English
IN HIERDIE AFDELING

 

Omvang van verslag en gerusstelling

Media24 doen sedert 2008 jaarliks aan belanghebbendes verslag oor sy nie-finansiële prestasie. Dit is die vierde geïntegreerde jaarverslag waarin finansiële en nie-finansiële prestasie gekombineer word om ’n meer volledige begrip van die groep te gee. Dit dek die finansiële jaar van 1 April 2013 tot 31 Maart 2014. Terugvoer kan regstreeks aan gri@media24.com gerig word.

Die verslag is opgestel volgens die riglyne van die Globale Verslagdoeningsinisiatief (GRI G4) en die aanbevelings van die jongste King-verslag oor korporatiewe bestuurstoesig in Suid-Afrika (King III).

Hierdie verslag sluit die finansiële prestasie van die Media24 Beherend-groep en sy filiale in. Die verslagdoening oor nie-finansiële prestasie dek die hele Media24 Beherend-groep. Ons ontwikkel ons groepverslagdoeningstandaarde sodat ons openbaarmaking al hoe meer sinvol en meetbaar vir ons belanghebbendes sal wees.

Die finansiële inligting wat uit die geouditeerde gekonsolideerde finansiële jaarstate van Media24 Beherend Eiendoms Beperk vir die jaar geëindig 31 Maart 2014 verkry is, is korrek weergegee in hierdie geïntegreerde jaarverslag. Sien hier vir die verslag van PricewaterhouseCoopers Geïnk. (PwC). Die inligting oor breedgebaseerde swart ekonomiese bemagtiging (BGSEB) is deur AQRate Verfication Services geverifieer.

Vooruitskouingsverklarings

Hierdie verslag kan vooruitskouende verklarings bevat soos gedefinieer in die Verenigde State se “Private Securities Litigation Reform Act” van 1995. Woorde soos “glo”, “verwag”, “voorneem”, “beoog”, “sal”, “beplan”, “kan”, “mag”, “streef” en soortgelyke uitdrukkings word gebruik om sulke verklarings te identifiseer, maar is nie die enigste manier waarop sulke verklarings geïdentifiseer word nie. Hoewel hierdie vooruitskouende verklarings ons sienings en verwagtings verteenwoordig, kan ’n aantal risiko’s, onsekerhede en ander belangrike faktore meebring dat werklike ontwikkelinge en resultate wesenlik van ons verwagtings verskil. Dit sluit faktore in wat ons ondernemings en finansiële prestasie negatief kan beïnvloed. Ons is geensins onder verpligting (en ontken uitdruklik enige sodanige verpligting) om ons vooruitskouings – hetsy as gevolg van nuwe inligting, toekomstige gebeure of andersins – by te werk of te wysig nie. Beleggers word gemaan om nie te veel staat te maak op enige vooruitskouings wat in hierdie jaarverslag vervat is nie.