English
IN HIERDIE AFDELING

 

Verklaring deur die direksie oor die geïntegreerde jaarverslag

Die ouditkomitee het die geïntegreerde jaarverslag nagegaan en die direksie het dit nagegaan en goedgekeur. Die finansiële jaarstate is in ooreenstemming met Internasionale Finansiële Verslagdoeningstandaarde (IFRS) en die Suid-Afrikaanse Maatskappywet Nr 71 van 2008, soos gewysig, opgestel, terwyl die geïntegreerde jaarverslag ooreenkomstig die riglyne van die Globale Verslagdoeningsinisiatief (GRI G4) en aanbevelings van die King-verslag oor korporatiewe bestuurstoesig in Suid-Afrika (King III) opgestel is. Die geïntegreerde jaarverslag en finansiële state is na ons mening ’n billike weergawe van die ware finansiële posisie van die groep en sy bedrywighede op 31 Maart 2014, soos in die geïntegreerde jaarverslag beskryf word.

Namens die direksie

Rachel Jafta
Voorsitter

Kaapstad
12 Junie 2014