English
IN HIERDIE AFDELING

 

Kennisgewing van algemene jaarvergadering

Ingevolge die Maatskappywet Nr 71 van 2008, soos gewysig (“die Wet”), word hiermee kennis gegee van die agtste algemene jaarvergadering van Welkom Yizani Beleggings (RF) Beperk (“die maatskappy”), wat op Maandag 1 September 2014 in Ouditorium 2, Kaapstadse Internasionale Konferensiesentrum, Convention Square, Laer Langstraat 1, Kaapstad gehou sal word. Dit sal plaasvind onmiddellik ná afloop van die algemene jaarvergadering van Media24 Beherend Eiendoms Beperk, wat om 11:00 op daardie dag gehou sal word.

Neem asseblief kennis dat die registrasietoonbank vir registrasie om op Maandag 1 September 2014 by hierdie vergadering te stem, om 10:45 op daardie dag sal sluit.

Rekorddatum, bywoning en stemming

Die rekorddatum vir die vergadering is 18 Augustus 2014, die datum waarop ’n persoon as ’n aandeelhouer van die maatskappy geregistreer moet wees om geregtig te wees om die algemene jaarvergadering by te woon en daarop te stem.

’n Aandeelhouer wat geregtig is om die vergadering by te woon en daarop te stem, mag een of meer persone as ’n gevolmagtigde(s) benoem om die vergadering in die plek van die aandeelhouer by te woon, daaraan deel te neem en daarop te stem. ‘n Gevolmagtigde hoef nie ’n aandeelhouer van die maatskappy te wees nie.

’n Volmagvorm met die nodige aanwysings vir voltooiing is aangeheg vir die gebruik van aandeelhouers wat by die algemene jaarvergadering verteenwoordig wil word. Die voltooiing van ’n volmagvorm verhoed nie die betrokke aandeelhouer om die algemene jaarvergadering by te woon en daarop te stem nie (in die plek van die aandeelhouer se gevolmagtigde).

Stemming by die algemene jaarvergadering sal by wyse van stembriewe geskied en nie deur ’n opsteek van hande nie. Elke gewone aandeelhouer wat teenwoordig is of deur ’n gevolmagtigde verteenwoordig word, sal geregtig wees op die getal stemme wat gelyk is aan die getal gewone aandele wat sodanige gewone aandeelhouer of sy/haar gevolmagtigdes hou.

Identifisering van deelnemers aan die vergadering

Let asseblief daarop dat deelnemers aan die vergadering (gevolmagtigdes ingesluit) redelikerwys bevredigende identifikasie moet kan verskaf voordat hulle geregtig is om ’n aandeelhouersvergadering by te woon of daaraan te kan deelneem. Vorms van identifikasie sluit geldige identiteitsdokumente, rybewyse en paspoorte in.

Doel van vergadering

Die doel van die vergadering is om (i) die direkteursverslag, die geouditeerde finansiële jaarstate van die maatskappy vir die onmiddellik voorafgaande finansiële jaar en die ouditkomitee se verslag voor te lê, (ii) die besluite soos hierin uiteengesit te oorweeg en, indien goedgekeur, met of sonder wysiging te aanvaar, en (iii) enige ander sake wat met of sonder vooraf kennisgewing aan die maatskappy deur die aandeelhouers van die maatskappy geopper word, te oorweeg.

Elektroniese deelname

Aandeelhouers wat geregtig is om die vergadering by te woon en daarop te stem, of gevolmagtigdes van sodanige aandeelhouers, is geregtig om by wyse van elektroniese kommunikasie aan die vergadering deel te neem (maar nie om te stem nie). Indien ’n aandeelhouer by wyse van elektroniese kommunikasie aan die vergadering wil deelneem, moet die betrokke aandeelhouer die maatskappy teen nie later nie as 09:00 op Woensdag 20 Augustus 2014 in kennis stel deur per geregistreerde pos wat aan die maatskappy se adres gerig is (vir aandag me Lurica Klink) toepaslike kontakbesonderhede te verstrek, asook volledige besonderhede van die aandeelhouer se aanspraak op aandele wat deur die maatskappy uitgereik is en bewys van identiteit, in die vorm van gesertifiseerde afskrifte van identiteitsdokumente en skriftelike bevestiging van die oordragsekretaris wat die aandeelhouer se aanspraak op die aandele bevestig.

By ontvangs van die vereiste inligting, sal ’n veilige kode en instruksies aan die betrokke aandeelhouer verskaf word om tydens die algemene jaarvergadering toegang tot die elektroniese kommunikasie te verkry. Aandeelhouers moet daarop let dat toegang tot die elektroniese kommunikasie vir die rekening sal wees van aandeelhouers wat die fasiliteit wil gebruik.

Gewone besluite

Vir die aanvaarding van elk van die gewone besluite hieronder, moet die besluit ondersteun word deur ’n meerderheid van stemme wat uitgebring word deur aandeelhouers wat by hierdie vergadering teenwoordig is of deur ’n gevolmagtigde verteenwoordig word.

1.
Om die finansiële jaarstate van die maatskappy vir die 12 maande geëindig 31 Maart 2014 en die verslae van die direkteure, die ouditeur en die ouditkomitee te oorweeg en te aanvaar.
Die finansiële jaarstate van die maatskappy vir die vorige finansiële jaar is ingesluit by die geïntegreerde jaarverslag waarvan hierdie kennisgewing deel uitmaak. Dit is ook beskikbaar by www.welkomyizani.co.za. ’n Afskrif kan ook op aanvraag gedurende gewone kantoorure verkry word by die maatskappy se geregistreerde kantoor: Heerengracht 40, Kaapstad 8001 (kontakpersoon mnr Manie Mayman).
2.
Nadat die direksie die solvensie- en likiditeitstoetse toegepas het soos beoog in die Wet, waarvolgens hulle tot die gevolgtrekking gekom het dat die maatskappy aan sodanige toetse sal voldoen onmiddellik ná afhandeling van die voorgestelde uitkering, het die direksie goedgekeur dat die volgende dividende verklaar word:
a) 29,4 sent per gewone aandeel, en
b) 46,6 sent per voorkeuraandeel.
3. Om weer, op aanbeveling van die maatskappy se ouditkomitee, die firma PricewaterhouseCoopers Geïnk. as die onafhanklike geregistreerde ouditeur van die maatskappy aan te stel (met kennisname dat mnr R Jacobs die individuele geregistreerde ouditeur van die firma is wat die oudit sal onderneem) vir die tydperk tot ná afloop van die volgende algemene jaarvergadering van die maatskappy.
4. Om mev J C Held as ’n direkteur van die maatskappy met ingang van 2 September 2014 aan te stel. Kort biografiese besonderhede van mev J C Held is by die geïntegreerde jaarverslag ingesluit.
5. Om prof R C C Jafta, wat volgens rotasievereistes uittree en verkiesbaar is, en haar vir herkiesing as ’n direkteur van die maatskappy beskikbaar stel, te kies. Kort biografiese besonderhede van prof Jafta is by die geïntegreerde jaarverslag ingesluit. Die direksie beveel eenparig aan dat die herkiesing van prof R C C Jafta ingevolge besluit 5 deur die aandeelhouers van die maatskappy goedgekeur word.
6.
Om ouditkomiteelede aan te stel soos vereis deur die Wet en aanbeveel deur die King-kode oor Korporatiewe Bestuurstoesig vir Suid-Afrika 2009 (King III) (hoofstuk 3).
Die direksie is van mening dat die maatskappy se ouditkomiteelede paslik gekwalifiseerd en ervare onafhanklike nie-uitvoerende direkteure is. Gesamentlik is hul kwalifikasies en ervaring voldoende om hul pligte te vervul, soos beoog in regulasie 42 van die Maatskappyregulasies 2011. Hulle het ’n omvattende begrip van finansiële verslagdoening, interne finansiële beheermaatreëls, risikobestuurs- en bestuurstoesigprosesse binne die maatskappy, asook Internasionale Finansiële Verslagdoeningstandaarde en ander regulasies en riglyne van toepassing op die maatskappy. Hulle bly op hoogte van ontwikkelinge wat hul vereiste vaardighede raak.
Die direksie beveel dus eenparig aan dat prof R C C Jafta en mnre P O Goldhawk en A H Adhikari en mev J C Held as lede van die ouditkomitee aangestel word. Kort biografiese besonderhede van elkeen is by die geïntegreerde jaarverslag ingesluit.
Die aanstelling van die lede van die ouditkomitee sal by wyse van ’n aparte gewone besluit ten opsigte van elke persoon plaasvind.
7. Alle direkteure van die maatskappy word hiermee gemagtig om alle stappe te doen, alle handelinge te verrig en alle dokumente te onderteken wat nodig is om die gewone besluite wat by hierdie algemene jaarvergadering aangeneem word, in werking te stel.

Ander sake

Om sodanige ander sake te hanteer as wat by ’n algemene jaarvergadering verrig mag word.

Algemeen

Volmagvorms moet ingedien word by die oordragsekretaris van die maatskappy, Equity Express, ‘n afdeling van Singular Systems Eiendoms Beperk, Corlettrylaan 71, Birnam 2196, of Posbus 1266, Bramley 2018, om hulle nie later nie as agt-en-veertig (48) uur (Saterdae, Sondae en openbare vakansiedae word nie in berekening gebring nie) voor die algemene jaarvergadering te bereik.

Op las van die direksie

L J Klink
Maatskappysekretaris

1 Augustus 2014
Kaapstad