ontsluit.

Strategiese fokus

Ons skep innoverende multiplatform-mediaprodukte en -dienste om die lewe van ons klante regoor die wêreld te verryk deur hulle deur ons drukmedia, digitale en e-handelsplatforms in te lig, op te voed, te vermaak en met mekaar te verbind. Ons dra ook by tot die gemeenskappe waarin ons werk. Om ons mededingende voorsprong te behou, probeer ons die beste talent lok en behou – ons glo dat gemotiveerde en passievolle werknemers die kern is van Media24 se werksaamhede. Al hierdie faktore dra by om ’n volhoubare, toekomsgerigte onderneming te bou.

Hoe ons dit doen:

Skakeling met belanghebbendes

Media24 het ’n breë spektrum van belanghebbendes, wat van streek tot streek verskil. Ons skakel met belanghebbendes deur:

gereelde interaksie met klante op sosiale media-platforms met ’n beduidende reikwydte (bv Facebook en Twitter), en terugvoer deur fokusgroepe, e-pos, kliëntediens-kontaksentrums en ander geskikte kanale
interaksie met lesers/gebruikers en die gemeenskap, asook die kultuurgemeenskap deur verskeie kultuurgeleenthede wat aangebied of geborg word
werknemernuusbriewe, opnames, bestuursinligtingsessies en intranetwerwe
persoonlike vergaderings met verskaffers, sakevennote en meningvormers
deelname aan bedryfsgroepe om toepaslike gedeelde praktyke te ontwikkel
deelname aan regulatoriese liggame
skakeling met ons aandeelhouers
skakeling met reguleerders oor openbare beleid, waar toepaslik, en
gereelde skakeling met die plaaslike gemeenskappe, hoofsaaklik deur ons korporatiewe burgerskapbedrywighede.

Sleutelaspekte van ons interaksie met belanghebbendes word hieronder weergegee.

Bedryf Reguleerders Werknemers Klante
Deur sy nuus-, tydskrifte- en boeke-afdelings is Media24 ’n lid van verskeie plaaslike en internasionale bedryfsliggame. In Suid-Afrika sluit dit in: Druk- en Digitale Media Suid-Afrika (PDMSA), die Ouditburo van Sirkulasies van Suid-Afrika (ABC), die Suid-Afrikaanse Advertensienavorsingstigting (Saarf), die Suid-Afrikaanse Nasionale Redakteursforum (Sanef), die Vereniging vir Digitale Media en Bemarking (DMMA) en die Suid-Afrikaanse Uitgewers-vereniging (Pasa). Paarl Media is ’n lid van die Drukkersbedryf-federasie van Suider-Afrika (Pifsa) en woon internasionale bedryfsgeleenthede by om op hoogte te bly van ontwikkelinge. Paarl Media laat sy werksaamhede gereeld ouditeer (byvoorbeeld deur die Forest Stewardship Council) om te verseker dat internasionale standaarde gehandhaaf word. Drukmedia-inhoud is selfregulerend deur die Perskode en die Gesagsvereniging vir Reklamestandaarde (ASA). Media24 onderskryf die kodes en beslissings van hierdie reguleerders. Ons gaan voort om in leierskapontwikkeling en opleiding te belê. Dit sluit multimedia-opleiding vir joernaliste in, asook weeklikse sessies waar kennis oor mediaverwante onderwerpe gedeel word.
’n Welstandprogram is verlede jaar ingestel om werknemers se produktiwiteit en veerkragtigheid te verhoog. Ons personeel se betrokkenheid word jaarliks by wyse van ’n opname bepaal en vlakke van betrokkenheid het bemoedigend hoog gebly, ondanks strawwe ekonomiese toestande, verdere personeelbesnoeiings en selfs nog strenger kostebestuur.
Al die afdelings is aktief op sosiale media-platforms. Redaksionele spanne gebruik Facebook en Twitter as interaktiewe gespreksplatforms om oor aktuele kwessies met gebruikers te skakel, inhoud uit hul jongste digitale en drukmediaprodukte te deel en te bemark, en om nuwe idees te toets. Sake-eenhede doen opnames om tevredenheid onder byvoorbeeld reklameagentskappe, drukmediakliënte en hul digitale gebruikers te bepaal. Dit word deur verskeie kanale gedoen, insluitend klantediens-kontaksentrums en digitale opnames om netto promotortellings te bepaal.