English
IN HIERDIE AFDELING

 

Direkteure se verantwoordelikheidsverklaring

vir die jaar geëindig 31 Maart 2015

Die direkteure is verantwoordelik vir die voorbereiding, integriteit en die billike weergawe van die finansiële jaarstate asook die groep- finansiële jaarstate van Welkom Yizani Beleggings (RF) Beperk. Die groep se finansiële jaarstate is opgestel in ooreenstemming met Internasionale Finansiële Verslagdoeningstandaarde (IFRS) en op die wyse wat deur die Maatskappywet van Suid-Afrika vereis word, en sluit bedrae in wat op beoordelings en ramings deur bestuur berus.

Die direkteure is van mening dat, met die opstel van die groep se finansiële jaarstate, die mees geskikte rekeningkundige beleid, konsekwent toegepas en gerugsteun deur redelike en omsigtige beoordelings en ramings, gebruik is en dat alle toepaslike IFRS nagevolg is. Die finansiële jaarstate is ’n billike weergawe van die resultate van die bedrywighede vir die jaar en die finansiële posisie van die groep en maatskappy teen jaareinde ooreenkomstig IFRS. Die finansiële jaarstate word deur Anees Dawood, ’n geoktrooieerde rekenmeester (SA) opgestel onder toesig van Alwaan Sharief, ’n geoktrooieerde rekenmeester (SA), in laasgenoemde se hoedanigheid as finansiële hoof: Korporatiewe Dienste, Media24 Eiendoms Beperk.

Die direkteure het die verantwoordelikheid om toe te sien dat rekeningkundige rekords bygehou word. Die rekeningkundige rekords moet, met redelike akkuraatheid, die finansiële posisie en stand van die maatskappy weergee ten einde die direkteure in staat te stel om te verseker dat die finansiële jaarstate aan die relevante wetgewing voldoen.

Die maatskappy word bedryf in ’n omgewing van gevestigde beheer, wat gedokumenteer is en gereeld hersien word. Dit sluit risikobestuur en interne beheerprosedures in wat ontwerp is om redelike, maar nie absolute nie, gerusstelling te gee dat bates beskerm en die risiko’s waaraan die besigheid blootgestel is, beheer word. Niks het onder die direkteure se aandag gekom wat aangedui het dat daar gedurende die oorsigperiode enige wesenlike verbrokkeling in die funksionering van hierdie beheermaatreëls, prosedures en stelsels was nie.

Die lopendesaak-beginsel is toegepas in die voorbereiding van die finansiële jaarstate. Op grond van ramings en beskikbare kontantbronne het die direkteure geen rede om te glo dat die groep en maatskappy nie vir die afsienbare toekoms lopende sake sal wees nie. Die lewensvatbaarheid van die groep en maatskappy word deur hierdie finansiële jaarstate ondersteun.

Die finansiële jaarstate is geouditeer deur die onafhanklike ouditeursfirma PricewaterhouseCoopers Geïnk., aan wie onbeperkte toegang tot alle finansiële rekords en verwante data, insluitend notules van alle vergaderings van aandeelhouers, die direksie en komitees van die direksie, verleen is. Die direkteure is van mening dat alle bestuursverklarings wat tydens die oudit aan die onafhanklike ouditeur gerig is, geldig en toepaslik was.

PricewaterhouseCoopers Geïnk. se ouditverslag kan hier besigtig word.

Die finansiële jaarstate is deur die direksie goedgekeur en namens hulle onderteken deur:

R C C Jafta P O Goldhawk
Voorsitter Direkteur

19 Junie 2015