Aantekeninge by die groep- finansiële jaarstate | Aantekening 7
PDF icon Laai die PDF af    Groep   Maatskappy  
7. Langtermynverpligtinge 2015
R’000
  2014
R’000
  2015
R’000
  2014
R’000
 
  37 300 000 (2014: 37 300 000) veranderlikekoers-, kumulatiewe aflosbare voorkeuraandele van R0,001 elk 37   37   37   37  
  – Beginsaldo 37   37   37   37  
  Aandelepremie 372 963   372 963   372 963   372 963  
  – Beginsaldo 372 963   372 963   372 963   372 963  
    373 000   373 000   373 000   373 000  
  Korttermyngedeelte van langtermynverpligtinge (opgelope voorkeuraandeel-dividende) 63 287   55 017   63 287   55 017  
  – Beginsaldo 55 017   48 415   55 017   48 415  
  – Dividende vir huidige jaar 25 651   23 574   25 651   23 574  
  – Dividende betaal (17 381)   (16 972)   (17 381)   (16 972)  
    436 287   428 017   436 287   428 017  
  Nul (2014: nul) voorkeuraandele is gedurende die jaar afgelos.

Voorkeuraandele dra rente teen 65% (2014: 65%) van die prima uitleenkoers. Daar is geen vaste terugbetalingsvoorwaardes aan die rente gekoppel nie. Rentebetalings sal plaasvind op grond van direksiegoedkeuring. Die voorkeuraandele word gehou deur Naspers Beperk.

Die voorkeuraandele is aflosbaar op enige van die volgende voorkeur-aflosdatums:

Block verpligtend ná 10 jaar, naamlik 8 Desember 2016, of sodanige verlengde tydperk wat deur die voorkeuraandeelhouers toegelaat word, of
Block aandeelhouersooreenkoms volgens die keuse van die voorkeuraandeelhouers, of
Block vrywillig deur Welkom Yizani Beleggings (RF) Beperk binne drie jaar uit beskikbare kontantbronne, of
Block verpligtend ná drie jaar uit beskikbare kontantbronne.