English
IN HIERDIE AFDELING

 

State van finansiële posisie

op 31 Maart 2015

Laai die (PDF) af

 

 

      Groep   Maatskappy  
  Aanteke-
ninge
  2015
R’000
  2014
R’000
  2015
R’000
  2014
R’000
 
Bates                    
Nie-bedryfsbates     641 848   642 672   603 709   603 709  
Belegging in geassosieerde maatskappy 3   641 848   642 672   603 709   603 709  
Bedryfsbates     8 789   8 820   8 789   8 820  
Ander debiteure 5   369   392   369   392  
Kontant en kontantekwivalente 11   8 420   8 428   8 420   8 428  
Totale bates     650 637   651 492   612 498   612 529  
Ekwiteit en verpligtinge                    
Kapitaal en reserwes     208 563   216 952   170 424   177 989  
Aandelekapitaal en -premie 6   146 022   146 022   146 022   146 022  
Ander reserwes     185 484   118 834      
Opgelope (verlies)/wins     (122 943)   (47 904)   24 402   31 967  
Nie-bedryfslaste     373 000   373 000   373 000   373 000  
Langtermynverpligtinge 7   373 000   373 000   373 000   373 000  
Bedryfslaste     69 074   61 540   69 074   61 540  
Korttermyngedeelte van
langtermynverpligtinge
7   63 287   55 017   63 287   55 017  
Bedrae betaalbaar 8   1 954   2 286   1 954   2 286  
Aandeelhouers vir dividend     3 833   4 237   3 833   4 237  
Totale ekwiteit en verpligtinge     650 637   651 492   612 498   612 529