English
IN HIERDIE AFDELING

 

Direkteursverslag

vir die jaar geëindig 31 Maart 2015

Aard van sakebedrywighede

Welkom Yizani Beleggings (RF) Beperk is op 10 Julie 2006 ingevolge die wette van die Republiek van Suid-Afrika geïnkorporeer. Die hoofbedrywighede van Welkom Yizani Beleggings (RF) Beperk is:

a) die hou van slegs Media24 Beherend Eiendoms Beperk- gewone aandele, kontant en ander bates wat ontvang of verkry word uitsluitlik as gevolg van, of met betrekking tot, die hou van Media24 Beherend Eiendoms Beperk- gewone aandele. ’n Beduidende filiaal van Media24 Beherend Eiendoms Beperk, Novus Holdings Beperk, is genoteer op die JSE Beperk se aandelebeurs op 31 Maart 2015.
b) die ontvangs en uitkering van dividende en ander uitkerings ingevolge sy aandeelhouding in Media24 Beherend Eiendoms Beperk, en
c) die verskaffing van ’n platform vir oor-die-toonbank verhandeling van aandele in Welkom Yizani Beleggings (RF) Beperk met ingang van 9 Desember 2013. Die Raad op Finansiële Dienste het Welkom Yizani Beleggings (RF) Beperk ‘n verlenging vir die aansoek vir die vrystelling tot 3 September 2015 verleen vir die oor-die-toonbank verhandeling van sy aandele.

Bedryfs- en finansiële oorsig

Die finansiële resultate van die groep en maatskappy word in hierdie geïntegreerde jaarverslag uiteengesit.

Aandelekapitaal

Sien aantekening 6 vir besonderhede van die gemagtigde en uitgereikte aandelekapitaal.

Dividende

Die direksie beveel aan dat ’n dividend van 29,4 sent per gewone aandeel en 46,6 sent per voorkeuraandeel verklaar word (2014: 29,4 sent per gewone aandeel en 46,6 sent per voorkeuraandeel). ’n Eenmalige spesiale dividend van 20,5 sent per gewone aandeel en 32,2 sent per voorkeuraandeel word verklaar (2014: 0 sent per gewone en voorkeuraandele).

Direkteure, maatskappysekretaris en ouditeur

Die direkteure van die maatskappy word hieronder aangedui. Lurica Jineanne Klink is die maatskappysekretaris. Die straat- en posadres van die maatskappysekretaris is dieselfde as die van die maatskappy.

Naam Datum aangestel Kategorie
R C C Jafta 28 November 2012 Onafhanklik nie-uitvoerend
P O Goldhawk 22 Junie 2007 Onafhanklik nie-uitvoerend
A H Adhikar 14 Oktober 2010 Onafhanklik nie-uitvoerend
J C Held 2 September 2014 Onafhanklik nie-uitvoerend

PricewaterhouseCoopers Geïnk. is ingevolge artikel 90(6) van die Suid-Afrikaanse Maatskappywet van 2008 as ouditeur aangestel.

Gebeurtenisse ná die balansstaatdatum

Geen gebeurtenisse wat ná 31 Maart 2015 plaasgevind het, het die maatskappy genoodsaak om bykomende openbaarmakings te doen of die syfers soos aangebied in hierdie finansiële jaarstate aan te pas nie.

Namens die direksie

R C C Jafta
Voorsitter

19 Junie 2015