English

IN HIERDIE AFDELING

 

Nie-finansiële oorsig

Maatskaplike oorsig

Media24 neem sy verantwoordelikheid teenoor die gemeenskappe waarin hy bedrywig is ernstig op. Ons bevorder die welstand van die samelewing, ons klante en ons werknemers, deur by te dra tot programme en inisiatiewe wat die lewensgehalte in hierdie gemeenskappe verbeter.

Hoe ons dit doen:

Gemeenskap

Ons respekteer menseregte.
Ons ondersteun voorheen benadeelde ondernemings deur aktief sulke verskaffers te soek.
Ons dra by tot die gemeenskappe waarin ons woon en werk. Ons ondersteun hulle deur gemeenskapsbetrokkenheid en in sommige gemeenskappe dra ons tot opvoedkundige programme by.
Ons bedryf ons sake op ’n billike en etiese wyse en met integriteit. Ons kode vir etiek en sakegedrag definieer ons kultuur.

Ons mense

Ons belê in die deurlopende ontwikkeling van ons mense.
Ons beloon werknemers op ’n billike grondslag.
Ons moedig ons werknemers aan om tot die volhoubaarheids- en innoveringsinisiatiewe van die groep by te dra.
Ons respekteer die regte van ons werknemers en hul diversiteit.
Ons moedig werknemers aan om via beskermde kanale areas aan te meld waar die groep moontlik in sy sakegedrag en waardes misluk.
Ons poog om plaaslike indiensnemingswette na te kom.

Uittreksel uit Media24 se beleid vir volhoubare ontwikkeling

Transformasie

Transformasie is ’n strategiese doelwit vir Media24. Verskeie inisiatiewe word aangepak om toepaslike vaardighede en verantwoordelike aankooppraktyke te ontwikkel. Media24 het die afgelope paar jaar goeie vordering gemaak met sy transformasiedoelwitte, wat met ’n telkaart van die departement van handel en nywerheid se kode vir goeie praktyk vir SEB gemeet word. Media24 het gedurende die verslagtydperk ’n vlak 3-gradering behaal, met 137,5%-erkenning vir SEB-besteding. Volpunte is behaal vir die kategorieë eienaarskap, maatskaplik-ekonomiese ontwikkeling en ondernemingsontwikkeling.

Regstreekse bemagtiging

Welkom Yizani

In 2006 het Media24 die grootste BGSEB-aandele- aanbod in die drukmediabedryf, Welkom Yizani, van stapel gestuur. Dit het kwalifiserende swart persone en groepe in staat gestel om indirek aandele in Media24 Beherend te verkry. Die Welkom Yizani-skema se geslote tydperk het op 9 Desember 2013 ten einde geloop en aandeelhouers kan nou op ’n aanlyn-verhandelingsplatform met kwalifiserende swart persone aandeletransaksies aangaan.

Werknemerdiversiteit
Die samestelling van Media24 se heeltydse personeelkorps op 31 Maart 2014:

Swart ekonomiese bemagtigingsvennote

Media24 en ander Suid-Afrikaanse maatskappye in die Naspers-groep het hul koopkrag in Suid-Afrika saamgevoeg in ’n gesentraliseerde aankoopmaatskappy, CommerceZone, wat ’n SEB-aankoopbeleid in werking gestel het. Verskaffers se SEB-prestasie word volgens spesifieke kriteria beoordeel en moet jaarliks verbeter word. Media24 het 17,41 uit 20 punte vir voorkeurverkryging van goedere en dienste by alle verskaffers behaal.

Werknemers

Diensbillikheid

Media24 heg groot waarde aan diversiteit in sy werksmag. Die ontleding van die groep se gekonsolideerde jaarlikse diensbillikheid word langsaan aangedui:

Werknemervoordele

Aftreevoordele

Die groep voorsien aftreevoordele vir heeltydse werknemers, hoofsaaklik in die vorm van maandelikse bydraes tot ’n aantal vastebydraepensioen- en vastebydraevoorsorgfondse. Die bates van hierdie fondse word normaalweg in aparte trustee-geadministreerde fondse gehou.

Mediesefonds-voordele

Lidmaatskap van die mediese fonds is verpligtend vir heeltydse werknemers in die groep, en die werkgewer dra by tot die maandelikse premie as deel van elke werknemer se totale koste vir die maatskappy.

Mediesefonds-voordele ná aftrede

Sommige groepmaatskappye voorsien gesondheidsorgvoordele ná aftrede. Hierdie voordele geld vir werknemers wat voor ’n sekere datum aangestel is, tot en met aftree-ouderdom in diens was en ’n minimum dienstydperk voltooi het.

Langdiensvoordele

Media24 beloon langdiens met ’n bonus ná 10, 15, 25 en 40 jaar se diens in die geval van persone wat voor ’n sekere datum aangestel is. ’n Aftree-gratifikasie word ook betaal aan kwalifiserende werknemers wat na minstens 15 jaar diens aftree.

Beëindigingsvoordele

Beëindigingsvoordele is betaalbaar wanneer ’n maatskappy besluit om ’n werknemer se diens voor die normale aftreedatum te beëindig, of wanneer ’n werknemer besluit om vrywillige uitdiensstelling te aanvaar in ruil vir hierdie voordele. Diens word in alle gevalle slegs ooreenkomstig ’n gedetailleerde, formele plan (met ’n gespesifiseerde minimum inhoud) beëindig nadat behoorlike konsultasie plaasgevind het en realistiese alternatiewe uitgeput is.

Ekwiteitsvergoedingsvoordele

Om die vaardighede te behou waarvan ons volhoubaarheid afhang, bied die groep aan werknemers aandeelopsies of aandeel-aansporingsregte ingevolge ’n aantal ekwiteitsvergoedingsplanne.

Werknemerverhoudinge

Die groep voldoen aan arbeidswetgewing in sy bedryfsareas. In Suid-Afrika word Media24 se statutêre verslae by die betrokke regeringsdepartemente ingedien.

Toepaslike en verteenwoordigende konsulterende forums beskerm die belange van werknemers in die hele groep en het ’n waardevolle platform vir bydraes tot besluitneming geword.

Opleiding en ontwikkeling

Media24 het in die afgelope finansiële jaar sowat R38m in die ontwikkeling van werknemers op verskillende vlakke belê. Ondanks strawwe handelstoestande verhoog ons steeds jaar na jaar ons investering in opleiding per werknemer.

Vaardigheidsontwikkeling

Vaardigheidsontwikkeling in die groep bly belangrik om ons mededingende voorsprong te behou.

Media24 het R15m in die ontwikkeling van huidige en toekomstige joernaliste belê deur sy Media24 Akademie. Die akademie het teen die einde van 2012 met 21 honneursgegradueerdes (beurshouers) en 11 kwekelinge by ons koerante, tydskrifte en digitale titels gespog. Die groep se beursprogram het voortgegaan en aan die begin van 2013 is 21 beurse vir belowende honneursstudente aangebied. Die Gegradueerdes in Media-program het in Maart 2013 aan 20 jong gegradueerdes wat ander loopbane as joernalistiek in die mediabedryf wil volg, die geleentheid gegee om vier weke lank intensiewe praktiese opleiding by interne deskundiges te ontvang. Die top 11 gegradueerdes is eenjaar-kwekelingskappe by Media24 aangebied waarvan sewe ná afloop daarvan in permanente posisies geplaas is.

Begunstigdes van die akademie-inisiatiewe sluit die volgende in:

21 honneursstudente in joernalistiek het in 2012 beurse ontvang en in 2013 met internskappe begin (61% swart en 70% vroue)
21 honneursstudente in joernalistiek het in 2013 beurse ontvang (52% swart en 81% vroue)
20 gegradueerdes in die Gegradueerdes in Media-program (71% swart en 88% vroue), en
Media24 het ook 197 beurse aan werknemers vir deeltydse studie in 2013 toegeken (71% swart en 58% vroue).

Die Paarl Media-drukakademie fokus op die ontwikkeling van vaardighede in die drukkersbedryf, asook leierskap- en bestuursvaardighede wat nodig is om ’n suksesvolle drukkersonderneming te bestuur. Die drukkerskwalifikasies wat deur die drukakademie aangebied word, is nie net plaaslik geakkrediteer nie, maar ook internasionaal deur Londen se City & Guilds-instituut. Die akademie het ’n gesofistikeerde aanlynstelsel ingestel wat werknemers in staat stel om aanlyn opleiding te voltooi en elektronies geassesseer te word. ’n Kernelement van die opleiding wat by die drukakademie aangebied word, is vakleerlingskappe in drukkersambagte.

Gemeenskappe

Media24 is daartoe verbind om gemeenskappe deur ons verskeie maatskaplik-ekonomiese inisiatiewe te bemagtig. Gedurende die oorsigtydperk is meer as R35m in verskeie projekte belê, met ’n spesifieke fokus op geletterdheids- en media-opleiding. Die groep ondersteun ook gemeenskappe deur projekte wat regstreeks op behoeftes binne die gemeenskap betrekking het. Ander aspekte waarop gefokus word, is onder meer volhoubaarheid, water en energie, kuns en kultuur, en ondernemingsontwikkeling.

 

 

Huidige maatskaplik-ekonomiese ontwikkelingsinisiatiewe sluit in:
  BEGUNSTIGDES  
Ruimte om te groei Tussen 2012 en 2013 het Media24 deur die Ruimte om te groei-projek advertensieruimte ter waarde van R24m in ons tydskrifte, koerante en aanlyntitels aan 12 nie-staatsorganisasies (NSO’s) en 12 klein, middelgroot en mikro-ondernemings (KMMO’s) in Suid-Afrika geskenk. Die tweede fase is in 2013 ontplooi. Die blootstelling het aan hierdie KMMO’s die geleentheid gebied om hul handelsmerk ten toon te stel en hul besigheid landwyd uit te brei.
Rachel’s Angels Rachel’s Angels is ’n mentorskapprogram wat daarop gemik is om graad 11- en 12-leerders se akademiese prestasie en sosiale vaardighede met die hulp van universiteitsmentors te verbeter. Media24 ondersteun die program al sedert sy ontstaan in 2007. Graad 12-deelnemers het ’n 100%-slaagsyfer in die 2013 Nasionale Senior Sertifikaat-eksamen behaal.
AIP en MDDA Media24 handhaaf sterk bande met die Vereniging vir Onafhanklike Uitgewers (AIP) en die Agentskap vir Media-ontwikkeling en Diversiteit (MDDA). In ons jongste inisiatief het ons 14 beurse aan swart onafhanklike uitgewers toegeken om die kursus Essentials of Managing a Community Newspaper by die Sol Plaatje-instituut van Rhodes-universiteit by te woon.
Opvoeding in die klaskamer Media24 is verbind tot geletterdheids- en media-opleiding in skole. In 2013 het ons nuus-afdeling 239 000 gratis koerante aan laer- en hoërskole regoor die land verskaf, waarby meer as 1 000 skole en meer as ’n halfmiljoen leerders baat gevind het. Beeld se Koerante in die Onderwys-program fokus op die verskaffing van opvoedkundige hulpbronne aan onderwysers en leerders by skole in Gauteng, Mpumalanga, Noordwes-provinsie, Limpopo en KwaZulu-Natal. Son is die amptelike vennoot van die Woorde Open Wêrelde-projek in samewerking met die Universiteit Stellenbosch. Son het ook nege beurse vir verdienstelike studente uit voorheen agtergeblewe gemeenskappe ter waarde van
R380 000 per jaar geborg.

Die Spelling Bee-kompetisie, wat nou vir die vierde jaar aangebied word, is oop vir skoliere uit agtergeblewe plattelandse skole en is daarop gemik om hul bedrewenheid in Engels as tweede taal te verbeter. In 2013 het 200 skoliere by die prysgeld van meer as R700 000 baat gevind. Redaksionele en advertensieruimte ter waarde van R500 000 is vir die kompetisie toegestaan.
Paarl Media Beurstrust Die Paarl Media Beursfonds van R10m is in 2008 in die Wes-Kaap geloods vir studente wat belangstel om by die Universiteit Stellenbosch, Universiteit van die Wes-Kaap, Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie, of Elsenburg Landboukollege te studeer. Die beursfonds het in 2013 10 beurse vir tersiêre studie aan studente toegeken vir graadstudie in handel, maatskaplike werk, farmakologie, regte, openbare betrekkinge en ingenieurswese.

Gesondheid en veiligheid

Ons doen gereelde risikobeoordelings oor gesondheids- en veiligheidskwessies by ons fasiliteite.
Ons mikpunt is om ’n beseringvrye werkplek te hê.
Ons lei mense by ons hoërisiko-fasiliteite op ten opsigte van gesondheids- en veiligheidskwessies wat op daardie fasiliteit of bedrywigheid betrekking het.
Ons monitor bestuur se versagtensoptrede deur gereelde bedryfs-, interne en eksterne ouditerings- en verslagdoeningsprosesse.
’n Gesonde arbeidsmag dra by tot sakesukses. Verskeie van ons ondernemings verskaf mediese sorg- en welstandprogramme vir hul personeel.
Ons doelwit is om die betrokke wette na te kom.

Uittreksel uit Media24 se beleid vir volhoubare ontwikkeling

Die werkplek

Die skep van ’n gesonde, veilige werkplek by sowel administratiewe as produksiefasiliteite kry voorkeur. Gesondheids- en veiligheidskomitees verseker voldoening aan toepaslike regulasies ooreenkomstig plaaslike wetgewing, waar nodig. Slegs opgeleide werknemers dien in hierdie komitees. Gereelde beroepsgesondheid- en veiligheidsrisikobeheeroudits word deur bedryfseenhede uitgevoer en toepaslike verbeterings word aangebring soos nodig. Belangrike sake word aangemeld by en gemonitor deur Media24 se oudit- en risikokomitees.

Media24 se verspreidingsonderneming en drukkerye maak op groot skaal gebruik van kontrakteurs en organiseerders. Die meeste kom uit voorheen benadeelde gemeenskappe en kry opleiding om hulle toe te rus om hul werk veilig en doeltreffend te doen. Weens die aard van die drukkery-onderneming, wat verspreidingsnetwerke en drukkersfasiliteite besit en bedryf, is dit die afdeling in die Media24-groep waar die inherente risiko vir beserings aan diens die grootste is. Media24 se veiligheids-, gesondheids- en omgewingskomitee (’n komitee van die direksie) monitor beduidende verwante kwessies in die werkplek.

Monitering

Media24 doen jaarliks oudits en gaan die geboue waarin hy sake doen na om te verseker dat daar aan gesondheid-, veiligheid- en omgewingstandaarde voldoen word. Gebouskanderings word ook gedoen. Beserings aan diens word streng gemonitor, en die maatskappy streef daarna om geen beserings of sterftes aan diens te hê nie. Paarl Media het streng interne moniteringsprosesse in plek.

Welstand

Verskeie welstandprogramme word deur die groep bedryf, met ’n voorkomende benadering tot die gesondheid van werknemers. Dit wissel van MIV/vigs-toetsing tot programme om werknemers te help om gewig te verloor, fiksheid te verbeter en op te hou rook. Drywers en personeel wat aan geraas blootgestel word, ondergaan gereeld oog- en gehoortoetse. Professionele, onafhanklike sielkundige en maatskaplike ondersteuning word aan personeel in die ondernemings verskaf.

Media24 bied by verskeie van sy kantore in Suid-Afrika welstanddae in vennootskap met ’n vooraanstaande gesondheidsversekeringsmaatskappy aan. Gesondheidsdienste wat verskaf word sluit in: bloeddruk-, cholesterol- en bloedsuikertoetse (vir diabetes); MIV/vigs-berading en -toetsing; griepinspuitings en ’n aantal risikobeheerprogramme. Media24 het ook welstandsentrums by sekere drukkerye.

MIV/vigs

Media24 is deeglik bewus van die MIV/vigs-pandemie in Afrika en die maatskaplike en ekonomiese implikasies van die siekte. Vrywillige toetsing, omvattende gesondheidsbestuur en mediese behandelingsprogramme is deur die mediese skema beskikbaar.

Omgewing

Die groep evalueer die regstreekse impak van sy aktiwiteite op die omgewing as deel van sy risikobestuursproses.

Die gebruik van elektrisiteit (bestek 2-uitlatings) het steeds die grootste impak. Die drukkeryondernemings is hoofsaaklik in Suid-Afrika waar die hoofbron van elektrisiteit steenkool is. Hierdie werksaamhede meet hul bruto koolstofvoetspoor ten opsigte van bestek 1- en 2-uitlatings volgens die kweekhuisgasprotokol (GHG-protokol), die aanvaarde internasionale standaard vir boekhouding van, en verslagdoening oor, uitlatings. Die GHG-protokol is in 2001 geskep toe die Wêreldhulpbroninstituut en die Wêreldbesigheidsraad vir Volhoubare Ontwikkeling die behoefte aan konsekwentheid in organisasies se boekhouding van, en verslagdoening, oor uitlatings geïdentifiseer het.

Elektrisiteit is vir 100% van bestek 2-uitlatings (94% van totale uitlatings) in ons werksaamhede verantwoordelik. ’n Ononderbroke toevoer van elektrisiteit van goeie gehalte is uiters belangrik vir die voortsetting van ons werksaamhede. Om die risiko te verminder het ons etlike jare gelede kragopwekkers geïnstalleer om tydens kragonderbrekings ’n deurlopende toevoer van elektrisiteit by sleutelpersele te verseker.

Die groep se bruto koolstofvoetspoor vir die 2012/13- finansiële jaar was onderstateer in die 2012/13- geïntegreerde jaarverslag. Die berekeningsproses is intussen hersien. Die bruto koolstofvoetspoor (bestek 1 en 2) was 132 752 ton CO2e op 31 Maart 2014. Die groep het die regstreekse vrylatings van 18 plekke regdeur Suid-Afrika gemeet en sal daarop fokus om die proses te verfyn om volledige stelle data in die komende jaar in te samel. Die drukwerksaamhede dra 82% tot die totale koolstofuitlatings van die Media24-groep by.

Ons impak op die omgewing en hoe ons dit hanteer

Media24 se werksaamhede is uiteenlopend en wissel van drukkerye tot e-handelsplatforms. Elke tipe onderneming het ’n unieke impak op die omgewing, en elkeen verg verskillende maatreëls om die impak te beperk.

Ons doen risiko-evaluerings om werksaamhede te identifiseer waar ons direkte impak op die omgewing die beduidendste is. Ons span gevorderde tegnologie in om ons impak op die omgewing te verminder. Ons drukkerye gebruik toonaangewende uitlating-verminderings- tegnologie om uitlatings tot die minimum te beperk en op verantwoordelike wyse van afval ontslae te raak. Ons meet en doen verslag oor ons koolstofvoetspoor. Waar moontlik, gebruik ons omgewingsverantwoordelike energiebronne, belê in die verbetering van energie-doeltreffendheid en ontwerp energiedoeltreffende fasiliteite.
Ons drukmedia het die mees regstreekse impak op die omgewing (82% van totale koolstof-uitlatings).

Die internetondernemings het inherent ’n laer omgewingsimpak.
’n Aantal inisiatiewe is in werking gestel om ons koolstofvoetspoor te verminder en die volhoubaarheidsveldtog te ondersteun.

Inisiatiewe vir groter energiedoeltreffendheid sluit in:

installering van beweginggeaktiveerde ligte
opknapping van lugversorgers om elektrisiteitsverbruik te verminder
konsolidering van ons klantediens-kontaksentrums, en
outomatiese hibernasie van rekenaars wanneer gebruikers hul werkstasies verlaat.


Afvalbestuursinisiatiewe sluit in:

doeltreffender herwinning van kantoorafval, en
herwinning van tolueen by Paarl Media se gravuredrukperse.
In die hele Paarl Media-groep is daar toerusting wat stofdeeltjies afkomstig van die drukproses versamel en herwin.

Media24 herwin alle ongebruikte papier en onverkoopte produkte.
Soos hierbo bespreek. Paarl Media is die eerste drukkery-onderneming in Afrika wat die Forest Stewardship Council (FSC) se bewaringsketting-sertifisering ontvang het.

Dit is ’n onafhanklike internasionale sertifisering dat gedrukte produkte vanaf hul oorsprong tot verantwoordelike, goed-bestuurde bosbou, beheerde en herwonne bronne nagespoor kan word.

Drukfasiliteite

Paarl Media het papierverskaffers in Suid-Afrika en Europa en ondersoek voortdurend geleenthede om die maatskappy se impak op die omgewing te beperk en terselfdertyd te verseker dat gehaltepapierprodukte in ons publikasies gebruik word.

Paarl Media bied kliënte ’n omgewingsvolhoubare papierreeks en het die voortou geneem in die Suid-Afrikaanse drukkersbedryf, deur die uitwerking van drukproduksieprosesse op natuurlike hulpbronne te erken en praktyke in te stel wat hierdie uitwerking tot die minimum beperk. As deel van sy omgewingsbeleid ondersoek die maatskappy maniere om uitlatings uit te skakel. Paarl Media spits hom sterk toe op verminderings- en herwinningsprojekte. Die groep herwin alle papier wat nie as deel van die gedrukte produk verkoop word nie en verskaf dit aan ’n vooraanstaande papiervervaardiger. Toerusting wat by die Paarl Media Cape-drukkery geïnstalleer is, verseker dat stofdeeltjies afkomstig van die drukproses versamel en herwin word.

Media24 se hoofprodukte is koerante, tydskrifte en boeke. Die maatskappy herwin alle onverkoopte koerante en tydskrifte. Insiggewende artikels in tydskrifte en koerante word gebruik om lesers te leer om hul impak op die omgewing te verminder. Hoewel Media24 alle ongebruikte papier en onverkoopte produkte herwin, is dit in die maatskappy se kommersiële belang om papier doeltreffend te gebruik en dus papier wat vir herwinning bestem is, asook onverkoopte produkte, te beperk.

Internet

Die omgewingsimpak van ons internetondernemings is hoofsaaklik tot die gebruik van elektrisiteit beperk.

Boetes

Daar was in die afgelope jaar geen omgewingsongelukke nie en geen omgewingsverwante boetes is deur die regering opgelê nie. Die groep sal voortgaan om sy prosesse vir die bestuur van sy impak op die omgewing te verfyn.

Pryse

Nuus:

Beeld het die Frewin-prys gewen, Volksblad die McCall-prys en City Press die Joel Mervis-prys vir uitnemende ontwerp by Standard Bank se Sikuvile-pryse vir joernalistiek. City Press was by hierdie gesogte geleentheid die wenner van SA Storie van die Jaar vir sy dekking van Marikana.
Polokwane Observer is aangewys as die beste onafhanklike plaaslike koerant en TygerBurger en Paarl Post het vir hul voorblaaie erkenning ontvang by die Sanlam/MDDA-pryse vir plaaslike media.

Tydskrifte:

SARIE het sewe pryse by die jaarlikse Pica-bedryfstoekennings ontvang – onder meer as tydskrif van die jaar en redakteur van die jaar (Michélle van Breda). Men’s Health is as internasionale algemene tydskrif van die jaar aangewys. Media24 Tydskrifte het altesaam 22 pryse gewen.

Boeke:

NB-Uitgewers het 33 gesogte literêre pryse ingepalm.
Via Afrika Publishers is vir die derde opeenvolgende jaar as Sefika se opvoedkundige uitgewer van die jaar aangewys.