English
IN HIERDIE AFDELING

 

Verslag van die ouditkomitee

vir die jaar geëindig 31 Maart 2015

Aangesien die maatskappy se enigste bate ’n belegging in Media24 Beherend Eiendoms Beperk is, ag die direksie dit gepas dat al die lede van die direksie aangestel word as lede van die ouditkomitee. Die ouditkomitee lê graag hierdie verslag voor, soos vereis deur artikel 94(7) (a) van die Maatskappywet (“die Wet”).

Verantwoordelikhede van die ouditkomitee

Die ouditkomitee het sy verantwoordelikhede ingevolge die Wet soos volg uitgevoer:

 • Die finansiële jaarstate is nagegaan, met ’n aanbeveling by die direksie vir aanvaarding. Tydens sy oorsig het die komitee:
  • toepaslike stappe gedoen om te verseker dat die finansiële jaarstate opgestel word ooreenkomstig Internasionale Finansiële Verslagdoeningstandaarde (IFRS) en op die wyse wat deur die Maatskappywet van Suid-Afrika vereis word
  • interne finansiële beheermaatreëls oorweeg en, wanneer gepas, aanbevelings daaroor gedoen
  • kwelvrae of klagtes aangaande rekeningkundige beleid, interne oudit, die oudit of inhoud van finansiële jaarstate asook interne finansiële beheermaatreëls hanteer, en
  • regsaangeleenthede oorweeg wat ’n beduidende impak op die organisasie se finansiële state kan hê.
 • Die eksterne ouditverslae oor die finansiële jaarstate is nagegaan.
 • Die onafhanklikheid van die eksterne ouditeur is geverifieer.

  PricewaterhouseCoopers Geïnk. is as die ouditeur vir 2015/2016 genomineer en die aanstelling van mnr R Jacobs as die aangewese ouditeur is aangeteken.
 • Die ouditfooie en diensvoorwaardes van die eksterne ouditeur is goedgekeur.
 • Geen nie-ouditdienste is deur die eksterne ouditeur gelewer nie.

Lede van die ouditkomitee

Die ouditkomitee bestaan uit die nie-uitvoerende direkteure van die maatskappy. Al die lede tree onafhanklik op soos beskryf in artikel 94 van die Wet.

Bywoning

In sy rol as ouditeur van die maatskappy, het die eksterne ouditeur die vergadering van die ouditkomitee bygewoon en daarop verslag gelewer.

Onafhanklikheid van eksterne ouditeur

Gedurende die oorsigjaar het die direksie en ouditkomitee hul eie evaluerings gedoen en die onafhanklikheid van die eksterne ouditeur bevestig.

Namens die ouditkomitee van die direksie

R C C Jafta
Voorsitter: Ouditkomitee

19 Junie 2015