English
IN HIERDIE AFDELING

 

Verslag van die onafhanklike ouditeur

Aan die aandeelhouers van Welkom Yizani Beleggings (RF) Beperk

Ons het die finansiële jaarstate en groep finansiële jaarstate van Welkom Yizani Beleggings (RF) Beperk geoudit. Hierdie finansiële state bestaan uit die staat van finansiële posisie soos op 31 Maart 2015, en die staat van omvattende inkomste, staat van veranderings in ekwiteit en staat van kontantvloeie vir die jaar wat op daardie datum geëindig het, en die aantekeninge, wat bestaan uit ’n opsomming van beduidende rekeningkundige beleid en ander verduidelikende inligting.

Direkteure se verantwoordelikheid vir die finansiële state

Die maatskappy se direkteure is verantwoordelik vir die opstel en redelike voorstelling van hierdie finansiële state ooreenkomstig “International Financial Reporting Standards” en die vereistes van die Maatskappywet van Suid-Afrika , en vir sodanige interne beheer as wat die direkteure nodig ag om die opstel van finansiële state, wat vry is van wesenlike wanvoorstelling, hetsy weens bedrog of foute, in staat te stel.

Ouditeur se verantwoordelikheid

Dit is ons verantwoordelikheid om op grond van ons oudit ’n mening oor hierdie finansiële state uit te spreek. Ons het ons oudit ooreenkomstig “International Standards on Auditing” uitgevoer. Daardie standaarde vereis dat ons voldoen aan etiese vereistes en die oudit beplan en uitvoer om redelike gerusstelling te verkry of die finansiële state vry is van wesenlike wanvoorstelling.

’n Oudit behels die uitvoer van prosedures om ouditbewyse te verkry oor die bedrae en openbaarmaking in die finansiële state. Die prosedures wat gekies word hang af van die ouditeur se oordeel, insluitend die beoordeling van die risiko’s van wesenlike wanvoorstelling van die finansiële state, hetsy weens bedrog of foute. Tydens daardie risikobeoordeling oorweeg die ouditeur interne beheer relevant tot die entiteit se opstel en redelike voorstelling van die finansiële state, ten einde ouditprosedures te ontwerp wat in die omstandighede toepaslik is, maar nie met die doel om ’n mening uit te spreek oor die effektiwiteit van die entiteit se interne beheer nie. ’n Oudit sluit ook ’n evaluering van die toepaslikheid van rekeningkundige beleid wat gebruik is en die redelikheid van rekeningkundige ramings wat deur bestuur gemaak is in, asook ’n evaluering van die algehele voorstelling van die finansiële state.

Ons glo dat die ouditbewyse wat ons verkry het, toereikend en toepaslik is om ’n grondslag vir ons ouditmening te bied.

Mening

Na ons mening is die finansiële state, in alle wesenlike opsigte, ’n redelike voorstelling van die finansiële stand van Welkom Yizani Beleggings (RF) Beperk soos op 31 Maart 2015, en van die maatskappy se finansiële prestasie en kontantvloeie vir die jaar wat op daardie datum geëindig het, ooreenkomstig “International Financial Reporting Standards” en die vereistes van die Maatskappywet van Suid-Afrika.

Ander verslae wat deur die maatskappywet vereis word

As deel van ons oudit van die finansiële state vir die jaar geëindig 31 Maart 2015 het ons die direkteursverslag, die verslag van die ouditkomitee en die sertifikaat van die maatskappysekretaris deurgelees om te bepaal of daar wesenlike teenstrydighede tussen hierdie verslae en die geouditeerde finansiële state is. Hierdie verslae is die verantwoordelikheid van die verskeie opstellers daarvan. Gebaseer op die deurlees van hierdie verslae het ons nie wesenlike teenstrydighede tussen hierdie verslae en die geouditeerde finansiële state geïdentifiseer nie. Ons het hierdie verslae egter nie geoudit nie en spreek dienooreenkomstig nie ’n mening oor hierdie verslae uit nie.

PricewaterhouseCoopers Geïnk.
Direkteur: R Jacobs

Geregistreerde ouditeur

Paarl
19 Junie 2015