English
IN HIERDIE AFDELING

 

Nie-finansiële oorsig

Maatskaplike oorsig

Media24 neem sy verantwoordelikheid teenoor die gemeenskappe waarin hy bedrywig is, ernstig op. Ons bevorder die welstand van die samelewing, ons klante en ons werknemers deur by te dra tot programme en inisiatiewe wat die lewensgehalte in hierdie gemeenskappe verbeter.

Hoe ons dit doen:

Gemeenskap

Block Ons respekteer menseregte.
Block Ons ondersteun voorheen benadeelde ondernemings deur aktief sulke verskaffers te soek.
Block Ons dra by tot die gemeenskappe waarin ons woon en werk. Ons ondersteun hulle deur gemeenskapsbetrokkenheid en in sommige gemeenskappe dra ons tot opvoedkundige programme by.
Block Ons bedryf ons sake op ’n billike en etiese wyse en met integriteit. Ons kode vir sake-etiek en gedrag definieer ons kultuur.

Ons mense

Block Ons belê in die deurlopende ontwikkeling van ons mense.
Block Ons beloon werknemers op ’n billike grondslag.
Block Ons moedig ons werknemers aan om tot die volhoubaarheids- en innoveringsinisiatiewe van die groep by te dra.
Block Ons respekteer die regte van ons werknemers en hul diversiteit.
Block Ons moedig werknemers aan om via beskermde kanale areas aan te meld waar die groep moontlik in sy sakegedrag en waardes misluk.
Block Ons poog om plaaslike indiensnemingswette na te kom.

Uittreksel uit Media24 se beleid vir volhoubare ontwikkeling

Transformasie

Transformasie van die mediabedryf en die maatskappy is strategies noodsaaklik vir Media24. Verskeie inisiatiewe word onderneem om toepaslike vaardighede en verantwoordelike aankooppraktyke te ontwikkel. Media24 het die afgelope paar jaar goeie vordering met sy transformasiedoelwitte gemaak, wat met ’n telkaart ingevolge die departement van handel en nywerheid se kode vir goeie praktyk vir swart ekonomiese bemagtiging (SEB) gemeet word.

Ons het gedurende die verslagtydperk ’n vlak 3-gradering behou op ons jongste telkaart vir SEB en ons algehele telling met 7,88 punte tot 80,55 verbeter – die hoogste telling wat ons nog ooit behaal het – met 137,5%-erkenning vir SEB-besteding. Swart eienaarskap staan nou op 45,82%, aansienlik hoër as die aanbeveling van die Druk- en Digitale Media-transformasietaakspan (PDMTTT), en ons het volpunte behaal vir die elemente eienaarskap, maatskaplik-ekonomiese en ondernemingsontwikkeling.

Regstreekse bemagtiging

Welkom Yizani

In 2006 het Media24 die grootste aandele-aanbod vir breedgebaseerde swart ekonomiese bemagtiging (BGSEB) in die drukmediabedryf, Welkom Yizani, bekend gestel. Dit het kwalifiserende swart persone en groepe in staat gestel om indirek aandele in Media24 Beherend te verkry. Die Welkom Yizani-skema se geslote tydperk het op 9 Desember 2013 ten einde geloop en aandeelhouers kan nou hul aandele op ’n aanlyn-verhandelingsplatform aan kwalifiserende swart persone verkoop. Die Registrateur van Sekuriteitsdienste (“die Registrateur”) het die afgelope jaar aangedui dat alle tradisionele oor-die-toonbank-verhandelingsplatforms soos Welkom Yizani aansoek moet doen om ’n lisensie ingevolge die Wet op Finansiële Markte, 2012. Welkom Yizani is proaktief met die Registrateur in verbinding hieroor en sal voortbou op die positiewe skakeling wat dit tot dusver met die Registrateur gehad het. Welkom Yizani bly daartoe verbind om aan enige voorskrifte en/of voorwaardes van die Registrateur te voldoen.

Swart ekonomiese bemagtigingsvennote

Media24 en ander Suid-Afrikaanse maatskappye in die Naspers-groep het hul koopkrag in Suid-Afrika saamgevoeg in ’n gesentraliseerde aankoopmaatskappy, CommerceZone, wat ’n SEB-aankoopbeleid in werking gestel het. Verskaffers se SEB-prestasie word volgens spesifieke kriteria beoordeel en moet jaarliks verbeter word. Media24 het 18,2 uit 20 punte vir voorkeurverkryging van goedere en dienste by alle verskaffers behaal.

Werknemers

Diensbillikheid

Media24 heg groot waarde aan diversiteit in sy werksmag. Die ontleding van die groep se gekonsolideerde jaarlikse diensbillikheidstatus vir heeltydse werknemers soos op 31 Maart 2015 word hieronder aangedui:

Werknemervoordele

Werksomgewing

Ons werkomgewing is ontwerp om samewerking te bevorder, met oopplankantore, waar moontlik. Ons moedig ’n balans tussen werk en lewe aan deur personeel die opsie van buigbare werkure, met inagneming van operasionele vereistes, te gee.

Aftreevoordele

Die groep voorsien aftreevoordele vir heeltydse werknemers, hoofsaaklik in die vorm van maandelikse bydraes tot ’n aantal vastebydraepensioen- en vastebydraevoorsorgfondse. Die bates van hierdie fondse word normaalweg in afsonderlike trustee-geadministreerde fondse gehou.

Mediesefonds-voordele

Lidmaatskap van die mediese fonds is verpligtend vir heeltydse werknemers in die groep, en die werkgewer dra by tot die maandelikse premie as deel van elke werknemer se totale koste vir die maatskappy.

Mediesefonds-voordele ná aftrede

Sommige groepmaatskappye voorsien gesondheidsorgvoordele ná aftrede. Hierdie voordele geld vir werknemers wat voor ’n sekere datum aangestel is, tot met aftree-ouderdom in diens is en ’n minimum dienstydperk voltooi het.

Langdiensvoordele

Media24 beloon lang diens met ’n bonus ná 10-, 15-, 25- en 40-jaar-diens in die geval van persone wat voor ’n sekere datum aangestel is. ’n Aftreegratifikasie word ook betaal aan kwalifiserende werknemers wat ná minstens 15 jaar se diens aftree.

Beëindigingsvoordele

Beëindigingsvoordele is betaalbaar wanneer ’n maatskappy besluit om ’n werknemer se diens voor die normale aftreedatum te beëindig, of wanneer ’n werknemer besluit om vrywillige uitdiensstelling te aanvaar in ruil vir hierdie voordele. Diens word in alle gevalle slegs ooreenkomstig ’n gedetailleerde, formele plan (met ’n gespesifiseerde minimum inhoud) beëindig nadat behoorlike konsultasie plaasgevind het en realistiese alternatiewe uitgeput is.

Ekwiteitsvergoedingsvoordele

Om die vaardighede te behou waarvan ons volhoubaarheid afhang, bied die groep aan werknemers aandeelopsies of aandeelaansporingsregte ingevolge ’n aantal ekwiteitsvergoedingsplanne.

Werknemerverhoudinge

Die groep voldoen aan arbeidswetgewing in sy bedryfsareas. In Suid-Afrika word Media24 se statutêre verslae by die betrokke regeringsdepartemente ingedien.

Toepaslike en verteenwoordigende konsulterende forums beskerm die belange van werknemers in die hele groep en het ’n waardevolle platform vir bydraes tot besluitneming geword.

Opleiding en ontwikkeling

Media24 het in die afgelope finansiële jaar sowat R40m in die ontwikkeling van werknemers op verskillende vlakke belê. Ondanks moeilike handelstoestande verhoog ons steeds jaar ná jaar ons investering in opleiding.

Vaardigheidsontwikkeling

Die Media24 Akademie se Program vir Gegradueerdes het in 2014 altesaam 13 studente met ’n honneursgraad in joernalistiek gelewer, terwyl een student ’n kwalifikasie in fotografie en vier studente ’n honneursgraad in rekenaarwetenskap verwerf het. ’n Verdere 10 het die Gegradueerdes in Media-internskap voltooi, van wie agt tydelike of heeltydse werk by Media24 aangebied is.

Vanjaar se Program vir Gegradueerdes, wat in Februarie 2015 begin het, is oopgestel vir 34 sorgvuldig gekeurde gegradueerdes wat intensiewe interne opleiding ontvang.

Apex Future Leaders is ’n tweejaarprogram om transformasie op bestuursvlak te bevorder. Die program was aangebied saam met Duke Corporate Education in die eerste jaar en die Nagraadse Sakeskool van die Universiteit van Kaapstad in die tweede jaar, en kombineer akademiese opleiding met praktiese opdragte en opleidingstydperke van ses maande by ons druk- en digitalemedia-afdelings. Ses swart kandidate (vyf vroue en een man) word tans opgelei vir versnelde bevordering tot senior bestuur. Hulle sal in Maart 2016 die program voltooi.

Begunstigdes van Media24 Akademie-inisiatiewe die afgelope jaar het ingesluit:

Block 21 honneursstudente in joernalistiek, wat in 2013 beurse ontvang het en in 2014 met internskappe begin het (38% swart en 86% vroue)
Block 13 honneursstudente in joernalistiek, vier honneursstudente in rekenaarwetenskap en een fotografiestudent wat in 2014 beurse ontvang het (83% swart en 78% vroue)
Block 34 gegradueerders wat in 2015 by die Gegradueerdes in Media-program aangesluit het (85% swart en 62% vroue), en
Block 198 werknemers aan wie beurse ter waarde van meer as R4m in 2015 toegeken is vir deeltydse studie (79% swart en 59% vroue).

Die Novus-akademie fokus op die ontwikkeling van vaardighede in die drukkersbedryf, asook die leierskaps- en bestuursvaardighede wat nodig is om ’n suksesvolle drukkersonderneming te bestuur. Die drukkerskwalifikasies wat deur die akademie aangebied word, is nie net plaaslik geakkrediteer nie, maar ook internasionaal deur Londen se City & Guilds-instituut. Die akademie het ’n gesofistikeerde elektroniese leerbestuurstelsel in gebruik geneem wat werknemers in staat stel om opleiding aanlyn te voltooi en elektronies geassesseer te word. ’n Kernelement van die opleiding wat deur die akademie aangebied word, is vakleerlingskappe in drukkersambagte.


Gesondheid en veiligheid

Block Ons doen gereelde risikobeoordelings van gesondheid- en veiligheidstoestande by ons fasiliteite.
Block Ons mikpunt is ’n beseringvrye werkplek.
Block Ons lei mense by ons hoërrisiko-fasiliteite op ten opsigte van gesondheid- en veiligheidsaspekte wat op daardie fasiliteit of bedrywigheid betrekking het.
Block Ons monitor bestuur se voorkomende optrede deur gereelde bedryfs-, interne en eksterne ouditerings- en verslagdoeningsprosesse.
Block ’n Gesonde arbeidsmag dra by tot sakesukses. Verskeie van ons ondernemings verskaf mediese sorg en welstandprogramme vir hul personeel.
Block Ons doelwit is om die betrokke wette na te kom.

Uittreksel uit Media24 se beleid vir volhoubare ontwikkeling

Die werkplek

Die skep van ’n gesonde, veilige werkplek by sowel administratiewe as produksiefasiliteite kry voorkeur. Gesondheid- en veiligheidskomitees verseker voldoening aan toepaslike regulasies, ooreenkomstig plaaslike wetgewing waar nodig. Slegs opgeleide werknemers dien in hierdie komitees. Gereelde beroepsgesondheid- en veiligheidsrisiko-beheeroudits word deur bedryfseenhede gedoen en verbeterings word aangebring soos nodig. Wesenlike sake word aangemeld by en gemonitor deur Media24 se oudit- en risikokomitees.

Media24 se verspreidings- en drukkery-ondernemings maak op groot skaal gebruik van kontrakteurs en organiseerders. Die meeste van hierdie werkers kom uit voorheen benadeelde gemeenskappe en kry opleiding om hulle toe te rus om hul werk veilig en doeltreffend te doen.

Weens die aard van die drukkerybesigheid, wat drukkersfasiliteite besit en bedryf, is dit die afdeling in die Media24- groep met die grootste inherente risiko vir beserings aan diens. Media24 se veiligheid-, gesondheid- en omgewingskomitee (’n komitee van die direksie) monitor ook beduidende verwante kwessies in die werkplek.

Monitering

Media24 gaan die geboue waarin hy sake doen na en doen jaarliks oudits om te verseker dat daar aan gesondheid-, veiligheid- en omgewingstandaarde voldoen word. Gebouskanderings word ook gedoen. Beserings aan diens word streng gemonitor, en die maatskappy streef daarna om geen beserings of sterftes aan diens te hê nie. Novus Holdings het streng interne moniteringsprosesse in plek.

Welstand

Die groep het verskeie welstandsprogramme as deel van ’n voorkomende benadering tot die gesondheid van werknemers, waaronder MIV/vigs-toetsing. Drywers en personeel wat aan geraas blootgestel word, ondergaan gereeld oog- en gehoortoetse. Professionele, onafhanklike sielkundige en maatskaplike ondersteuning word aan personeel verskaf.

Media24 en Novus Holdings bied by verskeie van hul kantore in Suid-Afrika welstanddae in vennootskap met ’n vooraanstaande gesondheidsversekeringsmaatskappy aan. Gesondheidsdienste wat verskaf word sluit in: bloeddruk- en bloedsuikertoetse (diabetes), cholesteroltoetse, MIV/vigs-berading en -toetsing en ’n aantal risikobeheerprogramme. Novus Holdings het welstandsentrums by sekere drukkerye.

MIV/vigs en tuberkulose

Media24 is deeglik bewus van die MIV/vigs- en tuberkulosepandemies in Afrika en die maatskaplike en ekonomiese implikasies van die siektes. Vrywillige toetsing, omvattende gesondheidsbestuur en mediese behandelingsprogramme is deur die mediese skema beskikbaar.

Omgewing

Die groep evalueer die regstreekse impak van sy aktiwiteite op die omgewing as deel van sy risikobestuursproses.

Ons inisiatiewe ten opsigte van energiedoeltreffendheid en afvalbestuur word steeds volgehou. Die huidige elektrisiteitskrisis in die land het ons koolstofvoetspoor asook ons kostebasis nadelig geraak. Ons het voldoende kragopwekkingskapasiteit in die groep, maar dit is ’n duur bron van elektrisiteit weens die gepaardgaande onderhouds- en bedryfskoste.

Die gebruik van elektrisiteit (bestek 2-uitlatings) het steeds die grootste impak. Die drukkerye is hoofsaaklik in Suid-Afrika waar steenkool die hoofbron van elektrisiteit is. Hierdie drukkerye meet hul bruto koolstofvoetspoor ten opsigte van bestek 1- en 2-uitlatings volgens die kweekhuisgasprotokol (GHG-protokol), die aanvaarde internasionale standaard vir boekhouding van, en verslagdoening oor, uitlatings. Die GHG-protokol is in 2001 geskep toe die wêreldhulpbroninstituut en die wêreldbesigheidsraad vir volhoubare ontwikkeling die behoefte aan konsekwentheid in organisasies se boekhouding van, en verslagdoening oor, uitlatings geïdentifiseer het.

Elektrisiteit is vir 100% van bestek 2-uitlatings (99% van totale uitlatings) in ons werksaamhede verantwoordelik. ’n Ononderbroke toevoer van gehalte-elektrisiteit is noodsaaklik vir die voortsetting van ons werksaamhede. Om die risiko te verminder het ons etlike jare gelede kragopwekkers by sleutelpersele geïnstalleer om tydens kragonderbrekings ’n deurlopende toevoer van elektrisiteit te verseker.

Media24 het die afgelope jaar voortgegaan met groen inisiatiewe om sy koolstofvoetspoor van 125 021 ton CO2e in bedwang te hou (2014: 135 752 ton CO2e). Die groep het die regstreekse uitlatings by 21 persele regdeur Suid-Afrika gemeet en sal in die komende jaar steeds daarop fokus om die proses vir die insameling van volledige stelle data te verfyn. Drukkery-bedrywighede dra 87% by tot die totale koolstofuitlatings van die Media24-groep.

Die afleweringsvloot wat deur On the Dot bedryf word, het hul bestek 2-uitlatings verminder. Die resultate van die voortgesette kostebesparings regdeur Media24 was sigbaar in ’n daling in elektrisiteitsverbruik.

By Novus Holdings was die elektriese biomassa stoomketel by Paarl Media Cape ’n groot deel van die jaar op ’n bystandsgrondslag, daar is vir langer as ’n maand aan een van die drukperse gewerk en die oorblywende ligte is na energiebesparende ligte omgeskakel.

Ons impak op die omgewing en hoe ons dit hanteer

Media24 se werksaamhede is uiteenlopend; dit wissel van drukkerye tot e-handelplatforms. Elke soort onderneming het ’n unieke impak op die omgewing, en elkeen verg sy eie oplossings om daardie impak te beperk. Die groep se hoofprodukte is koerante, tydskrifte en boeke.

Alle onverkoopte koerante en tydskrifte word herwin. Deur insiggewende artikels in tydskrifte, koerante en op ons digitale platforms word lesers ook geleer hoe om hul impak op die omgewing te verminder. Hoewel Media24 alle ongebruikte papier en onverkoopte produkte herwin, is dit in die groep se kommersiële belang om papier doeltreffend te gebruik en papier wat vir herwinning bestem is, asook onverkoopte produkte te beperk.

Drukfasiliteite

Ooreenkomstig sy bedryfsfilosofie gebruik Novus Holdings hoëgehalte-prosesse wat die minste moontlike impak op die omgewing het. Die Novus Holdings-groep is verbind tot die skep van ’n groener en skoner kultuur deur bewustheid van omgewingskwessies te bevorder, en streef daarna om die jongste toepaslike tegnologie by al sy drukkerye in werking te stel. Dit stel Novus Holdings in staat om uitlatings uit te skakel en sy koolstofvoetspoor op verskeie maniere te verklein.

Novus Holdings is onder die voorste Suid-Afrikaanse maatskappye wat betref die beoordeling, erkenning en verligting van die impak wat sy drukproduksieprosesse op natuurlike hulpbronne het. Die groep het proaktief praktyke en beleide in werking gestel om die uitwerking op die omgewing te verminder en tot dusver meer as R100m belê in omgewingsvolhoubare praktyke ten einde afval te verminder, te hergebruik en te herwin, en steeds produkte van hoogstaande gehalte te lewer.

Onder die Paarl Media Group-naam was Novus Holdings die eerste drukkery-onderneming in Afrika wat die Forest Stewardship Council (FSC) se FSC-C022948-bewaringskettingsertifisering ontvang het. Die groep het ook PEFC-sertifisering (Programme for Endorsement of Forest Certification) vir Paarl Media Cape en Paarl Media Paarl. FSC en PEFC is onafhanklike sertifiserings dat gedrukte produkte vanaf hul oorsprong tot verantwoordelike, goed bestuurde bosbou-, beheerde en herwonne bronne nagespoor kan word.

Klante kan kies uit ’n verskeidenheid internasionale en plaaslike omgewingsvolhoubare papier.

Internet

Die omgewingsimpak van ons internetondernemings is hoofsaaklik tot die gebruik van elektrisiteit beperk.

Boetes

Daar was in die afgelope jaar geen omgewingsongelukke nie en geen omgewingsverwante boetes is deur die regering opgelê nie. Die groep sal voortgaan om sy prosesse vir die bestuur van sy impak op die omgewing te verfyn.