English
IN HIERDIE AFDELING

 

Finansiële oorsig

Hierdie oorsig skets die hoogtepunte van die groep se finansiële prestasie gedurende die afgelope jaar. Volledige besonderhede verskyn in die finansiële jaarstate van die maatskappy.

Omset

Die groep se gekonsolideerde omset het met 5% tot R8,2mjd gestyg vir die jaar. Beduidende bydraes tot omsetgroei was afkomstig van boekuitgewery en -verkope (10% groei), drukwerk (6% groei) en groei van 25% in intekenaar-inkomste (hoofsaaklik danksy die verkryging van I-Net Bridge), terwyl kontrakuitgewery voordeel getrek het uit die effek van die volle konsolidasie van New Media Publishing. Ons fokus om omset uit nie-drukverwante bronne te verhoog, het verder op dreef gekom met beduidende omsetgroei van 195% uit e-handelsaktiwiteite. Advertensie-inkomste het met 3% gedaal, hoofsaaklik weens die verskuiwing van nasionale advertensies weg van drukmedia, terwyl sirkulasie-inkomste met 2% afgeneem het.

Handelswins

Gekonsolideerde handelswins het met 5% tot R519m gedaal. Die boekuitgewer-afdeling het steeds goed gevaar met die finale implementering van die nuwe skoolkurrikulum en Jonathan Ball Publishers se verkryging van nuwe agentskappe. Die tydskrifte-afdeling het skitterend presteer, danksy die hupstoot wat verkry is met die volle konsolidasie van New Media Publishing. Ondanks kostebesnoeiings is die nuus-afdeling se handelswins geknou weens die daling in advertensie-inkomste. Die drukkery-afdeling het steeds voortgebou op hul inisiatiewe om hul omset buite Suid-Afrika uit te brei.

Die groep gaan voort met beduidende beleggings in digitale platforms, finansiële data en e-handel om in nie-drukverwante bedrywighede te diversifiseer, wat gevolglik oor die kort tot medium termyn ’n impak op handelswins het. Gegewe hierdie beleggings, het handelswins op ons tradisionele drukmediabedrywighede jaar op jaar met 2% gegroei.

Vrye kontantvloei

Die groep se vrye kontantvloei is R351m laer as die vorige finansiële jaar, wat grootliks toe te skryf is aan die laer kontant voortgebring deur bedrywighede en kapitaalbesteding wat R109m hoër is as die vorige jaar.

R’m Dividende betaal
Dividends paid

Opstel van resultate en rekeningkundige beleid

Ons finansiële resultate vir die jaar geëindig 31 Maart 2014 is opgestel in ooreenstemming met Internasionale Finansiële Verslagdoeningstandaarde (IFRS) en die vereistes van die Suid-Afrikaanse Maatskappywet Nr 71 van 2008, soos gewysig. Die rekeningkundige beleid strook met die beleid wat in die vorige tydperk gebruik is en IFRS, behalwe soos aangedui in die opgesomde en die volledige finansiële jaarstate. Hierdie resultate is geoudit deur die maatskappy se ouditeur, PricewaterhouseCoopers Geïnk., wie se ongekwalifiseerde verslag ter insae by die geregistreerde kantoor van die maatskappy beskikbaar is.

Opgesomde finansiële jaarstate en volledige finansiële jaarstate

Die opgesomde finansiële jaarstate verskyn hier. Die volledige finansiële jaarstate vir die jaar tot 31 Maart 2014 is by www.media24.com beskikbaar. ’n Gedrukte eksemplaar van die finansiële jaarstate is by die finansiële hoof, Manie Mayman, by die geregistreerde kantoor van die maatskappy waarvan die besonderhede hier verskyn, beskikbaar.