English
IN HIERDIE AFDELING

 

Finansiële oorsig

Oorsig van groepresultate

 
 

Hierdie oorsig dek die hoogtepunte van die groep se finansiële prestasie gedurende die afgelope jaar. Volledige besonderhede verskyn in die finansiële jaarstate van die maatskappy.

Omset

Die groep se gekonsolideerde omset vir die jaar het met 1% tot R8,3mjd gestyg. Inkomste uit drukwerk was 12% hoër – hoofsaaklik danksy addisionele derdepartykontrakte wat deur Novus Holdings bekom is. Die groep se fokus om sy inkomste uit ander bronne as drukmedia te verhoog, het verdere stukrag gekry – e-handelbedrywighede (+219%), finansiëledata-intekeninge (+154%) en winste uit Novus Holdings se beleggings in sneespapieraanlegte (+R116m) was die grootste bydraers tot die jaar-tot-jaar-groei in nie-drukverwante inkomste.

Advertensie-inkomste het met 9% gedaal, deels weens 'n verskuiwing weg van drukmedia en deels as gevolg van 'n pap ekonomie. Sirkulasie-inkomste uit drukmedia was onveranderd, terwyl sirkulasie-inkomste uit digitaal met 132% toegeneem het. Inkomste uit digitale intekenare het met 70% gestyg. Intekenaar-inkomste by drukmedia is deur posstakings belemmer. Inkomste uit boekuitgewery en -verkope het met 24% gedaal weens die 2013 finalisering van die Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklaring se implementeringsiklus in Suid-Afrika en ’n verbod wat die Botswana regering op skoolboekbestellings geplaas het.

Handelswins

Gekonsolideerde handelswins het met 52% tot R247m gedaal. Die Leefstyl-afdeling het weer eens goed gepresteer en sy handelsvertoning versterk met handelsmerkuitbreidings en kostebesparings. Ons finansiëledata-besigheid, INET BFA, het ook ’n stewige vertoning gelewer danksy kostebesparings en sinergievoordele voortspruitend uit die samesmelting met I-Net Bridge. Al die ander afdelings het laer handelsresultate aangeteken, maar kostebesnoeiings ten einde die laer inkomste in ons tradisionele drukmedia-ondernemings teen te werk, was ’n sleutelfokuspunt regdeur die groep.

Die groep gaan voort met beduidende beleggings in digitale media, e-handel en ander groeigeleenthede om na nie-drukverwante bedrywighede te diversifiseer, met die gepaardgaande kort- tot mediumtermyn-impak op sy winsgewendheid.

Vrye kontantvloei

Die groep se vrye kontantvloei is R76m hoër as in die vorige finansiële jaar. Dit is grootliks toe te skryf aan ’n invloei van bedryfskapitaal en laer kapitaalbesteding sowel as minder belasting wat betaal is, wat gedeeltelik geneutraliseer is deur ’n verlaging in beleggingsinkomste. Die groep het ’n program in alle afdelings ingestel om die vlakke van belegging in bedryfskapitaal te optimaliseer.

Opstel van resultate en rekeningkundige beleid

Ons finansiële resultate vir die jaar geëindig 31 Maart 2015 is opgestel in ooreenstemming met Internasionale Finansiële Verslagdoeningstandaarde (IFRS) en die vereistes van die Maatskappywet Nr 71 van 2008, soos gewysig. Die rekeningkundige beleid strook met die beleid wat in die vorige tydperk gevolg is en IFRS, behalwe soos aangedui in die opgesomde en volledige finansiële jaarstate. Hierdie resultate is geoudit deur die maatskappy se ouditeur, PricewaterhouseCoopers Geïnk., wie se ongekwalifiseerde verslag ter insae by die geregistreerde kantoor van die maatskappy.

Opgesomde finansiële jaarstate en volledige finansiële jaarstate

Die opgesomde finansiële jaarstate verskyn hier. Die volledige finansiële jaarstate vir die jaar tot 31 Maart 2015 is by www.media24.com beskikbaar. ’n Gedrukte eksemplaar van die finansiële jaarstate kan verkry word van die finansiële hoof, mnr Manie Mayman, by die geregistreerde kantoor van die maatskappy.