English
IN HIERDIE AFDELING

 

Voorsitter se verslag

Rachel Jafta

Hiermee lê ons Media24 se geïntegreerde jaarverslag aan belanghebbendes voor.

Oorsig

Die verslag is opgestel ooreenkomstig die aanbevelings van King III (hersiene riglyne vir korporatiewe bestuurstoesig in Suid-Afrika).

Hoewel Media24 die afgelope jaar moeilike handelstoestande die hoof moes bied, het ons toenemend in hoëgroei-areas belê en steeds die gemeenskappe waarin ons werk, gedien. Ons uitgewery-afdelings – Leefstyl (voorheen Tydskrifte), Nuus, Boeke en 24.com se digitalemedia-kanale – lewer opvoedkundige en literêre inhoud van gehalte en al Media24 se ondernemings speel ’n aktiewe rol om gemeenskappe deur verskeie inisiatiewe te bemagtig. Ons het voortgegaan om ondernemings wat werk skep, te ondersteun en het wesenlik bygedra tot vaardigheidsontwikkeling in die joernalistiek en op verwante mediaterreine. Meer besonderhede van die groep se finansiële resultate word in die finansiële oorsig in hierdie jaarverslag verstrek.

Mediamaatskappye wêreldwyd is in ’n oorgangsfase. Tradisionele inkomstebronne word kleiner en talle mediamaatskappye sukkel om aan te pas. Media24 was ’n voorloper ten opsigte van investering in nuwe gebiede wat aansluit by sy sleutelbedrywighede, asook om sy kostebasis meer vaartbelyn te maak. Die nuwe ondernemings lewer goeie resultate en hoewel druk- en digitale media die kern van ons bedrywighede bly, diversifiseer ons die maatskappy vir toekomstige groei.

Welkom Yizani

Welkom Yizani-aandele het op 9 Desember 2013 begin verhandel. Dit het die skema se geslote tydperk van sewe jaar beëindig en bestaande aandeelhouers in staat gestel om hul aandele te verhandel. Nuwe kwalifiserende aandeelhouers kan ook nou aandele koop. Op 31 Maart 2015 het Welkom Yizani 94 310 aandeelhouers gehad.

Dividend

Die direksie beveel aan dat ’n dividend van R144,8m (2014: R144,8m) aan aandeelhouers van Media24 Beherend verklaar word. Indien dit by die algemene jaarvergadering op Maandag 31 Augustus 2015 goedgekeur word, sal dividende betaalbaar wees aan aandeelhouers wat op Maandag 31 Augustus 2015 in die boeke aangeteken is. Die dividende sal op of ongeveer Donderdag 3 September 2015 betaal word.

Welkom Yizani sal ’n dividend van R21,7m (2014: R21,7m) ontvang. Ooreenkomstig die voorkeuraandeelooreenkoms sal Welkom Yizani dan ’n voorkeurdividend van R17,4m (2014: R17,4m) verklaar. Die res van die dividend wat deur Welkom Yizani ontvang word, minus uitgawes, sal as ’n dividend aan sy gewone aandeelhouers verklaar word. Gevolglik sal ’n dividend van R4,3m (2014: R4,3m), onderworpe aan goedkeuring deur aandeelhouers, by die algemene jaarvergadering op 31 Augustus 2015 deur Welkom Yizani verklaar word.

Die dividend sal uit inkomstereserwes verklaar word. Die bedrag onderhewig aan dividendbelasting van 15% is 29 sent per Welkom Yizani- gewone aandeel. Dividendbelasting sal 4 sent per Welkom Yizani- gewone aandeel bedra. Gevolglik sal houers van Welkom Yizani- gewone aandele ’n netto dividend van 25 sent per gewone aandeel (2014: 25 sent per gewone aandeel) ontvang.

Die direksie beveel verder aan dat ’n spesiale dividend van R100m (2014: Rnul) aan aandeelhouers van Media24 Beherend verklaar word. Indien dit by die algemene jaarvergadering op Maandag 31 Augustus 2015 goedgekeur word, sal dividende betaalbaar wees aan aandeelhouers wat op Maandag 31 Augustus 2015 in die boeke aangeteken is. Die dividende sal op of ongeveer Donderdag 3 September 2015 betaal word.

Welkom Yizani sal ook ’n spesiale dividend van R15m (2014: Rnul) ontvang. Welkom Yizani sal op sy beurt ’n spesiale voorkeurdividend van R12m (2014: Rnul) verklaar en ’n spesiale gewone dividend van R3m (2014: Rnul), onderworpe aan goedkeuring deur aandeelhouers by die algemene jaarvergadering op 31 Augustus 2015.

Die spesiale dividend sal uit inkomstereserwes verklaar word. Die bedrag onderhewig aan die dividendbelasting van 15% is 21 sent per Welkom Yizani- gewone aandeel. Dividendbelasting sal 3 sent per Welkom Yizani- gewone aandeel bedra. Gevolglik sal Welkom Yizani- gewone aandeelhouers ’n netto spesiale dividend van 18 sent per gewone aandeel (2014: Rnul) ontvang. Ingevolge die nuutste belastingwetgewing is die Welkom Yizani-voorkeuraandeelhouer ’n maatskappy wat in Suid-Afrika gesetel is en daarom hoef dividendbelasting ten opsigte van dividende nie teruggehou te word nie.

Die direksie stel die spesiale dividend op ’n eenmalige grondslag voor. Dit is in die besonder voorgestel om die gewone aandeelhouers van Welkom Yizani in staat te stel om te deel in die winste van Novus Holdings se notering.

Bestuurstoesig

Bestuurstoesig is noodsaaklik vir ons belanghebbendes. Die direksie bestuur die groep se sake met integriteit en deur relevante korporatiewe bestuurstoesigpraktyke toe te pas. Verskeie Media24-filiale word deur onafhanklike direksies beheer. Hierdie direksies het almal soortgelyke bestuurstoesigpraktyke wat aan die nodige toesig- en regulatoriese vereistes voldoen. ’n Gedissiplineerde rapporteringstruktuur verseker dat Media24 Beherend se direksie kennis dra van filiale se bedrywighede, risiko’s en geleenthede.

Gedetailleerde strategieë en sakeplanne word jaarliks geëvalueer en dek die finansiële en nie-finansiële elemente van elke filiaal en afdeling in die groep. Die meting van prestasie volgens voorafbepaalde doelwitte is bepalend vir bestuur se vergoeding. Ons hersien deurentyd gebiede waar bestuurstoesig op korporatiewe vlak en by filiale versterk kan word. Die impak van die Maatskappywet Nr 71 van 2008, soos gewysig (“die Maatskappywet”), asook die King III-kode, was die afgelope jaar steeds ’n fokuspunt. Nader besonderhede oor ons toepassing van King III se beginsels is beskikbaar by www.media24.com.

Regulatoriese omgewing waarin ons werk

Die groot regulatoriese uitdagings vir die jaar is steeds ondersoeke ingevolge mededingingswetgewing en nakoming van die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting (POPI). Die Wetsontwerp op die Beskerming van Staatsinligting (die muilbandwetsontwerp) is na die president verwys vir ondertekening en bly sluimerend. Die parlement moet nog die verslae van die Druk- en Digitale Media-transformasietaakspan (PDMTTT) en die Persvryheidskommissie oor transformasie van die bedryf en mediaregulering, onderskeidelik, oorweeg. Die stand van transformasie in die drukmedia sal in die 2015-kalenderjaar hoog op die agenda van die parlementêre portefeuljekomitee oor kommunikasie wees.

Wetgewing om alkoholreklame te beperk is steeds hangende. Eers wanneer die konsepwetgewing na die parlement verwys word, sal Media24 aan die openbare konsultasieproses kan deelneem. Dit is nog te vroeg om te voorspel watter beperkings op die drukmedia geplaas sal word.

Dit lyk of 2015 die jaar is vir ’n omvattende regulatoriese hersiening van aanlynmedia, internetdienste en mediakonvergensie. Die minister van kommunikasie en die minister van telekommunikasie en posdienste se nasionale konsepbeleid oor aanlynregulering is oopgestel vir kommentaar en die Film-en-publikasieraad hersien sy regulasies vir aanlyninhoud. Die uitsaaibeleid word ook hersien, wat van belang sal wees vir aanlyn-video-inhoud. Sowel die Wet op Elektroniese Kommunikasie as die Wet op Elektroniese Kommunikasie en Transaksies sal ook hersien word.

Direkteure

Ingevolge die maatskappy se akte van oprigting tree een derde van direkteure jaarliks uit en heraanstelling geskied nie outomaties nie. Proff Rachel Jafta en Debra Meyer en mev Ruda Landman, wat al drie volgens rotasie uittree, is verkiesbaar en stel hulself vir herkiesing beskikbaar. Aandeelhouers sal by die komende algemene jaarvergadering, waarvan ’n kennisgewing by hierdie geïntegreerde jaarverslag ingesluit is, gevra word om die herkiesing van dié drie direkteure te oorweeg.

Prof Russel Botman het ons ongelukkig op 28 Junie 2014 ontval. Hy het op verskeie fronte ’n aansienlike bydrae gelewer. Ons mis hom en onthou hom met groot waardering vir die “mensch” wat hy was.

Mnre Neil van Heerden en Lourens Jonker het op 31 Maart 2015 en 30 Junie 2015, onderskeidelik, as direkteure uitgetree. Mnr Steve Pacak het ook op 30 Junie 2015 bedank. Ons dank aan die uittredende direkteure vir hul onbaatsugtige diens en toewyding aan die Media24-direksies. Ons wens hulle voorspoed toe met hul toekomsplanne.

Mnre Koos Bekker en Trevor Petersen is op 1 April 2015 en 1 Julie 2015 onderskeidelik as direkteure aangestel. Aandeelhouers sal by die algemene jaarvergadering gevra word om hul aanstelling as direkteure te bekragtig. Sien kort biografiese besonderhede van al die direkteure.

Die direksie beveel aan dat aandeelhouers mnre Salie de Swardt en Trevor Petersen, en mev Jo-Ann Held as ouditkomiteelede aanstel. Aandeelhouers sal by die algemene jaarvergadering gevra word om hul aanstelling te oorweeg. Sien kort biografiese besonderhede van elkeen hier.

Ek bedank graag my mededireksielede vir hul voortgesette ondersteuning. Ons waardeer ook die toewyding, passie en uitnemendheid van Media24 se bestuurspan en al ons werknemers, en wens hulle sterkte toe vir die nuwe finansiële jaar.

Rachel Jafta
Voorsitter

19 Junie 2015