English
IN HIERDIE AFDELING

 

Voorsitter se verslag

Hiermee lê ons Media24 se vierde geïntegreerde jaarverslag aan belanghebbendes voor.

Oorsig

Die verslag is ooreenkomstig die aanbevelings van King III (hersiene riglyne vir korporatiewe bestuurstoesig in Suid-Afrika) opgestel. Ons wil hierin ’n gebalanseerde oorsig van ons maatskaplike, omgewings-, ekonomiese en bestuurstoesig-prestasie vir die jaar tot 31 Maart 2014 gee. Dit is met diepe leedwese dat ons kennis neem van die afsterwe van een van ons direkteure, prof Russel Botman, op 28 Junie 2014. Hy sal deerlik gemis word deur sy mede-direkteure.

Hoewel Media24 die afgelope jaar moeilike handelstoestande die hoof moes bied, het ons steeds die gemeenskappe waarin ons werk, gedien. Ons tydskrifte-, nuus- en boeke-afdelings publiseer opvoedkundige en geletterdheidsinhoud van gehalte en al Media24 se ondernemings speel ’n aktiewe rol om gemeenskappe deur verskeie inisiatiewe te bemagtig. Besonderhede hieroor word hier verskaf. Ons het voortgegaan om ondernemings wat werk skep te ondersteun, en het ook ’n groot bydrae tot die ontwikkeling van vaardighede in die joernalistiek en op verwante mediaterreine gelewer. Meer besonderhede van die groep se finansiële resultate word in die finansiële oorsig van hierdie verslag verstrek.

Welkom Yizani

Welkom Yizani-aandele het op 9 Desember 2013 begin verhandel. Dit het die skema se geslote tydperk van sewe jaar beëindig en stel bestaande aandeelhouers in staat om hul aandele te verhandel. Nuwe kwalifiserende aandeelhouers kan ook nou aandele in Welkom Yizani bekom.

Dividend

Die direksie beveel aan dat ’n dividend van R144,8m (2013: R141,5m) aan aandeelhouers van Media24 Beherend verklaar word. Indien dit by die algemene jaarvergadering op Maandag 1 September 2014 deur aandeelhouers goedgekeur word, sal dividende betaalbaar wees aan aandeelhouers wat op Maandag 1 September 2014 op die boeke geregistreer is. Die dividende sal op of ongeveer Donderdag 4 September 2014 betaal word.

Welkom Yizani sal ’n dividend van R21,7m (2013: R21,2m) ontvang. Welkom Yizani sal dan ooreenkomstig die voorkeur-aandeelooreenkoms ’n voorkeurdividend van R17,4m (2013: R17m) verklaar. Die res van die dividend wat deur Welkom Yizani ontvang word, minus uitgawes, sal as ’n dividend aan sy gewone aandeelhouers verklaar word. Gevolglik sal ’n dividend van R4,3m (2013: R4,2m) (onderworpe aan goedkeuring deur aandeelhouers by die algemene jaarvergadering op 1 September 2014) deur Welkom Yizani verklaar word.

Die dividend sal uit inkomstereserwes verklaar word. Daar is geen (2013: geen) krediete ten opsigte van sekondêre belasting op maatskappye beskikbaar om aangewend te word vir Welkom Yizani se gewone aandeelhouers nie.Die bedrag onderhewig aan dividendbelasting van 15% is dus R0,294117 per Welkom Yizani gewone aandeel. Dividendbelasting sal R0,044118 per Welkom Yizani gewone aandeel bedra.

Gevolglik sal Welkom Yizani gewone aandeelhouers ’n netto dividend van R0,250000 of 25 sent per gewone aandeel (2013: 24,4 sent per gewone aandeel) ontvang. Op 12 Junie 2014 was Welkom Yizani se uitgereikte gewone aandelekapitaal 14 600 001 gewone aandele. Volgens die jongste belastingwetgewing is die Welkom Yizani-voorkeuraandeelhouer ’n maatskappy wat ’n inwoner in Suid-Afrika is en daarom hoef dividendbelasting nie teruggehou te word nie. Welkom Yizani se inkomstebelastingverwysingsnommer is 9462/863/15/1.

Bestuurstoesig

Bestuurstoesig en volhoubaarheid is noodsaaklik vir ons belanghebbendes. Die direksie bestuur die groep se sake met integriteit en deur geskikte korporatiewe bestuurstoesigpraktyke toe te pas. Verskeie filiale van Media24 word deur onafhanklike direksies beheer. Dié direksies het almal soortgelyke bestuurstoesig-praktyke wat aan die nodige bestuurstoesig- en regulatoriese vereistes voldoen. ’n Gedissiplineerde rapporteringstruktuur verseker dat Media24 Beherend se direksie kennis dra van filiale se bedrywighede, risiko’s en geleenthede. Gedetailleerde strategieë en sakeplanne word jaarliks hersien, en dek die finansiële en nie-finansiële elemente van elke filiaal en afdeling in die groep. Die meting van prestasie volgens voorafbepaalde doelwitte is die grondslag van bestuur se vergoeding. Ons evalueer deurentyd gebiede waar bestuurstoesig op korporatiewe vlak en by filiale versterk kan word. Die impak van die Maatskappywet Nr 71 van 2008, soos gewysig (“die Maatskappywet”), asook die King III-kode, was die afgelope jaar steeds ’n fokuspunt. Nader besonderhede oor ons toepassing van King III se beginsels word hier van hierdie jaarverslag uiteengesit.

Omgewing waarin ons werk

Media24 voorsien dat sommige van die bestaande regulatoriese uitdagings in die komende jaar groter sal word. Ons monitor veral die ontwikkelinge rondom die Wetsontwerp op Beskerming van Staatsinligting (die ‘muilbandwetsontwerp’), wat weer na die president verwys is vir ondertekening. Indien dit in sy huidige vorm onderteken word, sal dit deur die drukmediabedryf en persvryheidinstansies in die Konstitusionele Hof betwis word. Die parlement moet nog die regulering van die pers in reaksie op die verslag van die Druk- en Digitale Media-transformasietaakspan (PDMTTT) oor transformasie en die verslag van die Persvryheidskommissie oorweeg.

Hoewel daar nie meer politieke druk uitgeoefen word vir ’n media-appèltribunaal nie en daar algemene erkenning is dat die nuwe Perskode saam met die verslag van die Persvryheidskommissie aan politieke verwagtings voldoen het, is die saak nog nie in die parlement oorweeg nie. Die stand van transformasie in drukmedia sal egter waarskynlik in die tweede helfte van 2014 deur die Parlementêre Portefeuljekomitee oor Kommunikasie onder die loep geneem word.

Die aanvaarding van wetgewing wat alkoholreklame beperk, sal na alle waarskynlikheid hangend bly totdat die nuwe kabinet begin koers kry. ’n Interministeriële taakspan het die konsepwetgewing verlede jaar na ’n ad hoc-komitee van die kabinet verwys. Eers wanneer hulle klaar beraadslaag en die saak na die parlement verwys het, sal ons aan die konsultasieproses kan deelneem. Dit is nog te vroeg om te voorspel watter beperkings hierdie wetgewing op drukmedia gaan plaas.

Die groot regulatoriese uitdagings vir die jaar is steeds die voortgesette ondersoeke na aanleiding van mededingingswetgewing, die Goldfields-saak oor roofsugtige prysbepaling, en nakoming van die Wet op Beskerming van Persoonlike Inligting (POPI).

Direkteure

Ingevolge die maatskappy se akte van oprigting tree een derde van nie-uitvoerende direkteure jaarliks uit en heraanstelling geskied nie outomaties nie. Mnre Steve Pacak en Salie de Swardt, wat volgens rotasie uittree, is verkiesbaar en stel hulself vir herkiesing beskikbaar. Aandeelhouers sal gevra word om die herkiesing van hierdie direkteure by die komende algemene jaarvergadering te oorweeg, waarvan ’n kennisgewing by hierdie geïntegreerde jaarverslag ingesluit is.

Mnre Ton Vosloo, Boetie van Zyl, Lambert Retief, Koos Pieterse en Koos Bekker het gedurende die jaar uit die Media24-direksies bedank en vyf nuwe direkteure is aangestel: mnre Lourens Jonker, Neil van Heerden en Abduraghman (Manie) Mayman, prof Hein Willemse en mev Jo-Ann Held. Kort biografiese besonderhede oor al die direkteure verskyn hier van die verslag.

Aandeelhouers sal gevra word om die aanstelling van voormelde direkteure by die algemene jaarvergadering te bevestig. Ons bedank die uittredende direkteure vir hul jare van onbaatsugtige diens en lojaliteit aan die Media24- direksies. Ons wens hulle alle voorspoed toe met hul toekomsplanne.

Mnre Ton Vosloo en Boetie van Zyl se bedankings het vakatures in die maatskappy se ouditkomitee laat ontstaan. Die vakatures is op 21 November 2013 en 1 Januarie 2014 gevul met die aanstelling van onderskeidelik mnr Lourens Jonker en mev Jo-Ann Held. Die direksie beveel aan dat aandeelhouers mnre Salie de Swardt en Lourens Jonker en mev Jo-Ann Held as ouditkomiteelede aanstel. Aandeelhouers sal gevra word om hul aanstelling by die algemene jaarvergadering te oorweeg. Kort biografiese besonderhede van elkeen verskyn ook hier.

My dank aan my mededireksielede vir hul voortgesette leiding en ondersteuning in nog ’n uitdagende, maar bevredigende jaar. Ons waardeer ook die toewyding van ons bestuurspanne en werknemers en wens hulle alles van die beste toe vir die nuwe finansiële jaar.

Rachel Jafta
Voorsitter

12 Junie 2014