English
IN HIERDIE AFDELING

 

Omvang van verslag en gerusstelling

Dit is die vyfde geïntegreerde jaarverslag waarin finansiële en nie-finansiële prestasie saamgevoeg word om ’n meer holistiese begrip van die groep te gee. Dit dek die finansiële jaar van 1 April 2014 tot 31 Maart 2015. Terugvoer kan regstreeks aan gri@media24.com gerig word.

Die verslag is opgestel volgens die riglyne van die Globale Verslagdoeningsinisiatief (GRI G4) en die aanbevelings van die nuutste King-verslag oor korporatiewe bestuurstoesig in Suid-Afrika (King III). Hierdie verslag sluit die finansiële prestasie van die Media24 Beherend-groep en sy filiale in.

Hierbenewens het Novus Holdings Beperk (voorheen Paarl Media Group Eiendoms Beperk) sy eie afsonderlike geïntegreerde jaarverslag vir die finansiële jaar 2014/2015 opgestel. Verslagdoening van nie-finansiële prestasie dek ook die hele Media24 Beherend-groep tensy uitdruklik anders vermeld. Ons ontwikkel ons groepverslagdoeningstandaarde deurentyd sodat ons openbaarmaking al hoe meer sinvol en meetbaar vir ons belanghebbendes sal wees.

Die finansiële inligting verkry uit die geouditeerde gekonsolideerde finansiële jaarstate van Media24 Beherend Eiendoms Beperk vir die jaar geëindig 31 Maart 2015 is korrek weergegee in hierdie geïntegreerde jaarverslag. Sien die verslag van PricewaterhouseCoopers Geïnk. Die inligting oor breedgebaseerde swart ekonomiese bemagtiging (BGSEB) is deur AQRate Verification Services geverifieer.

Vooruitskouingsverklarings

Hierdie verslag kan vooruitskouingsverklarings bevat soos gedefinieer in die VSA se Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Woorde soos “glo”, “verwag”, “beoog”, “van voorneme”, “sal”, “beplan”, “kan”, “mag”, “poog” en soortgelyke uitdrukkings het ten doel om sodanige vooruitskouings te identifiseer, maar is nie die enigste manier waarop sodanige verklarings geïdentifiseer kan word nie. Hoewel hierdie vooruitskouingsverklarings ons sienings en verwagtings weerspieël, kan ‘n aantal risiko’s, onsekerhede en ander belangrike faktore meebring dat werklike ontwikkelinge en resultate wesenlik van ons verwagtings verskil. Dit sluit faktore in wat ons ondernemings en finansiële prestasie nadelig kan raak. Ons is onder geen verpligting nie (en ontken uitdruklik enige sodanige verpligting) om ons vooruitskouings by te werk of te wysig as gevolg van nuwe inligting, toekomstige gebeure of enige ander rede. Beleggers word gemaan om nie oormatig staat te maak op enige vooruitskouingsverklarings in hierdie verslag nie.