English
IN HIERDIE AFDELING

 

Risikobestuur

Risikofilosofie

Die groep is daartoe verbind om risiko te identifiseer en te bestuur. Ons pas deurgaans die relevante korporatiewe bestuurstoesigbeginsels, -reëls en -regulasies toe. Die direksie is verantwoordelik vir bestuurstoesig oor risiko’s en is tevrede met die doeltreffendheid van die risikobestuursproses. Die risikokomitee monitor risikobestuur en is verantwoordelik vir die beoordeling van verwante planne en prosesse. ’n Risikoregister word gehou van beduidende risiko’s waarmee die groep te kampe het, en bestuur se optrede om hierdie risiko’s binne die verdraagsaamheidsvlakke wat deur die direksie goedgekeur is, te bestuur, word gemonitor.

As ’n toonaangewende mediagroep in ’n mededingende mark wat deurentyd verander, is die groep aan ’n wye verskeidenheid risiko’s blootgestel, waarvan sommige ernstige gevolge kan inhou.

Elke sake-eenheid identifiseer risiko’s en planne om dit te bestuur in hul sakeplanne. Die sakeplanne word jaarliks deur die direksie geëvalueer.

Risikobestuursbeleid

Die groep handhaaf ’n deursigtige risikoprofiel deur ’n gestruktureerde, formele en beplande benadering tot risikobestuur te volg. Die identifisering, bestuur en rapportering van risiko’s is ingesluit by sy sakebedrywighede en -prosesse. Die groep se risikobestuursbeleid geld vir alle bedrywighede waar Media24 regstreeks of onregstreeks meer as 50%-eienaarskap of bestuursbeheer het. Die beleid geld vir risiko’s waaraan die groep in die uitvoering van sy strategie, bedrywighede, verslagdoening en nakomingsaktiwiteite blootgestel is, en word jaarliks hersien. Die risikokomitee is verantwoordelik vir die evaluering van hierdie prosesse. Die groeprisikobestuurder gee advies oor, formuleer, hou toesig oor en bestuur die risikobestuurstelsel. Sy monitor die groep se risikoprofiel, en verseker dat groot risiko’s geïdentifiseer en op die toepaslike vlak in die groep aangemeld word.

Risikoraamwerk

Media24 se ondernemingswye risikobestuursraamwerk (ERM) is ontwerp om te verseker dat beduidende risiko’s en verwante insidente in die hele groep op ’n konsekwente en gestruktureerde wyse geïdentifiseer, geboekstaaf, bestuur, gemonitor en aangemeld word. Dit is geskoei op die model van die COSO ERM (Committee of the Sponsoring Organisations of the Treadway Commission Framework for Enterprise-wide Risk Management), asook die COBIT- internasionaal aanvaarde raamwerk vir inligtingstegnologie.

Wesenlike kwessies en hoe ons hulle bestuur

Hierdie afdeling identifiseer die wesenlike risiko’s wat die groep kan raak. Dit is nie ’n omvattende ontleding en bespreking van alle risiko’s waaraan die groep blootgestel is nie. Sommige risiko’s is buite die groep se beheer en ander faktore buiten dié wat genoem word, kan die algehele prestasie van die groep beïnvloed. Ondanks die gestruktureerde benadering om risiko’s in die groep te identifiseer, kan sommige risiko’s onbekend wees. Dit wat nou as onbeduidend beskou word, kan in die toekoms beduidende risiko’s word.

Uit ’n verskeidenheid potensiële blootstellings blyk dit dat die volgende groot groeprisiko’s tans bestaan:

  BESKRYWING VAN WESENLIKE KWESSIE HOE ONS DIE KWESSIE BESTUUR
Die groep word bedryf in hoogs mededingende markte wat ook in sommige gevalle reeds volwasse is.
Bou unieke verhoudinge met klante deur inhoud, sosiale media, spesiale gebeurtenisse en digitale platforms. Media24 ondersoek voortdurend maniere om die gehalte van sy aanbieding te verbeter en ontgin nuwe teikenmarkte.
Tegnologie is ’n integrale deel van ons bedrywighede.
Daar is die risiko dat die groep onverhoeds betrap kan word deur nuwe tegnologie of nuwe ondernemings of die tempo van ontwikkeling.
Die Media24-groep is in die media- en vermaaklikheidsbedryf in Suid-Afrika werksaam. Dit is dus veral sensitief vir plaaslike politieke en ander gebeure wat die plaaslike en wêreldekonomie kan beïnvloed.
Die groep fokus deurlopend op en monitor sy digitale strategie op alle digitale en mobiele platforms. Bestuurspanne fokus op besigheid en die diversifikasie van besigheid ten opsigte van sowel produkreekse as geografiese ligging.
Dalende sirkulasie- en advertensie-inkomste met betrekking tot gedrukte publikasies.
Lesersnavorsing word gereeld gedoen om gehalte van publikasies te handhaaf.
Streng kostebeheermaatreëls word toegepas.
Daar is ’n risiko dat ons digitale bedrywighede nie die skaal sal bereik wat nodig is om wesenlike wins te genereer nie.
Sosiale media word doeltreffend ingespan.
Alternatiewe inkomstemodelle word ondersoek.
’n Skielike onvoorsiene gebeurtenis kan die groep se bates beskadig en ’n onderbreking van daaglikse bedrywighede veroorsaak.
Voorsorgmaatreëls word ingestel.
’n Omvattende korttermynversekeringsprogram is in plek.
’n Ongunstige gebeurtenis (finansieel of andersins) by ’n papierverskaffer of in die vervoerproses kan ’n impak op die verskaffer se werksaamhede hê. Dit kan verlies aan inkomste vir die groep meebring vanweë die onvermoë om sy produkte te druk/lewer.
Minimum voorraadvlakke van papier word gehou.
Media24 het meer as een internasionale verskaffer en Suid-Afrikaanse verskaffers is in plek.
Versekering is in plek vir papierskade tydens vervoer.
Sagtewareprobleme in sleuteltoepassings kan lei tot ontwrigting of vertragings van drukmedia- en digitale uitgewery.
Sagtewarekwessies kan uitgewery, drukwerk, verspreiding en aanlynbedrywighede ontwrig, en verlies aan inkomste meebring.
Streng toetsprogramme is in plek, wat voor inwerkingstelling deur ondernemings afgeteken moet word.
Daar is ’n deurlopende kwaliteitversekeringsproses.
Behoorlike IT-stelsels is in plek om die onderneming te ondersteun.
’n Inligtingshoof is in April 2014 aangestel.
Beskikbaarheid van toptalent, veral in digitale en e-handelsomgewings. Die groep sal miskien nie topkaliber personeel kan lok en behou nie.
Talentbestuurstrategieë en opvolgbeplanningsinisiatiewe is in plek.
Opleidingsprogramme.
Inisiatiewe soos Media in die Klaskamer om mediabewustheid op skoolvlak te verhoog.
Die Grad24-inisiatief om media en Media24 op tersiêre vlak te bevorder.
’n Insident by ons fasiliteite wat sterfte of besering aan diens veroorsaak as gevolg van nie-nakoming van die Suid-Afrikaanse Wet op Beroepsgesondheid en Veiligheid, kan tot strafregtelike aanspreeklikheid, boetes en strawwe vir die maatskappy, sy direkteure en/of beamptes lei. Ons joernaliste word van tyd tot tyd aan onveilige omstandighede blootgestel.
Ons doen gereeld gesondheids- en veiligheidsevaluerings en personeelopleiding.
Gevolge van nie-nakoming van toepaslike wetgewing word aan bestuur gekommunikeer en waar nodig, word regstellende stappe gedoen.
Beskerming word vir joernaliste gereël wanneer nodig.
Verskeie eksterne gerusstellingsverskaffers evalueer ons beheermaatreëls en risiko’s.
Materiaal en energie wat in die loop van bedrywighede gebruik word, kan skade aan die omgewing aanrig. Dit sluit elektrisiteit, water, papier, vloeistowwe en skadelike gasse in.
Ons koolstofvoetspoor word gemeet.
Papier en stof word herwin waar moontlik.
Afval word op verantwoordelike wyse afgevoer.
Regeneratiewe termiese oksideerders is in plek.
Tolueen word herwin by Paarl Media se gravure-drukperse.
Die groep het aansienlike insetkoste wat in buitelandse valuta aangegaan word, spesifiek ten opsigte van die verkryging van papier en druktoerusting. Die bewegings van die buitelandse valuta teen die Suid-Afrikaanse rand is onvoorspelbaar. Beduidende bewegings kan aansienlike verliese tot gevolg hê.
Die groep het ’n beleid vir die bestuur van buitelandse valuta-risiko.
Media24 se finansiële sukses is sterk afhanklik van advertensie-inkomste.
Die sakeplan is gemik op die diversifikasie van inkomstebronne en verkryging van advertensie-inkomste.
Rentekoersverhogings sal ons kontantvloei nadelig raak.
Daar is ’n spesifieke fokus op die bestuur van bedryfskapitaal, asook ’n volgehoue fokus op groter doeltreffendheid in al die tradisionele drukmedia-ondernemings met die doel om kontantvloeigeleenthede te maksimaliseer.
Ons skuldvlak kan ons besigheid nadelig raak. Ons vermoë om betalings op ons skuld te dek, sal van ons toekomstige bedryfsprestasie afhang, wat onderhewig is aan baie risiko’s waaroor ons nie beheer het nie.
Die groep volg ’n konserwatiewe benadering tot sy skuldprofiel, gegrond op ’n oorweging van die toereikendheid van sy interne vrye kontantvloeibronne om die skuld te betaal, en die vlak van beleggings wat hy aangaan.
Media24 moet verskillende regulasies en wette nakom. Nie-nakoming van wetgewing kan finansiële strawwe tot gevolg hê.
’n Regulatoriese en regsnakomingsprogram is in die groep in werking gestel. Dit maak deel uit van ons bedryfsmikpunte ten opsigte van verskaffers en ons werksmag.
Ons neem aktief deel aan regulatoriese sake.
Gepubliseerde artikels kan lasterlik en/of ’n onakkurate weergawe van werklike gebeure wees. Lastersake kan tot beduidende finansiële verlies en reputasieskade lei.
’n Heelwat strenger Perskode word nou toegepas.
Redaksionele prosesse verseker die hoogste standaarde.
Joernaliste en redakteurs kry regsadvies oor artikels wat moontlik lasterlik kan wees.
Korttermynversekering is in plek.
Koerante het ombudsmanne.
Alle Media24-titels onderskryf die Suid-Afrikaanse Perskode en personeel ondergaan opleiding.