Aantekeninge by die groep- finansiële jaarstate | Aantekening 1
PDF icon Laai die PDF af


1. Opsomming van hoof- rekeningkundige beleid

Die finansiële jaarstate word aangebied in ooreenstemming met, en voldoen aan, Internasionale Finansiële Verslagdoeningstandaarde (IFRS) en die Internasionale Finansiële Verslagdoening- en Interpretasiekomitee (IFRIC) se interpretasies wat uitgereik en van krag was ten tyde van die opstel van hierdie finansiële jaarstate. Die finansiële jaarstate word op die historiesekostegrondslag opgestel.

Die opstel van die finansiële jaarstate in ooreenstemming met IFRS vereis die gebruik van sekere kritieke rekeningkundige ramings. Dit vereis ook dat bestuur hul oordeel gebruik met die toepassing van die groep se rekeningkundige beleid. Hierdie ramings en aannames raak die gerapporteerde bedrae van bates, laste en voorwaardelike verpligtinge op die datum van die staat van finansiële posisie, asook die gerapporteerde inkomste en uitgawes vir die jaar. Hoewel ramings op bestuur se beste kennis en oordeel van geldende feite op die datum van die staat van finansiële posisie berus, kan die werklike resultate uiteindelik wesenlik van hierdie aannames verskil.

Sien aantekening 2 asook die individuele aantekeninge vir meer inligting oor ramings, aannames en oordele wat gebruik is.

1.1 Beleggings in geassosieerde maatskappye

Beleggings in geassosieerde maatskappye word volgens die ekwiteitsmetode verantwoord. Geassosieerde maatskappye is maatskappye waarin die groep normaalweg tussen 20% en 50% van die stemreg het of waaroor die groep ’n beduidende invloed kan uitoefen, maar nie beheer het nie. Die groep se belegging in geassosieerde maatskappye sluit klandisiewaarde en ander ontasbare bates in wat met verkryging erken is, ná enige opgelope amortisasie en waardedalingsverliese.

Ekwiteitsverantwoording behels dat die groep se belang in die geassosieerde maatskappy se ná-verkrygingsresultate, ná belasting en minderheidsbelange in die geassosieerde maatskappy, in die inkomstestaat erken word. Die groep se belang in ná-verkrygingsbewegings in ander reserwes word in die ander reserwes van die groep verantwoord. Die groep se belang in die geassosieerde maatskappy word in die staat van finansiële posisie teen kosprys gedra, aangepas vir die groep se belang in die verandering van netto bates ná verkryging, en insluitend klandisiewaarde en ander identifiseerbare ontasbare bates wat met verkrygings erken word. Indien die groep se aandeel van verliese in die geassosieerde maatskappy die drawaarde van sy belegging ewenaar of oorskry, word die drawaarde van die belegging en enige lenings aan die geassosieerde maatskappy tot nul verminder en word geen verdere verliese erken nie, behalwe as die groep verpligtinge teenoor die geassosieerde maatskappy Aantekeninge by die groep- finansiële jaarstate vir die jaar geëindig 31 Maart 2015 opgeloop het of gewaarborg of onderneem het om verpligtinge van die geassosieerde maatskappy te dek.

Ongerealiseerde winste en verliese op transaksies tussen die groep en sy geassosieerde maatskappye word uitgeskakel tot die omvang van die groep se belang in die geassosieerde maatskappye, tensy die verlies ’n waardedaling van die bate wat oorgedra word, verteenwoordig.

Die rekeningkundige beleid van geassosieerde maatskappye is aangepas waar nodig, sodat dit ooreenstem met die beleid wat deur die groep aanvaar is.

’n Waardedalingsverlies word in die inkomstestaat erken wanneer ’n bate se drabedrag sy verhaalbare bedrag oorskry. ’n Bate se verhaalbare bedrag is die hoogste van die bedrag verkrygbaar uit die verkoop van ’n bate in ’n armlengtetransaksie tussen ingeligte bereidwillige partye, of sy gebruikswaarde. Gebruikswaarde is die huidige waarde van geraamde toekomstige kontantvloei wat na verwagting uit die voortgesette gebruik van die bate en uit sy vervreemding aan die einde van sy nutsduur verdien sal word. Die verwagte toekomstige kontantvloei word verdiskonteer na die huidige waarde deur ’n voorbelaste verdiskonteringskoers te gebruik wat huidige markaannames ten opsigte van die tydwaarde van geld en die risiko’s verbonde aan die bate weerspieël. Vir die beoordeling van waardedalings word bates gegroepeer op die laagste moontlike vlak waarvoor daar afsonderlik identifiseerbare kontantvloei bestaan.

1.2 Finansiële bates

Die klassifikasie van finansiële bates hang af van die doel waarvoor die finansiële bates bekom is. Bestuur bepaal die klassifikasie van die maatskappy se finansiële bates met aanvanklike erkenning. Billike waarde deur ander omvattende finansiële inkomste-bates is nie-afgeleide finansiële instrumente wat in hierdie kategorie geklassifiseer word, of nie in enige ander kategorie geklassifiseer word nie. Hierdie bates word as niebedryfsbates geklassifiseer tensy bestuur beoog om die belegging binne 12 maande ná die datum van die staat van finansiële posisie te verkoop. Gedurende die jaar en op 31 Maart 2015 het die groep en maatskappy geen billike waarde deur ander omvattende finansiële inkomste-bates gehad nie.

1.3 Ander debiteure

Ander debiteure word aanvanklik teen billike waarde gedra en in daaropvolgende periodes teen geamortiseerde koste, deur die effektiewe rente-metode te gebruik, ná aftrekking van voorsiening vir waardedaling van hierdie debiteure.

1.4 Kontant en kontantekwivalente

Kontant en kontantekwivalente Kontant en kontantekwivalente word in die staat van finansiële posisie teen koste gedra. Kontant en kontantekwivalente bestaan uit kontant voorhande en onmiddellik opeisbare deposito’s by banke.

1.5 Normale en uitgestelde inkomstebelasting

Die huidige inkomstebelastinguitgawe word bereken op grond van die inkomstebelastingwette soos verorden of wesenlik verorden op die datum van die staat van finansiële posisie. Bestuur evalueer van tyd tot tyd standpunte ingeneem in belastingopgawes met betrekking tot gevalle waar die toepaslike belastingregulasies aan interpretasie onderworpe is, en skep voorsienings waar gepas, op grond van bedrae wat na verwagting aan belastingowerhede betaal sal word.

Die standaard Suid-Afrikaanse maatskappybelastingkoers soos op die datum van die staat van finansiële posisie is 28% (2014: 28%).

Uitgestelde inkomstebelasting word ten volle voorsien volgens die staat van finansiële posisie se aanspreeklikheidsmetode, vir alle belasbare en aftrekbare tydelike verskille (insluitend afgeleides) wat ontstaan tussen die belastingbasisse van bates en laste en hul drawaardes vir finansiële verslagdoeningdoeleindes.

Uitgestelde belastingbates word in soverre erken dat dit moontlik is dat toekomstige belasbare wins beskikbaar sal wees waarteen aftrekbare tydelike verskille en ongebruikte belastingverliese benut kan word.

1.6 Finansiële laste en ekwiteitsinstrumente

Klassifikasie as skuld of ekwiteit

Skuld- en ekwiteitsinstrumente word geklassifiseer as óf finansiële laste óf ekwiteit ooreenkomstig die wese van die kontraktuele ooreenkoms.

Ekwiteitsinstrumente

’n Ekwiteitsinstrument is enige kontrak wat bewys lewer van ’n oorblywende belang in die bates van ’n entiteit ná aftrekking van al sy laste. Ekwiteitsinstrumente word erken teen die opbrengs ontvang, ná aftrekking van direkte transaksiekoste.

Saamgestelde instrumente

Die afsonderlike dele van saamgestelde instrumente word in ooreenstemming met die wese van die kontraktuele ooreenkoms afsonderlik as finansiële laste en ekwiteit geklassifiseer. Op die uitreikingsdatum word die billike waarde van die laskomponent beraam deur gebruik te maak van die heersende markverwante rentekoers vir ’n soortgelyke nie-omskepbare instrument. Hierdie bedrag word te boek gestel as ’n las op die geamortiseerdekoste-basis tot en met die instrument se omskepping- of aflosdatum. Die bedrag van die ekwiteitgedeelte word bereken deur die bedrag van die las van die billike waarde van die saamgestelde instrument as ’n geheel af te trek. Hierdie bedrag word dan erken en ingesluit by ekwiteit, ná inagneming van inkomstebelasting, en word nie in die geheel herwaardeer nie.

1.7 Inkomste-erkenning

Dividendinkomste word erken wanneer die reg op betaling gevestig word.

1.8 Leenkoste

Leenkoste word in wins of verlies erken gedurende die tydperk waarin dit aangegaan word.

1.9 Rente-inkomste

Rente word op ’n tydgrond- slag erken, gebaseer op die effektiewe opbrengs op die onderliggende bates.

1.10 Dividenduitkerings

Dividenduitkerings aan die maat- skappy se aandeelhouers word as ’n verpligting in die maat- skappy se finansiële jaarstate erken in die tydperk wat die dividende deur die maatskappy se aandeelhouers goedgekeur word.

1.11 Nuwe standaarde en interpretasies

Wysigings aan IFRS 10, IFRS 12 en IAS 27
Beleggingsentiteite” – 1 Januarie 2014

Wysiging aan IAS 32
“Verrekening van finansiële bates en finansiële laste” – 1 Januarie 2014

Wysiging aan IAS 36
“Openbaarmaking van verhaalbare bedrag vir niefinansiële bates” – 1 Januarie 2013

IFRS 9
“Finansiële instrumente” – 1 Januarie 2018

Wysigings aan IFRS 10 en IAS 28
“Verkoop of bydra van bates tussen ‘n
belegger en sy geassosieerde of gesamentlike
onderneming” – 1 Januarie 2016

Wysigings aan IFRS 10, IFRS 12 en IAS 28 vir beleggingsentiteite “Toepassing van die konsolidasie-uitsondering” – 1 Januarie 2016

Wysigings aan IAS 1
“Openbaarmakingsinisiatief” – 1 Januarie 2016

Wysigings aan IAS 16 en IAS 38
“Verduideliking van aanvaarbare metodes van depresiasie en amortisasie ”– 1 Januarie 2016

Wysigings aan IAS 27
“Ekwiteitsmetode in afsonderlike finansiële
state”– 1 Januarie 2016