English
IN HIERDIE AFDELING

 

Risikobestuur

Risikofilosofie

Media24 is daartoe verbind om risiko te identifiseer en te bestuur. Ons pas dus deurgaans die nodige beginsels ten opsigte van korporatiewe bestuurstoesig en die relevante reëls en regulasies toe. Die direksie is verantwoordelik vir bestuurstoesig oor risiko en is tevrede met die doeltreffendheid van die risikobestuursproses. Die risikokomitee monitor risikobestuur en is verantwoordelik vir die beoordeling van planne en prosesse wat daarmee gepaardgaan. ’n Register word gehou van beduidende risiko’s waaraan die groep blootgestel is en bestuur se optrede om hierdie risiko’s te bestuur binne die verdraagsaamheidsvlakke wat deur die direksie goedgekeur is, word gemonitor.

As ’n medialeier in ’n mededingende mark wat deurentyd verander, is die groep blootgestel aan ’n wye verskeidenheid risiko’s waarvan sommige ernstige gevolge kan inhou.

Die identifisering van risiko’s en opstel van planne om dit te bestuur, maak ook deel uit van elke sake-eenheid se sakeplan.

Risikobestuursbeleid

Media24 handhaaf ’n deursigtige risikoprofiel deur ’n gestruktureerde, formele en beplande benadering tot risikobestuur te volg. Die identifisering, rapportering en bestuur van risiko’s is vasgelê in die groep se sakebedrywighede en -prosesse. Die risikobestuursbeleid geld vir alle ondernemings waar Media24 regstreeks of onregstreeks meer as 50%-eienaarskap of bestuursbeheer het. Dit dek die risiko’s waaraan die groep in die uitvoering van sy strategie, in sy bedrywighede en met verslagdoening en nakomingsaktiwiteite blootgestel is en word jaarliks hersien. Die risikokomitee is verantwoordelik vir die evaluering van hierdie prosesse. Die groeprisikobestuurder gee advies oor, formuleer, hou toesig oor en bestuur die risikobestuurstelsel. Sy monitor die groep se risikoprofiel en verseker dat groot risiko’s geïdentifiseer en op die toepaslike vlak in die groep aangemeld word.

Risikoraamwerk

Media24 se ondernemingswye risikobestuursraamwerk is ontwerp om te verseker dat beduidende risiko’s en verwante gebeure in die hele groep op ’n konsekwente en gestruktureerde wyse geïdentifiseer, geboekstaaf, bestuur, gemonitor en aangemeld word. Dit is geskoei op die model van die COSO ERM (Committee of the Sponsoring Organisations of the Treadway Commission Framework for Enterprisewide Risk Management), asook die internasionaal aanvaarde COBIT-raamwerk vir bestuurstoesig oor inligtingstegnologie (Control Objectives for Information and Related Technology). Die risikobestuursproses word deurentyd verbeter.

Wesenlike kwessies en hoe ons dit bestuur

Hierdie afdeling identifiseer die wesenlike risiko’s wat die groep kan raak. Dit is nie ’n omvattende ontleding en bespreking van alle risiko’s waaraan die groep blootgestel is nie. Sommige risiko’s is buite Media24 se beheer en ander faktore buiten dié wat genoem word, kan die algehele prestasie van die groep beïnvloed. Ondanks die gestruktureerde benadering om risiko’s in die groep te identifiseer, kan sommige risiko’s tans onbekend wees en kan ander risiko’s wat nou as onbeduidend beskou word, in die toekoms wesenlike risiko’s word.

Uit ’n verskeidenheid potensiële blootstellings blyk dit dat die volgende groot groeprisiko’s tans bestaan:

 
Beskrywing van wesenlike kwessie Hoe ons die kwessie bestuur
Block Die groep doen sake in hoogs mededingende markte wat in sommige gevalle ook volwasse raak.
Block Lewer uitnemende produkte en dienste aan klante. Bied ’n aantreklike prys-/waardevoordeel. Neem die voortou wat innovering betref. Belê in nie-tradisionele areas om die maatskappy vir toekomstige groei te diversifiseer.
Block Tegnologie is ’n integrale deel van ons bedrywighede.
Block Die groep kan onverhoeds betrap word deur nuwe tegnologieë, nuwe mededingers of die vinnige tempo van ontwikkeling.
Block Vestiging van ’n mobiel-eerste kultuur en strategie. Wesenlike belegging in digitaal wat betref die produkaanbod, inhoud en gehalte en geografiese reikwydte.
Block Die Media24-groep doen sake in die media- en vermaaklikheidsbedryf in Suid-Afrika. Dit is dus sensitief vir plaaslike politieke en ander gebeure wat die plaaslike en wêreldekonomie kan beïnvloed.
Block Bou unieke verhoudinge met klante deur inhoud, sosiale media, digitale platforms en spesiale geleenthede. Media24 ondersoek voortdurend maniere om die gehalte van sy aanbieding te verbeter en verken nuwe teikenmarkte.
Block Dalende sirkulasie- en advertensie-inkomste by gedrukte publikasies.
Block Gehalte en relevante inhoud bly ’n fokusgebied.
Block Novus Holdings het ’n diversifiseringstrategie in plek. Streng kostebeheermaatreëls word toegepas.
Block Digitale bedrywighede sal moontlik nie die skaal bereik wat nodig is om wesenlike wins te genereer nie.
Block Alle digitale bates word gekonsolideer en/of herposisioneer om skaal te bou en omset te dryf.
Beskrywing van wesenlike kwessie Hoe ons die kwessie bestuur
Block Die groep het aansienlike insetkoste wat in buitelandse valuta aangegaan word, in die besonder ten opsigte van die verkryging van papier en druktoerusting. Die bewegings van buitelandse valuta teen die Suid-Afrikaanse rand is onvoorspelbaar. Beduidende bewegings kan wesenlike verliese tot gevolg hê.
Block ’n Beleid vir risikobestuur ten opsigte van buitelandse valuta is in plek.
Beskrywing van wesenlike kwessie Hoe ons die kwessie bestuur
Block ’n Skielike, onvoorsiene gebeurtenis kan die groep se bates beskadig en ’n onderbreking in daaglikse bedrywighede veroorsaak.
Block Voorsorgmaatreëls is in plek. ’n Omvattende korttermynversekeringsprogram is in plek.
Block Sagtewarekwessies kan uitgewery, drukwerk, verspreiding en aanlynbedrywighede ontwrig en verlies aan inkomste meebring.
Block Streng toetsprogramme is in plek en ondernemings moet hulle afteken voor inwerkingstelling.
Block Daar is ’n deurlopende gehalteversekeringsproses.
Block Toepaslike IT-stelsels is in plek om ondernemings te ondersteun.
Block Beskikbaarheid van toptalent, veral in digitale en e-handelomgewing.
Block Talentbestuurstrategieë en opvolgbeplanning is in plek.
Block Ons uitgebreide opleidingsprogramme sluit ’n tweejaar-bestuurskursus in en ons bied internskappe in joernalistiek, e-handel en ingenieurswese.
Beskrywing van wesenlike kwessie Hoe ons die kwessie bestuur
Block ’n Voorval wat sterfte of besering aan diens veroorsaak as gevolg van nie-nakoming van die Suid-Afrikaanse Wet op Beroepsgesondheid en Veiligheid kan tot strafregtelike aanspreeklikheid, boetes en strawwe vir die maatskappy, sy direkteure en/of beamptes lei. Ons joernaliste word gereeld aan onveilige toestande blootgestel.
Block Ons doen gereeld gesondheid- en veiligheidsevaluerings en personeelopleiding.
Block Die gevolge van nie-nakoming van relevante wetgewing word aan bestuur gekommunikeer en regstellende stappe word, waar nodig, gedoen.
Block Beskerming word vir joernaliste gereël wanneer nodig.
Block Verskeie eksterne gerusstellingsverskaffers evalueer ons beheermaatreëls en risiko’s.
Block Materiaal en energie wat in die loop van werksaamhede gebruik word, kan skade aan die omgewing aanrig. Dit sluit elektrisiteit, water, papier, vloeistowwe en skadelike gasse in.
Block Ons koolstofvoetspoor word gemeet.
Block Papier en stof word herwin waar moontlik.
Block Afval word op verantwoordelike wyse afgevoer.
Block Regeneratiewe termiese oksideerders is in plek.
Block Tolueen word herwin by Novus Holdings se diepdruk-rolperse.
Beskrywing van wesenlike kwessie Hoe ons die kwessie bestuur
Block Nie-nakoming van ’n groot verskeidenheid regulasies en wetgewing kan finansiële boetes tot gevolg hê.
Block ’n Regulatoriese- en regsnakomingsprogram is in plek.
Block Aktiewe deelname aan regulatoriese sake.
Block Gepubliseerde artikels kan lasterlik en/of ’n onakkurate weergawe van werklike gebeure wees. Lastersake kan tot beduidende finansiële verlies en reputasieskade lei.
Block ’n Heelwat strenger perskode word nou toegepas.
Block Redaksionele prosesse verseker die hoogste standaarde.
Block Joernaliste en redakteurs kry regsadvies oor artikels wat lasterlik kan wees.
Block Korttermynversekering is in plek.
Block Koerante het ombudsmanne.
Block Al ons uitgewer-eenhede onderskryf die Suid-Afrikaanse Perskode en daar is opleidingsprogramme vir personeel.s