English
IN HIERDIE AFDELING

 

Kennisgewing van algemene jaarvergadering

Ingevolge die Maatskappywet Nr 71 van 2008, soos gewysig (“die Wet”), word hiermee kennis gegee van die negende algemene jaarvergadering van Welkom Yizani Beleggings (RF) Beperk (“die maatskappy”), wat op Maandag 31 Augustus 2015 in Ouditorium 2, Kaapstadse Internasionale Konferensiesentrum, Convention Square, Laer Langstraat 1, Kaapstad gehou sal word. Dit sal plaasvind onmiddellik ná afloop van die algemene jaarvergadering van Media24 Beherend Eiendoms Beperk, wat om 11:00 op daardie dag gehou sal word.

Neem asseblief kennis dat die registrasietoonbank vir registrasie om op Maandag 31 Augustus 2015 by hierdie vergadering te stem, om 10:45 op daardie dag sal sluit.

Rekorddatum, bywoning en stemming

Die rekorddatum vir die vergadering is 17 Augustus 2015, die datum waarop ’n persoon as ’n aandeelhouer van die maatskappy geregistreer moet wees om geregtig te wees om die algemene jaarvergadering by te woon en daarop te stem.

’n Aandeelhouer wat geregtig is om die vergadering by te woon en daarop te stem, mag een of meer persone as ’n gevolmagtigde of gevolmagtigdes benoem om die vergadering in die plek van die aandeelhouer by te woon, daaraan deel te neem en daarop te stem.
’n Gevolmagtigde hoef nie ’n aandeelhouer van die maatskappy te wees nie.

’n Volmagvorm met die nodige aanwysings vir voltooiing word aangeheg vir die gebruik van aandeelhouers wat by die algemene jaarvergadering verteenwoordig wil word. Die voltooiing van ’n volmagvorm verhoed nie die betrokke aandeelhouer om die algemene jaarvergadering by te woon en daarop te stem (eerder as daardie aandeelhouer se gevolmagtigde) nie.

Stemming by die algemene jaarvergadering sal by wyse van stembriewe geskied en nie deur die opsteek van hande nie.

Elke gewone aandeelhouer wat teenwoordig is of deur ’n gevolmagtigde verteenwoordig word, sal geregtig wees op die getal stemme wat gelyk is aan die getal gewone aandele wat sodanige gewone aandeelhouer of sy/haar gevolmagtigde hou.

Identifisering van deelnemers aan die vergadering

Neem asseblief kennis dat daar van deelnemers aan die vergadering (ingesluit gevolmagtigdes) vereis word om redelikerwys bevredigende identifikasie te verskaf voordat sodanige persone ’n aandeelhouersvergadering kan bywoon of daaraan kan deelneem. Vorms van identifikasie sluit geldige identiteitsdokumente, rybewyse en paspoorte in.

Doel van vergadering

Die doel van die vergadering is om: (i) die direkteursverslag, die geouditeerde finansiële jaarstate van die maatskappy vir die onmiddellik voorafgaande finansiële jaar en die ouditkomitee se verslag voor te lê; (ii) die besluite soos hieronder uiteengesit, te oorweeg en, indien goedgekeur, met of sonder wysiging te aanvaar; en (iii) enige sake wat met of sonder vooraf kennisgewing aan die maatskappy deur die aandeelhouers van die maatskappy geopper word, te oorweeg.

Elektroniese deelname

Aandeelhouers wat geregtig is om die vergadering by te woon en daarop te stem, of gevolmagtigdes van sodanige aandeelhouers, is geregtig om by wyse van elektroniese kommunikasie aan die vergadering deel te neem (maar nie om te stem nie). Indien ’n aandeelhouer by wyse van elektroniese kommunikasie aan die vergadering wil deelneem, moet die betrokke aandeelhouer die maatskappy teen nie later nie as 09:00 op Woensdag 19 Augustus 2015 in kennis stel deur per geregistreerde pos wat aan die maatskappy se adres gerig is (vir aandag me Lurica Klink) toepaslike kontakbesonderhede te verstrek, asook volledige besonderhede van die aandeelhouer se aanspraak op aandele wat deur die maatskappy uitgereik is en bewys van identiteit, in die vorm van gesertifiseerde afskrifte van identiteitsdokumente en skriftelike bevestiging van die oordragsekretaris wat die aandeelhouer se aanspraak op die aandele bevestig.

By ontvangs van die vereiste inligting sal ’n veilige kode en instruksies aan die betrokke aandeelhouer verskaf word om tydens die algemene jaarvergadering toegang tot die elektroniese kommunikasie te verkry. Aandeelhouers moet daarop let dat toegang tot die elektroniese kommunikasie vir die rekening sal wees van aandeelhouers wat die fasiliteit wil gebruik.

Gewone besluite

Vir die aanvaarding van elk van die gewone besluite hieronder, moet die besluit ondersteun word deur ’n meerderheid van stemme wat uitgebring word deur aandeelhouers wat by die vergadering teenwoordig is of deur ’n gevolmagtigde verteenwoordig word:

1.
Om die finansiële jaarstate van die maatskappy vir die 12 maande geëindig 31 Maart 2015, asook die verslae van die direkteure, die ouditeur en die ouditkomitee te oorweeg en te aanvaar.
Die opgesomde finansiële jaarstate is ingesluit by die geïntegreerde jaarverslag waarvan hierdie kennisgewing deel uitmaak. Die volledige finansiële jaarstate van die maatskappy vir die vorige finansiële jaar is beskikbaar by www.welkomyizani.co.za. ’n Afskrif kan ook op aanvraag gedurende gewone kantoorure verkry word by Media24 se geregistreerde kantoor: Heerengracht 40, Kaapstad 8001 (kontakpersoon — mnr Manie Mayman).
2.
Nadat die direksie die solvensie- en likiditeitstoetse toegepas het soos beoog in die Wet, waarvolgens die direksie tot die gevolgtrekking gekom het dat die maatskappy aan sodanige toetse sal voldoen onmiddellik ná afhandeling van die voorgestelde uitkering, het die direksie goedgekeur dat die volgende dividende verklaar word, welke dividende die aandeelhouers hiermee goedkeur:
a) 29,4 sent per gewone aandeel; en
b) 46,6 sent per voorkeuraandeel.
3. Nadat die direksie die solvensie- en likiditeitstoetse toegepas het soos beoog in die Wet, waarvolgens die direksie tot die gevolgtrekking gekom het dat die maatskappy aan sodanige toetse sal voldoen onmiddellik ná afhandeling van die voorgestelde uitkering, het die direksie goedgekeur dat die volgende spesiale dividende verklaar word, welke spesiale dividende die aandeelhouers hiermee goedkeur:
a) 20,5 sent per gewone aandeel; en
b) 32,2 sent per voorkeuraandeel.
4. Om weer, op aanbeveling van die maatskappy se ouditkomitee, PricewaterhouseCoopers Geïnk. as die onafhanklike geregistreerde ouditeur van die maatskappy aan te stel (met kennisname dat mnr R Jacobs die individuele geregistreerde ouditeur van die firma is wat die oudit sal onderneem) vir die tydperk tot en met die volgende algemene jaarvergadering van die maatskappy.
5. Om mnr A H Adhikari, wat volgens rotasievereistes uittree, verkiesbaar is en homself weer verkiesbaar stel as direkteur van die maatskappy, te verkies. Sy kort biografiese besonderhede is by hierdie geïntegreerde jaarverslag ingesluit. Die direksie beveel eenparig aan dat die herkiesing van mnr A H Adhikari ingevolge besluit 5 deur die aandeelhouers van die maatskappy goedgekeur word.
6.
Om ouditkomiteelede aan te stel soos vereis deur die Wet en aanbeveel deur die King-kode oor korporatiewe bestuurstoesig vir Suid-Afrika 2009 (King III) (hoofstuk 3).
Die direksie is van mening dat die maatskappy se ouditkomiteelede paslik gekwalifiseerde en ervare onafhanklike nie-uitvoerende direkteure is. Gesamentlik is hul kwalifikasies en ervaring voldoende om hul pligte te vervul, soos beoog in regulasie 42 van die Maatskappyregulasies 2011. Hulle het ’n omvattende begrip van finansiële verslagdoening, interne finansiële beheermaatreëls, risikobestuur- en bestuurstoesigprosesse binne die maatskappy, asook Internasionale Finansiële Verslagdoeningstandaarde en ander regulasies en riglyne van toepassing op die maatskappy. Hulle bly op hoogte van ontwikkelings wat hul vereiste vaardighede raak.
Die direksie beveel dus eenparig aan dat prof R C C Jafta en mnre P O Goldhawk en A H Adhikari en mev J C Held as lede van die ouditkomitee aangestel word. Kort biografiese besonderhede van elkeen is by hierdie geïntegreerde jaarverslag ingesluit.
Die aanstelling van die lede van die ouditkomitee sal by wyse van ’n afsonderlike gewone besluit ten opsigte van elke individu plaasvind.
7. Alle direkteure van die maatskappy word hiermee gemagtig om alle stappe te doen, alle handelinge te verrig en alle dokumente te onderteken wat nodig is om die gewone besluite wat by hierdie algemene jaarvergadering aanvaar word, in werking te stel.

Ander sake

Om enige ander sake te doen wat by ’n algemene jaarvergadering gedoen mag word.

Algemeen

Volmagvorms moet ingedien word by die maatskappy se oordragsekretaris, Equity Express, ’n afdeling van Singular Systems Eiendoms Beperk, Corlettrylaan 71, Birnam 2196 of Posbus 1266, Bramley 2018, en moet Equity Express nie later nie as agt-en-veertig (48) uur (Saterdae, Sondae en openbare vakansiedae word nie in berekening gebring nie) voor die algemene jaarvergadering bereik.

Op las van die direksie

L J Klink
Maatskappysekretaris

31 Julie 2015
Kaapstad