Aantekeninge by die groep- finansiële jaarstate | Aantekening 13
PDF icon Laai die PDF af

13. Finansiële risikobestuur

Die groep se aktiwiteite stel hom bloot aan verskeie finansiële risiko’s, in die besonder rentekoersrisiko, kredietrisiko en likiditeitsrisiko. Met die groep se oorkoepelende risikobestuursprogram word gefokus op die onvoorspelbaarheid van finansiële markte en word daarna gestreef om die moontlik nadelige uitwerking op die finansiële prestasie van die groep te verminder. Risikobestuur word toegepas volgens beleid wat deur die direksie goedgekeur word.

Die groep se rentekoersrisiko ontstaan hoofsaaklik as gevolg van die uitreiking van langtermynlenings teen veranderlike rentekoerse. Gegrond op simulasies wat gedoen is, sal ’n 100-basispuntstyging in die prima rentekoers ’n daling of styging van R4,36m (2014: R4,28m) in finansieringskoste teweegbring.